Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/1034 av 29. juni 2022 om endring av forordning (EU) 2021/953 om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2022/1034 of 29 June 2022 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2021/953 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2022)

Sammendrag av innhold

Forordning om å etablere EUs digitale COVID-sertifikat vil bli forlenget med ett år, frem til 30 juni 2023. Utvidelsen av forordningen vil sikre at EU-reisende så vel som de fra tredjeland som er tilknyttet ordningen, kan fortsette å bruke sitt digitale EU-sertifikat for reiser innenfor unionen. Hvis situasjonen tilsier det, kan forordning oppheves tidligere. 

I tillegg til forlengelsen vil:

  1. kommisjonen plikte å levere en detaljert rapport innen 31.12.2022. Denne rapporten kan ledsages av lovforslag for å muliggjøre en ny vurdering av behovet for å oppheve eller vedlikeholde sertifikatet, avhengig av utviklingen i helsesituasjonen;
  2. vaksinasjonssertifikater skal gjenspeile alle administrerte doser; uavhengig av medlemslandet der vaksinasjonen ble gitt;
  3. muligheten til å utstede gjenopprettingssertifikat basert på en antigentest;
  4. utvide autoriserte antigentester som brukes til å kvalifisere for et COVID-19-sertifikat;
  5. tillate at vaksinasjonssertifikater utstedes til personer som deltar i kliniske studier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring av smittevernloven kapittel 4A. https://lovdata.no/LTI/lov/2022-06-17-55 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Koronasertifikatet bygger på de eksisterende løsningene på helsenorge.no, og på smittevernregistrene i Folkehelseinstituttet, herunder MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) og SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Hjemlene har i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop.202 S (2020–2021) ble det bevilget 138 mill. kroner til utvikling, drift og forvaltning av koronasertifikat for 2021. Det ble vist til at etableringen av koronasertifikatet vil være midlertidig. I Prop.51 S (2021–2022) ble det bevilget 170 mill. kroner i beredskapskostnader til Folkehelseinstituttet til å håndtere pandemien første halvår, herav håndtering av koronasertifikatet ut juni 2022. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag om bevilgning til koronasertifikat ved behov.

Dersom koronasertifikat tas i bruk som erstatning for mer inngripende smitteverntiltak, kan de samfunnsøkonomisk gevinstene bli betydelige.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslaget anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Prop. 92 L (2021-2022): Prop. 92 L (2021–2022) - regjeringen.no

Innst. 415 L (2021-2022): Innstilling (stortinget.no)

Status

Rådet og Parlamentet kom 13. juni 2022 til en overordnet politisk enighet om å forlege forordningen som hjemler EUs digitale koronasertifikat. COVID-19: Council and European Parliament reach a provisional political agreement to extend the regulation establishing the EU digital COVID certificate - Consilium (europa.eu)

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro