Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Trygdeforordningen: endringsforslag 2016
13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten
12.12.2016
Integrert landbruksstatistikk
09.12.2016
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
08.12.2016
Investering i Europas ungdom
07.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer
07.12.2016
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
01.12.2016
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
30.11.2016
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
30.11.2016
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
30.11.2016
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
30.11.2016
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019
30.11.2016
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
30.11.2016
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
30.11.2016
EU-tiltakspakke for ren energi
30.11.2016
Beredskap i elektrisitetssektoren
30.11.2016
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
29.11.2016
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
28.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
23.11.2016
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
23.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
23.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
23.11.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
23.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
22.11.2016
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
16.11.2016
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
09.11.2016
Europeisk strategi for romvirksomhet
26.10.2016
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
25.10.2016
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
04.10.2016
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
14.09.2016
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
14.09.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn
14.09.2016
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
14.09.2016
eKom-direktivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
14.09.2016
Handlingsplan for 5G i Europa
14.09.2016
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
14.09.2016
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
14.09.2016
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
14.09.2016
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
09.09.2016
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
07.09.2016
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
07.09.2016
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015
02.09.2016
Europeisk år for kulturarv 2018
30.08.2016
Europeisk sosialstatistikk
24.08.2016
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
23.08.2016
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
20.07.2016
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
20.07.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
20.07.2016
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
14.07.2016
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
05.07.2016
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
05.07.2016
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
30.06.2016
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
20.06.2016
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033
17.06.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
16.06.2016
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
15.06.2016
EU-programmet for styrket deltakelse av forbrukere i Unionens politikkutforming for finansielle tjenester
15.06.2016
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
15.06.2016
EUs konkurransepolitikk i 2015
15.06.2016
Matvarer for idrettsutøvere
15.06.2016
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
10.06.2016
Etablering av en kompetansegaranti
10.06.2016
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
10.06.2016
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
06.06.2016
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
06.06.2016
Europeisk agenda for deleøkonomien
02.06.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
01.06.2016
Europeiske standarder for det 21. århundre
01.06.2016
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver
27.05.2016
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
25.05.2016
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
25.05.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel
25.05.2016
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
25.05.2016
Pakkelevering over grensene
25.05.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
25.05.2016
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
13.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
04.05.2016
Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
04.05.2016
EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) (revisjon)
04.05.2016
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
04.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia
04.05.2016
Dublin-IV-forordningen
04.05.2016
Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen
04.05.2016
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
29.04.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina
20.04.2016
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
20.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
19.04.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser
13.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt
12.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
EUs inn- og utreisesystem
06.04.2016

Sider