Energiskattedirektivet (forslag 2021)

Tittel

Forslag til rådsdirektiv om restrukturering av Unionens rammeverk for beskatning av energiprodukter og elektrisitet (omarbeiding)

Proposal for a Council Directive restructuring the Union framework for the taxation of energy products and electricity (recast)

Del av:

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 11.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementgets høringsbrev 7.9.2021)

Europakommisjonen la 14. juli 2021 frem et forslag til revidert energiskattedirektiv (direktiv 2003/96/EC). Forslaget er en del av en større regelverkspakke (Fit for 55) som skal bidra til at EU oppfyller klimamålet om 55 pst. utslippskutt innen 2030. Forslaget sendes med dette på høring. Øvrige deler av pakken er sendt på høring av ansvarlige departementer.

EØS-avtalen omfatter ikke regler på skatte- og avgiftsområdet. Direktivet er likevel relevant for Norge fordi det i ESAs miljøstøtteretningslinjer vises til direktivet. Oppfyllelse av direktivets bestemmelse kan dermed danne grunnlag for at ellers ulovlig statsstøtte blir ansett som forenlig støtte.

Dagens energiskattedirektiv har som hovedformål å sikre et velfungerende indre marked, blant annet ved å fastsette felles minste avgiftssatser på ulike produkter. Formålet med revisjonen er å oppdatere direktivet slik at det reflekterer EUs klima- og energipolitikk, inkludert EUs forpliktelse om 55 pst. utslippskutt. Det foreslås derfor endringer blant annet i satser og satsstruktur, samt oppheving av fritak og reduserte satser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Høring
Høring publisert
07.09.2021
Høringsfrist
19.10.2021