Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi

Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Mot en sosial økonomi som fungerer for folk: en handlingsplan for samfunnsøkonomi
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Building an economy that works for people: an action plan for the social economy

Dansk departementsnotat offentliggjort 8.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 9.12.2021)Kommissionen fremlægger en handlingsplanen for at sætte skub i den sociale økonomi og jobskabelse

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en handlingsplan, der skal hjælpe den europæiske socialøkonomi med at klare sig ved at udnytte dens økonomiske potentiale, jobskabelsespotentialet, dens bidrag til en retfærdig og inklusiv genopretning samt den grønne og digitale omstilling.Socialøkonomiske organisationer er enheder, der sætter sociale og miljømæssige formål i første række og geninvesterer størstedelen af deres overskud tilbage i organisationen. Der er 2,8 mio. socialøkonomiske enheder i Europa, der beskæftiger 13,6 mio. mennesker, og som tilbyder løsninger på centrale udfordringer i vores samfund. De spænder over forskellige sektorer og typer, lige fra plejetjenester til genbrug, fra kooperativer til sociale virksomheder. Øget støtte til socialøkonomien skaber ikke blot arbejdspladser, men gør det også muligt for organisationer at øge deres sociale indvirkning på tværs af hele EU. Dagens handlingsplan for socialøkonomien baner vejen for, at socialøkonomiske organisationer kan trives og udvikle sig. Kommissionen foreslår, at der gøres en indsats på tre områder:
  1. Skabelse af de rette betingelser for, at socialøkonomien kan trivesPolitiske og retlige rammer er afgørende for at skabe de rette betingelser for, at socialøkonomien kan trives. Dette omfatter en tilpasning af regler om beskatning, offentlige indkøb og statsstøtte i forhold til socialøkonomiens behov.For at løse disse problemer vil Kommissionen foreslå en henstilling fra Rådet om udvikling af rammebetingelserne for den sociale økonomi i 2023. Den vil også offentliggøre retningslinjer for medlemsstaterne om beskatningsrammer for socialøkonomiske organisationer og gøre det nemmere at modtage vejledning om statsstøtte. Handlingsplanen har også til formål at forbedre god praksis for socialt ansvarlige offentlige indkøb rettet mod socialøkonomien uden for EU's grænser.
  1. Åbne muligheder for, at socialøkonomiske organisationer kan opstarte og opskalereSocialøkonomiske enheder bør nyde godt af virksomhedsudviklingsstøtte med henblik på opstart og udvikling samt omskoling og opkvalificering af deres arbejdstagere. For perioden 2021-2027 sigter Kommissionen på at øge sin økonomiske støtte ud over de skønsmæssigt 2,5 mia. EUR, der tidligere var afsat til socialøkonomien (2014-2020).Blandt andre foranstaltninger vil Kommissionen lancere en ny EU-portal for socialøkonomien i 2023 for at sikre, at socialøkonomiske aktører kan finde alle nødvendige oplysninger om EU-finansiering, politikker, uddannelse og initiativer.på ét sted. Den vil også lancere nye finansielle produkter i 2022 under InvestEU-programmet og forbedre adgangen til finansiering. I 2022 vil Kommissionen også oprette et europæisk kompetencecenter for social innovation.
  1. Anerkendelse af socialøkonomien og dens potentialeHandlingsplanen har til formål at gøre socialøkonomien mere synlig og forbedre anerkendelsen af dens arbejde og potentiale. Kommissionen vil sætte gang i kommunikationsaktiviteter, der fremhæver socialøkonomiens rolle og særlige karakteristika. Desuden vil Kommissionen iværksætte en undersøgelse for at indsamle kvalitative og kvantitative data for bedre at forstå socialøkonomien i hele EU. Den vil også arrangere uddannelseskurser for offentligt ansatte om forskellige emner af relevans for den sociale økonomi, fremme den sociale økonomi på regionalt og lokalt plan ved at fremme grænseoverskridende udveksling og meget mere.Med den handlingsplan, der fremlægges i dag, lancerer Kommissionen også et "omstillingsscenarie" for at hjælpe den sociale økonomis grønne og digitale omstilling i dialog med offentlige myndigheder og interesserede parter. Kommissionen indhenter synspunkter fra offentligheden om omstillingscenariet gennem en EU-undersøgelse, der er åben indtil den 28. februar 2022.Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Handlingsplanen for den sociale økonomi bygger bro mellem vores socialøkonomi og den støtte, den skal bruge for at trives og bidrage endnu mere til vores samfund. Handlingsplanen, der går lige fra at mindske den reguleringsmæssige byrde, der påhviler visse sociale iværksættere, til jobskabelse og til at tilbyde folk nye muligheder for opkvalificering og omskoling, er derfor afgørende for at sikre en retfærdig grøn og digital omstilling samt en inklusiv genopretning efter pandemien".Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, udtaler: "Den sociale økonomi kan takket være sine stærke lokale rødder tilbyde innovative bottom-up-løsninger på mange af nutidens globale udfordringer såsom klimaforandringer, digitalisering og social eksklusion. Den sociale økonomi arbejder for og sammen med lokalsamfundene og har et enormt jobskabelsespotentiale. Med denne handlingsplan mener jeg, at socialøkonomiske organisationer vil få mulighed for at opskalere, blive anerkendt og få endnu større samfundsindvirkning."  Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "Den sociale økonomi skaber beskæftigelse og vækst, der er tæt på borgernes behov og umiddelbare omgivelser. Covid-19-krisen har også vist, at de socialøkonomiske forretningsmodeller er kreative og robuste. For fortsat at udvikle deres potentiale og deres bidrag til den grønne og digitale omstilling lancerer vi et omstillingsscenarie for økosystemet "Nærhed og socialøkonomi". Vi vil samarbejde med alle interessenter om en mere inklusiv og bæredygtig økonomi."


Les hele pressemeldingen her