Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Dokument Faktaark Utgitt
KOM(2012) 528 Fremme av cloud computing i Europa
KOM(2012) 537 EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting
KOM(2012) 540 Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr
KOM(2012) 543 Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer
KOM(2012) 497 EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid
KOM(2012) 494 Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst
KOM(2012) 501 EU-strategi for transportforskning- og teknologi
KOM(2012) 491 Status for EUs maritime politikk
KOM(2012) 495 EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012
KOM(2012) 478 Fremme av frekvensdeling for trådløs kommunikasjon
KOM(2012) 473 Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020
KOM(2012) 472 Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport
KOM(2012) 459 Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport
KOM(2012) 443 Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
KOM(2012) 433 EU-strategi for byggesektoren
KOM(2012) 417 EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri
KOM(2012) 401 Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse
KOM(2012) 392 Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst
KOM(2012) 341 EU-strategi for sentrale støtteteknologier
KOM(2012) 297 Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011
KOM(2012) 259 Bedre styring av det indre marked
KOM(2012) 261 EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015
KOM(2012) 279 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011
KOM(2012) 271 EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020
KOM(2012) 253 EUs konkurransepolitikk i 2011
KOM(2012) 252 Kombinerte virkninger av kjemikalier
KOM(2012) 225 Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst
KOM(2012) 230 Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012
KOM(2012) 199 EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler
KOM(2012) 209 Modernisering av EUs politikk for statsstøtte
KOM(2012) 216 Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann
KOM(2012) 218 Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020
KOM(2015) 508 EU-regelverk for sikrere passasjerskip
KOM(2012) 196 EU-strategi for et bedre internett for barn (2012)
KOM(2012) 190 EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010
KOM(2012) 179 EU-strategi for offentlige e-innkjøp
KOM(2012) 173 EU-plan for jobbskaping
KOM(2012) 102 Grønnbok om skyggebanker
KOM(2012) 95 Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving
KOM(2012) 79 Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet
KOM(2012) 82 Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer
KOM(2012) 55 EU-hvitbok om pensjoner
KOM(2012) 45 Superdatamaskiner: Europas plass i det globale kappløp
KOM(2018) 673 EU-strategi for bioøkonomi
KOM(2012) 42 Forenklinger knyttet til EU-finansiering
KOM(2012) 9 Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret
KOM(2012) 6 EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015)
KOM(2012) 7 Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom
KOM(2011) 941 Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon
KOM(2011) 942 Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester
KOM(2011) 892 Det europeiske skolesystemet i 2010
KOM(2011) 900 Rammeverk for tjenester av generell interesse
KOM(2011) 907 Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011
KOM(2011) 933 EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge
KOM(2011) 898 Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler
KOM(2011) 889 Konsultasjon om belysning i fremtiden
KOM(2011) 899 Handlingsplan for øko-innovasjon
KOM(2011) 885 EUs veikart for energi 2050
KOM(2011) 870 Handlingsplan for små og mellomstore bedrifters kapitaltilgang
KOM(2011) 882 EU-strategi for åpne data
KOM(2011) 849 Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2011
KOM(2011) 823 EU-strategi for flyplasser
KOM(2011) 808 EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument
KOM(2011) 791 Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument
KOM(2011) 803 Redusert EU-regelverk for små og mellomstore bedrifter
KOM(2011) 763 Gjennomføring av EUs varepakke: omarbeiding av ti direktiver om teknisk harmonisering
KOM(2011) 748 Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
KOM(2011) 731 Om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom
KOM(2011) 729 Fri bevegelse for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania: erfaringer fra overgangsperioden
KOM(2011) 702 Små og mellomstore bedrifters utnyttelse av globale muligheter
KOM(2022) 529 EUs program for luftfartssikkerhet
KOM(2011) 681 EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar
KOM(2011) 685 EU-initiativ om ansvarlige bedrifter
KOM(2011) 660 Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013
KOM(2011) 680 Schengen-samarbeidet: smarte grenser - og veien framover
KOM(2011) 689 Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Mot en sterkere europeisk reaksjon på narkotikamisbruk
KOM(2011) 682 Initiativ for et ansvarlig næringsliv
KOM(2011) 608 50 forslag til styrking av det indre marked
KOM(2011) 676 Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur
KOM(2011) 642 Industripolitikk: en styrket konkurranseevne
KOM(2011) 624 Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2011
KOM(2011) 636 Meddelelse om europeisk kjøpslov
KOM(2011) 572 Partnerskap for forskning og innovasjon rettet mot samfunnsmessige utfordringer
KOM(2011) 568 Frivillig arbeid på tvers av landegrensene
KOM(2011) 567 Modernisering av høyere utdanning i Europa
KOM(2011) 571 EU-strategi for et ressurseffektivt Europa
KOM(2011) 561 Forvaltning av Schengen-samarbeidet
KOM(2011) 557 EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009
KOM(2011) 556 Beskyttelse av barn i den digitale verden
KOM(2011) 558 Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009
KOM(2011) 548 Sluttevaluering av IKT-programmet eContentPlus (2005-2008)
KOM(2011) 539 Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid
KOM(2011) 497 Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
KOM(2011) 454 EU-strategi for digitale fartskrivere
KOM(2011) 441 Reduksjon av svovelutslipp fra skip
KOM(2011) 427 Grønnbok om et digitalt indre marked for tv og film: åpen konsultasjon
KOM(2011) 428 Årsrapport om EU-forskning i 2010
KOM(2011) 356 Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
KOM(2011) 367 Grønnbok om modernisering av direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
KOM(2011) 328 EUs konkurransepolitikk 2010