Landbruksstatistikk om input og output

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om statistikk om input til og output fra landbruk og oppheving av forordning (EF) nr. 1165/2008, (EF) nr. 543/2009, (EF) nr. 1185/2009 og rådsdirektiv 96/16/EF

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on statistics on agricultural input and output and repealing Regulations (EC) No 1165/2008, (EC) No 543/2009, (EC) No 1185/2009 and Council Directive 96/16/EC

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 4.10.2022 (enighet med Rådet)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Eurostat har igennem flere årtier udarbejdet europæiske landbrugsstatistikker. I dag dækker de følgende aspekter: landbrugsbedrifternes struktur, økonomiske regnskaber for landbrug, husdyrproduktion og afgrødeproduktion, økologisk landbrug, landbrugspriser, pesticider, næringsstoffer og andre miljømæssige aspekter ved landbruget. Hovedformålet er at overvåge og evaluere den fælles landbrugspolitik og andre vigtige EU-politikker og at støtte den politiske beslutningstagning.

Indsamlingen af data blev evalueret i 2016 1 med den konklusion, at indsamlingen burde ajourføres for at tage hensyn til ændringer i landbruget, den fælles landbrugspolitik og andre beslægtede EU-politikker. Strategien for landbrugsstatistikker for 2020 og fremefter 2 er et omfattende program til modernisering af EU's landbrugsstatistikker, som Kommissionen har iværksat i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Strategien understøttes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) og indgår i programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit) og har til formål at strømline og forbedre det europæiske landbrugsstatistiske system (EASS). Strategien følger også internationale anbefalinger, såsom retningslinjerne for indberetning af drivhusgasemissioner fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations standarder, og strategien gennemfører desuden FN's globale strategi for forbedring af statistikker over landbrug og landdistrikter.

Selv om landbruget udgør en forholdsvis lille sektor af økonomien, dækker det næsten halvdelen af EU's landområde og står for den overvejende del af EU's fødevareforsyning, hvilket sikrer både fødevaresikkerhed og forsyningssikkerhed. Landbruget påvirker i høj grad klimaforandringerne og miljøet, og mange landdistrikter er afhængige af det. EU har behov for oplysninger om landbruget, der er så nøjagtige som muligt, og som gør det muligt at udforme politikker, der er til gavn for alle borgere i Den Europæiske Union, og at fordele det betydelige budget til den fælles landbrugspolitik og de dertil knyttede foranstaltninger på en mere effektiv måde på tværs af adskillige dimensioner. Derudover er landbruget omdrejningspunkt for den europæiske grønne pagt, navnlig "fra jord til bord"-strategien.

Det er af stor betydning, at EU's indbyggere til enhver tid garanteres sikker adgang til tilstrækkelige mængder fødevarer af høj kvalitet. Dette indebærer, at der regelmæssigt skal tilvejebringes statistikker over dyrkningsarealer og produktion af diverse afgrøder og over husdyr og produkter af animalsk oprindelse. Landbruget påvirker også miljøet. Denne påvirkning kan ikke vurderes uden oplysninger om tilførsel af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler. Landbrugssektorens samlede resultater kan vurderes ved hjælp af statistikker over priserne på landbrugets input og output (dvs. produktionsmaterialer og produktionsudbytte). Landbruget bidrager til at bevare landdistrikter og landskaber i hele EU og holde liv i økonomien i landdistrikterne ved at skabe arbejdspladser i virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser til sektoren, i landbrugsfødevareindustrien og i tilknyttede sektorer. Landbrugsstatistikkerne skal derfor dække landbrugets økonomiske, miljømæssige og sociale dimension.

Eurostat har siden 1950'erne tilvejebragt statistikker over afgrøder og husdyr og har efterfølgende suppleret disse med statistikker over landbrugspriser, statistikker over landbrugsbedrifternes struktur og statistikker over næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler. Disse statistikker er blevet reguleret gennem EU-lovgivning, som jævnligt ajourføres, eller gennem gentlemanaftaler og aftaler inden for rammerne af det europæiske statistiske system (ESS). I forbindelse med evalueringen af det nuværende landbrugsstatistiske system blev det kraftigt anbefalet at anlægge en systematisk tilgang for hele det landbrugsstatistiske system.

Den mest gennemførlige af de løsninger, der blev analyseret i konsekvensanalysen, og som efterfølgende blev foreslået som vejen frem, var at lade alle landbrugsstatistikker omfatte af tre forordninger fra Europa-Parlamentet og Rådet om:

·data på bedriftsniveau med fremsendelse af mikrodata ud fra en modulbaseret tilgang med centrale variabler, moduler og satellitter,

·landbrugsregnskaber og

·aggregerede statistikker over landbrugsmæssige input og output med tabeldata.

Den første af disse forordninger (forordningen om integrerede landbrugsstatistikker 3 ) blev vedtaget i 2018, mens den anden (forordningen om landbrugsregnskaber) 4 p.t. er under modernisering.

Den tredje af forordningerne er nærværende lovgivningsforslag om statistikker over landbrugsmæssige input og output.