EU-strategi for rapportering av tilsynsdata for finansielle tjenester

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Strategi for tilsynsdata for EUs finansielle tjenester

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Strategy on supervisory data in EU financial services

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 8.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.12.2021)

Digital finans: Kommissionens nye strategi baner vejen for moderne og strømlinet indberetning af tilsynsdata

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en ny strategi for at forbedre og modernisere indberetningen med henblik på tilsyn med den finansielle sektor i EU. Strategiens hovedformål er at indføre et system, der leverer nøjagtige og ensartede data rettidigt til tilsynsmyndighederne på EU-plan og nationalt plan, samtidig med at den samlede indberetningsbyrde for finansielle institutioner minimeres.

Dette vil i sidste ende være til gavn for borgerne gennem et mere effektivt og smidigt tilsyn, der sikrer det finansielle systems stabilitet, markedsintegritet og investorbeskyttelse. Det vil også hjælpe virksomhederne ved at mindske indberetningsbyrden, hvor det er muligt.

Denne strategi vil bidrage direkte til målene i den europæiske datastrategi og pakken om digital finansiering til fremme af digital innovation i Europa. Desuden bidrager denne strategi til målene for en kapitalmarkedsunion og til at opnå et indre marked for finansielle tjenesteydelser. 

Der er fire hovedelementer i denne strategi:

  • Sikring af ensartede og standardiserede data, der bygger på klar og fælles terminologi samt fælles standarder, formater og regler.
  • Lettelse af udvekslingen og genanvendelsen af indberettede data blandt tilsynsmyndighederne ved at fjerne unødige retlige og teknologiske hindringer for at undgå overlappende anmodninger om data.
  • Forbedring af udformningen af indberetningskravene ved at udvikle retningslinjer baseret på bedste praksis for anvendelse af principperne om bedre regulering i forbindelse med tilsynsindberetning.
  • Indførelse af fælles ledelsesordninger for at forbedre koordineringen og fremme et større samarbejde mellem forskellige tilsynsmyndigheder og andre relevante interessenter, så de kan dele deres ekspertise og udveksle oplysninger.

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler:

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Vi ønsker at gøre regnskabsaflæggelsen i EU mere effektiv og fuldt ud udnytte de muligheder, som den digitale omstilling giver. Denne strategi baner vejen for en solid tilgang til overvågning af risici, sikring af finansiel stabilitet og markedsintegritet og beskyttelse af EU's investorer og brugere af finansielle tjenesteydelser. Det er også en del af vores indsats for at gøre Europas finansielle sektor mere digital og stimulere ansvarlig innovation og konkurrence. Vi indtager også en ledende rolle i internationale drøftelser for at fremme global datatilpasning, således at den digitale økonomi bliver effektiv, sikker og tilgængelig for alle."

Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Indberetning med henblik på tilsyn understøtter en sund finansiel sektor, og vi ønsker, at EU's indberetningssystem skal være fremtidssikret. Den strategi, der fremlægges i dag, vil gøre vores nuværende system mere effektivt og lette den administrative byrde for finansielle selskaber. Dette vil sikre, at EU's sektor for finansielle tjenesteydelser forbliver førende på verdensplan, og støtte tilsynsmyndighederne i deres indsats at bevare den finansielle stabilitet og beskytte forbrugerne."

Baggrund

Tilsynsorganerne, såsom Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), kræver, at finansielle selskaber, banker og investeringsselskaber skal indberette visse oplysninger. Dette kaldes tilsynsindberetning.

Tilsynet med EU's finansielle system er baseret på data, der er relevante og af høj kvalitet og leveres rettidigt. EU's regler for tilsynsindberetning og den måde, hvorpå myndighederne indsamler og anvender data, skal holde trit med den seneste udvikling, nemlig den hurtige udvikling af digitale teknologier til indsamling og analyse af sådanne data.

Den strategi, der fremlægges i dag, har til formål at løse de problemer, der opstår som følge af den øgede mængde og kompleksitet af de data, der er nødvendige for at føre tilsyn med det finansielle system. Den bygger på konklusionerne fra en omfattende kvalitetskontrol af EU's tilsynsmæssige indberetningskrav i EU's lovgivning om den finansielle sektor. I forbindelse med denne kvalitetskontrol konkluderede Kommissionen, at de nuværende indberetningskrav i EU-lovgivningen er nødvendige og forekommer effektive med hensyn til at forsyne tilsynsmyndighederne med relevante data. Der er imidlertid ineffektivitet med hensyn til definitionerne vedrørende flere indberetningskrav og den måde, hvorpå data indsamles.

Kommissionen har allerede sammen med de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) gennemført målrettede forbedringer af tilsynsindberetning i forskellige sektorregler, og der arbejdes videre med dette. Nogle af de problemer, der er indkredset, gør sig imidlertid gældende på tværs af sektorerne for finansielle tjenesteydelser, og de behandles derfor som led i den nuværende bredere, tværsektorielle tilgang til tilsynsdata.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Tilsynsmæssige krav