Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet
30.03.2017
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester
23.03.2017
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene
23.03.2017
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked
22.03.2017
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020
15.03.2017
Europeisk næringslivsstatistikk
06.03.2017
Hvitbok om EU-27s fremtid
01.03.2017
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI): endringsbestemmelser
22.02.2017
Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning
06.02.2017
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart
03.02.2017
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
01.02.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
26.01.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
25.01.2017
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
19.01.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
10.01.2017
Kommunikasjonsvernforordningen (revisjonsforslag 2017)
10.01.2017
Europeisk e-tjenestekort
10.01.2017
Etablering av en europeisk dataøkonomi
10.01.2017
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
10.01.2017
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
10.01.2017
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
10.01.2017
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
10.01.2017
Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
10.01.2017
EU-strategi om utveksling og vern av persondata
10.01.2017
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
21.12.2016
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
21.12.2016
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
21.12.2016
Wet lease-forordningen om leie av fly med mannskap
21.12.2016
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet
15.12.2016
Miljørapportering: teknisk oppdatering
15.12.2016
Trygdeforordningen: endringsforslag 2016
13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten
12.12.2016
Integrert landbruksstatistikk
09.12.2016
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
08.12.2016
Investering i Europas ungdom
07.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer
07.12.2016
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
01.12.2016
EU-tiltakspakke for ren energi
30.11.2016
Beredskap i elektrisitetssektoren
30.11.2016
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
30.11.2016
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
30.11.2016
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
30.11.2016
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
30.11.2016
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019
30.11.2016
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
30.11.2016
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
30.11.2016
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
29.11.2016
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
28.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
23.11.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
23.11.2016
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
23.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
23.11.2016
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
22.11.2016
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
16.11.2016
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
09.11.2016
Europeisk strategi for romvirksomhet
26.10.2016
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
25.10.2016
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
04.10.2016
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
14.09.2016
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
14.09.2016
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
14.09.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn
14.09.2016
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
14.09.2016
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
14.09.2016
Handlingsplan for 5G i Europa
14.09.2016
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
14.09.2016
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
14.09.2016
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
09.09.2016
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
07.09.2016
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
07.09.2016
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015
02.09.2016
Europeisk år for kulturarv 2018
30.08.2016
Europeisk sosialstatistikk
24.08.2016
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
23.08.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
20.07.2016
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
20.07.2016
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
20.07.2016
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
14.07.2016
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
05.07.2016
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
05.07.2016
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
30.06.2016
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
20.06.2016
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033
17.06.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
16.06.2016
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
15.06.2016
EU-programmet for styrket deltakelse av forbrukere i Unionens politikkutforming for finansielle tjenester
15.06.2016
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
15.06.2016
EUs konkurransepolitikk i 2015
15.06.2016
Matvarer for idrettsutøvere
15.06.2016
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
10.06.2016
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
10.06.2016
Etablering av en kompetansegaranti
10.06.2016
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
06.06.2016
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
06.06.2016

Sider