Integrert landbruksstatistikk: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/2269 av 15. desember 2021 om endring av forordning (EU) 2018/1091 om integrert landbruksstatistikk med hensyn til rammebudsjettet for perioden 2021-2027

Regulation (EU) 2021/2269 of the European Parliament and of the Council of 15 December amending Regulation (EU) 2018/1091 on integrated farm statistics as regards the financial framework for the period 2021-2027

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2021

Det er forventet at Rådet med det første gjør tilsvarende formelt vedtak. Forordningen vil deretter bli publisert i EU-tidende.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 fastsættes det, at medlemsstaterne skal indsamle og levere de centrale strukturelle data og de moduldata, der vedrører landbrugsbedrifter (henholdsvis »centrale data« og »moduldata«) for referenceårene 2023 og 2026.

(2) Til gennemførelsen af undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur og for at opfylde Unionens informationskrav kræves der betydelige budgetmidler fra medlemsstaterne og Unionen.

(3) Medlemsstaterne modtager er finansielt tilskud fra Unionen til dækning af maksimalt 75 % af omkostningerne til indsamling af centrale data og moduldata for referenceårene 2023 og 2026, jf. dog de fastsatte maksimumsbeløb, der er angivet i forordning (EU) 2018/1091.

(4) Ved forordning (EU) 2018/1091 fastsættes finansieringsrammen for hele varigheden af den flerårige finansiel ramme (FFR) og omfatter en bestemmelse om fastsættelse af det beløb, der skal tildeles til yderligere dataindsamling inden for rammerne af den efterfølgende FFR til dækning af undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur for referenceårene 2023 og 2026.

(5) Den efterfølgende FFR for årene 2021-2027 blev fastsat ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093.

(6) I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1091 skal Unionens bidrag til integrerede landbrugsstatistikker under FFR for årene 2021-2027 fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen efter datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2093.

(7) Det foreslåede beløb for årene 2021-2027 bør kun finansiere undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2023 og 2026, herunder omkostningerne i forbindelse med forvaltning, vedligeholdelse og udvikling af de databaser, der anvendes af Kommissionen til at bearbejde data leveret af medlemsstaterne.

(8) Endvidere bør henvisningen i forordning (EU) 2018/1091 til Det Forenede Kongerige efter dets udtræden af Unionen udgå.

(9) Forordning (EU) 2018/1091 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009, er blevet hørt.

(11) Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at sikre, at medlemsstaterne modtager støtte fra Unionen i tide så deres nationale statistiske kontorer kan forberede indsamlingen af data for referenceåret 2023 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2021
Anvendelsesdato i EU
22.12.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet