Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Europeisk agenda for deleøkonomien
02.06.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
01.06.2016
Europeiske standarder for det 21. århundre
01.06.2016
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver
27.05.2016
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
25.05.2016
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
25.05.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel
25.05.2016
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
25.05.2016
Pakkelevering over grensene
25.05.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
25.05.2016
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
13.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
04.05.2016
Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
04.05.2016
EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) (revisjon)
04.05.2016
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
04.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia
04.05.2016
Dublin-IV-forordningen
04.05.2016
Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen
04.05.2016
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
29.04.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina
20.04.2016
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
20.04.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
19.04.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser
13.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt
12.04.2016
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
06.04.2016
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
06.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
Gjødselforordningen 2019
17.03.2016
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
16.03.2016
Visumlettelse for Georgia
09.03.2016
EU-søyle for sosiale rettigheter
08.03.2016
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
08.03.2016
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
07.03.2016
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
04.03.2016
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
29.02.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
29.02.2016
Forsyningssikkerhet for naturgass
16.02.2016
Informasjonsutveksling på energiområdet
16.02.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring
16.02.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling
16.02.2016
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
14.02.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
10.02.2016
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
10.02.2016
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
02.02.2016
Kvikksølvforordningen 2017
02.02.2016
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
27.01.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
08.01.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
16.12.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
15.12.2015
Den europeiske grense- og kystvakt
15.12.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
15.12.2015
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
15.12.2015
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
15.12.2015
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
15.12.2015
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
10.12.2015
EU-planer for regelverket for opphavsrett
09.12.2015
Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene
09.12.2015
Kontraktsregler for salg av varer
09.12.2015
Kontraktsregler for salg av varer
09.12.2015
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
09.12.2015
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
09.12.2015
Europeisk luftfartsstrategi
07.12.2015
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
07.12.2015
EU-rapport om grenser for transfett
03.12.2015
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
03.12.2015
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
02.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester
02.12.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
02.12.2015
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
30.11.2015
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien
18.11.2015
Videresending av personoplysninger til USA
05.11.2015
Strategi for det indre marked
28.10.2015
Kommisjonens arbeidsprogram for 2016
27.10.2015
EU-regelverk for sikrere passasjerskip
16.10.2015
Verdipapiriseringsforordningen
30.09.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
30.09.2015
En europeisk kapitalmarkedsunion
30.09.2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
23.09.2015
Inkludering av langtidsledige i arbeidslivet
17.09.2015
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
28.08.2015
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
26.08.2015
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2014
19.08.2015
Energimerkeforordningen 2015
15.07.2015
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser
15.07.2015
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser 2021-2030
15.07.2015
Standardformat for visum: endringsbestemmelser
24.06.2015
Statusrapport om fornybar energi 2015
15.06.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
29.05.2015
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
27.05.2015
EU-plan for regelforenkling
21.05.2015
EU-strategi for et digitalt indre marked
06.05.2015
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer
22.04.2015
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: oppheving
22.04.2015

Sider