Bærekraftige produkter som norm

Bærekraftige produkter som norm

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Om å gjøre bærekraftige produkter til normen
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. On making sustainable products the norm

EØS-notat offentliggjort 29.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2022)EU-kommisjonen la frem en melding («communication») om å gjøre bærekraftige produkter til normen 30. mars 2022. Den ble fremmet som en del av en pakke med flere initiativer som skal fremme en sirkulær økonomi.Et forsterket produktrammeverk er et av nøkkelgrepene i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi fra mars 2020. Handlingsplanen er en viktig del av EUs grønne giv for et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Rammeverket for bærekraftige produkter vil bidra betydelig til oppnåelsen av EUs miljø- og klimamål, spesielt for klimanøytralitet innen 2050, energieffektivitet, og dobling av bruken av sekundære råvarer innen 2030.EU-kommisjonens melding om å gjøre bærekraftige produkter til normen er et overordnet politisk dokument som presenterer Kommisjonens ambisjon for å fremme bærekraftige produkter. Den forklarer også hvordan de forskjellige initiativene på dette området henger sammen og hvordan de relaterer seg til eksisterende regelverk. Produkter spiller en avgjørende rolle i den grønne omstillingen, og dagens produksjons- og forbruksmønstre forblir for lineære, og krever et høyt uttak av nye ressurser som ikke er forenelig med ambisjonene i EUs grønne giv. En endring skal sikres gjennom å stimulere tilbud og etterspørsel etter mer bærekraftige produkter, sikre bærekraftig produksjon og sikre like og harmoniserte betingelser for produkter solgt på EUs indre marked. Målet er at en betydelig andel av produktene som settes på EUs marked innen 2030 er designet slik at de er holdbare, energi- og ressurseffektive, samt lett å reparere og ombruke, materialgjenvinne mv. Bruken av sekundære råvarer (dvs. materialgjenvunnet materiale) i produktene skal økes.Samtidig med meldingen ble det lagt fram fire ulike initiativ/regelverksforslag:Det første er forslaget til en ny økodesignforordning som er kjerneelementet i EU-kommisjonens arbeid for å fremme mer bærekraftige produkter (se eget EØS-notat om ny økodesignforordning). Produktdesign kan avgjøre opp til 80 % av miljøpåvirkning til et produkt gjennom hele produktets livssyklus. Forslaget bygger på og utvider arbeidet som allerede er gjort for økodesign for energirelaterte produkter. De nye reglene foreslås å gjelde for de aller fleste produkter og økodesignkrav skal, i tillegg til energieffektivitet, omfatte sirkularitet og utslipp i hele livsløpet, inkludert krav om grunnleggende bærekraftsegenskaper som levetid, reparerbarhet, gjenvinnbarhet, innslag av gjenvunnet råmateriale mv. Den foreslåtte forordningen fastsetter et overordnet rammeverk for økodesign, og vil erstatte dagens økodesigndirektiv. Konkrete krav til produktene vil framgå av delegerte rettsakter (dvs. egne underliggende regelverk) med produktspesifikke regler som EU-kommisjonen skal utarbeide senere.Det ble videre lagt frem to initiativer rettet mot enkelte produktgrupper som har betydelig innvirkning på klima og miljø og stort potensial for omstilling til en sirkulær økonomi: en strategi om tekstiler i en sirkulær økonomi (se eget EØS-notat her) og forslag til revidert byggevareforordning (se eget EØS-notat her). Det fjerde initiativet er et forslag om regelverksendringer for å styrke forbrukermakten i den grønne omstillingen. Forslaget skal gjøre det enklere for forbrukerne å velge bærekraftig samtidig som de beskyttes mot villedende miljømarkedsføring (se eget EØS-notat her).Å gjøre bærekraftige produkter til normen innebærer blant annet at EU-kommisjonen vil:
  • sette økodesignkrav for de aller fleste produkter slik at de designes for å vare lenger, er mulig å oppgradere, reparere og ombruke, enklere å materialgjenvinne, er mer sirkulære og mer energi- og ressurseffektive

  • hjelpe bedrifter og forbrukerne til å ta informerte valg gjennom økte krav til informasjon, herunder merking av produkt og digitale produktpass

  • forebygge og forhindre at usolgte produkter destrueres

  • sette kriterier for grønne offentlige anskaffelser for å stimulere etterspørsel etter mer bærekraftige produkterEU-kommisjonen vil bidra til utviklingen av sirkulære forretningsmodeller, gjennom blant annet å samle interessenter i et nytt europeisk forum for sirkulær økonomi (European Circular Business Hub).EU vil videre forsterke sitt samarbeid med tredjeland på det globale, regionale og bilaterale nivået for å støtte det grønne skiftet og bidra til at de nye reglene lettere respekteres. EU vil fortsette å støtte initiativer i FN og andre multilaterale initiativer som fremmer bærekraftig produksjon og forbruk. Merknader

Rettslige konsekvenserMeldingen vil i seg selv ikke ha rettslige konsekvenser for Norge. Forslagene til nytt/endret regelverk vil vurderes enkeltvis og i egne EØS-notater.Økonomiske og administrative konsekvenserMeldingen vil i seg selv ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser. Forslagene til nytt/endret regelverk vil vurderes enkeltvis og i egne EØS-notater.Sakkyndige instansers merknaderMiljødirektoratet har gjennomført en høring av EUs initiativ om bærekraftige produkter inkludert forslaget til ny økodesignforordning. De aller fleste aktørene, herunder Avfall Norge, Miljømerking Norge, Naturvernforbundet, Norsk Industri og Oslo kommune er positive til EU-kommisjonens forslag som bidrar til lengre levetid, ombruk og materialgjenvinning av produkter.Miljødirektoratet har sendt innspill til Kommisjonens høring av initiativet om å gjøre bærekraftige produkter til normen 22. juni 2022.EUs initiativ for å gjøre bærekraftige produkter til normen, inkludert forslaget til ny økodesignforordning ble presentert på EØS-referansegruppemøte for miljø i Klima- og miljødepartementet 22. juni 2022.VurderingNorge støtter EUs arbeid for å fremme bærekraftige produkter. Dette er slått fast og beskrevet nærmere i den nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi fra 2021 at Norge vil arbeide for at det blir stilt krav til bærekraft i hele verdikjedene til produkter. Strategien kan leses her.EØS-notater utarbeides for de ulike regelverksforslagene.Andre opplysningerEU-delegasjonens rapport om at EU vil gjøre bærekraftige produkter til normenInitiativer som er lagt frem samtidig som meldingen:Forslag til forordning om økodesign for bærekraftige produkterEUs strategi for bærekraftige og sirkulære tekstilerForslag til revidert byggevareforordningForslag om regelverksendringer for å styrke forbrukerdeltakelse i den grønne given