EU-strategi for standardisering

EU-strategi for standardisering

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En EU-strategi for standardisering. Globale standarder til støtte for et robust, grønt og digitalt europeisk indre marked
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An EU Strategy on Standardisation. Setting global standards in support of a resilient, green and digital EU single market

Dansk departementsnotat offentliggjort 9.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 2.2.2022Ny tilgang til at muliggøre EU-standarders globale lederskab til fremme af værdier og et modstandsdygtigt, grønt og digitalt indre markedKommissionen fremlægger i dag en ny standardiseringsstrategi, der skitserer vores tilgang til standarder både i det indre marked og globalt. Strategien ledsages af et forslag til ændring af standardiseringsforordningen, en rapport om dens gennemførelse og EU's årlige arbejdsprogram for europæisk standardisering for 2022. Denne nye strategi har til formål at styrke EU's globale konkurrenceevne, muliggøre en modstandsdygtig, grøn og digital økonomi og forankre demokratiske værdier i teknologiapplikationer.Standarder er det stille grundlag for EU's indre marked og den globale konkurrenceevne. De hjælper producenterne med at sikre produkters og tjenesters interoperabilitet, reducere omkostningerne, forbedre sikkerheden og fremme innovation. Standarderne er usynlige, men en grundlæggende del af vores dagligdag: fra wi-fi-frekvenser til forbundet legetøj eller skibindinger, for blot at nævne nogle få. Standarder betyder tillid til, at et produkt eller en tjenesteydelse kan, hvad der forventes, er sikkert at bruge og ikke vil skade mennesker eller miljø. Overholdelse af harmoniserede standarder er en garanti for, at produkter er i overensstemmelse med EU-retten.Innovationstempoet, vores grønne og digitale ambitioner og de teknologiske standarders betydning for EU's demokratiske værdier kræver en stadig mere strategisk tilgang til standardisering. EU's ambitioner om en klimaneutral, modstandsdygtig og cirkulær økonomi kan ikke opfyldes uden europæiske standarder. At have et stærkt globalt fodaftryk i standardiseringsaktiviteter og stå i spidsen for arbejdet i vigtige internationale fora og institutioner vil være afgørende for, at EU fortsat kan sætte globale standarder. Ved at fastlægge globale standarder eksporterer EU sine værdier og giver samtidig EU-virksomheder en vigtig first mover-fordel.Ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder Margrethe Vestager udtaler: "Sikkerhed for, at data beskyttes i forbindelse med kunstig intelligens , eller sikkerhed for, at mobile enheder er sikre mod hacking, afhænger af standarder, og det skal være i overensstemmelse med EU's demokratiske værdier. På samme måde har vi brug for standarder for udrulningen af vigtige investeringsprojekter, f.eks. brint eller batterier, og for at valorisere innovationsinvesteringer ved at give EU's virksomheder en vigtig first mover-fordel."Kommissær for det indre marked Thierry Breton udtaler: "Tekniske standarder er af strategisk betydning. Europas teknologiske suverænitet, evne til at mindske afhængigheden og beskyttelse af EU's værdier vil afhænge af vores evne til at fastlægge globale standarder. Med dagens strategi præciserer vi vores standardiseringsprioriteter og skaber betingelserne for, at europæiske standarder kan blive globale benchmarks. Vi gør en indsats for at bevare integriteten i den europæiske standardiseringsproces og sætte de europæiske SMV'er og de europæiske interesser i centrum".Med den strategi, der fremlægges i dag, foreslås fem centrale sæt tiltag:
  1. Foregribe, prioritere og imødekomme standardiseringsbehov på strategiske områder: Vi har brug for standarder hurtigere og i overensstemmelse med den europæiske dagsorden for innovation og politik. Kommissionen har identificeret presserende standardiseringsbehov for så vidt angår covid-19-vaccine- og lægemiddelproduktion, genanvendelse af kritiske råstoffer, værdikæden for ren brint, kulstoffattig cement, chipcertificering og datastandarder. Fra i år vil standardiseringsprioriteterne blive klart fastlagt i det årlige EU-arbejdsprogram for europæisk standardisering for 2022. Der vil blive oprettet et forum på højt plan, som skal dunderstøtte fremtidige standardiseringsprioriteter. Kommissionen vil oprette en funktion som ledende standardiseringsansvarlig, der skal sikre vejledning på højt plan i hele Kommissionen om standardiseringsaktiviteter, som vil blive understøttet af et EU-ekspertisecenter for standarder bestående af Kommissionens tjenestegrene.

  2. Forbedre styringen og integriteten af det europæiske standardiseringssystem: De europæiske standarder, der understøtter EU's politik og lovgivning, skal fastlægges af de europæiske aktører. Kommissionen foreslår en ændring af standardiseringsforordningen for at forbedre styringen af det europæiske standardiseringssystem. Samtidig med at det europæiske system fortsat vil være åbent, gennemsigtigt, inklusivt og upartisk, foreskriver forslaget, at mandater på Kommissionens anmodning til de europæiske standardiseringsorganisationer skal varetages af nationale repræsentanter – de nationale standardiseringsorganer – fra EU- og EØS-landene. Dermed undgår man enhver utilbørlig indflydelse fra aktører uden for EU og EØS på beslutningstagningen vedrørende udarbejdelse af standarder på centrale områder, f.eks. inden for cybersikkerhed eller brintstandarder. Kommissionen vil desuden være meget opmærksom på systemets inklusivitet og SMV'ernes og civilsamfundets rolle. Den opfordrer de europæiske standardiseringsorganisationer til at modernisere deres styringsstrukturer og vil iværksætte en peer review-proces blandt EU-landene og de nationale standardiseringsorganer for at opnå bedre inklusivitet for civilsamfundet og brugerne og SMV-venlige betingelser for standardisering. Samtidig vil Kommissionen iværksætte evalueringen af standardiseringsforordningen.

  3. Styrke europæisk lederskab vedrørende globale standarder: Kommissionen vil gennem forummet på højt plan arbejde på at etablere en ny mekanisme med EU-landene og nationale standardiseringsorganer med henblik på at udveksle oplysninger, koordinere og styrke den europæiske tilgang til international standardisering. Kommissionen vil også tilstræbe mere koordinering mellem EU-landene og ligesindede partnere. EU vil finansiere standardiseringsprojekter i afrikanske lande og naboskabslande.

  4. Støtte innovation: Kommissionen foreslår at udnytte potentialet i EU-finansieret forskning for bedre til valorisere innovationsprojekter gennem standardiseringsaktiviteter og foregribe standardiseringsbehov i en tidlig fase. Der vil blive lanceret en "standardiseringsbooster" for at støtte forskere under Horisont 2020 og Horisont Europa for at teste deres resultaters relevans i forbindelse med standardisering. Der vil inden midten af 2022 blive udarbejdet en adfærdskodeks for forskere om standardisering for at styrke forbindelsen mellem standardisering og forskning/innovation gennem det europæiske forskningsrum (EFR).

  5. Fremavle den næste generation af standardiseringseksperter: Standarder er afhængige af de bedste eksperter, og Europa står over for et generationsskifte. Kommissionen vil fremme en større akademisk bevidsthed om standarder, f.eks. gennem den fremtidige tilrettelæggelse af EU's universitetsdage og uddannelse af forskere.BaggrundI dag er standarder blevet et spørgsmål af global betydning. Andre regioner styrker deres globale betydning ved at være mere strategiske og assertive. Det europæiske standardiseringssystem skal videreudvikles for at imødegå disse udfordringer. Kommissionens planer om en ny standardiseringsstrategi og lovgivningsmæssig tilpasning af standardiseringsforordningen blev bebudet i Kommissionens "Ajourføring af den nye industristrategi fra 2020: Opbygning af et stærkere indre marked til fremme af Europas genopretning.En harmoniseret standard er en europæisk standard, der på anmodning fra Europa-Kommissionen er udarbejdet af et anerkendt europæisk standardiseringsorgan (CEN, CENELEC eller ETSI). Disse standarder bliver, når de er godtaget, en del af EU-retten og giver producenter, der anvender dem, i hele det indre marked en formodning om overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen, hvilket bidrager til at reducere omkostningerne for små virksomheder. Processen er baseret på et offentlig-privat partnerskab mellem Kommissionen og standardiseringsverdenen, hvor rolle- og ansvarsfordelingen styres af standardiseringsforordningen fra 2012.Yderligere oplysningerSpørgsmål og svar om EU's strategi for standardiseringFaktablad om EU's strategi for standardiseringEn EU-strategi for standardisering: fastsættelse af globale standarder til støtte for et modstandsdygtigt, grønt og digitalt indre marked i EUForslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1025/2012 for så vidt angår beslutninger truffet af europæiske standardiseringsorganisationer vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1025/2012 fra 2015 til 2020Det årlige EU-arbejdsprogram for europæisk standardisering for 2022