EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren

EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Forsiktighet overfor COVID-19 gjennom vinteren
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Staying safe from COVID-19 during winter

Svensk departementsnotat offentliggjort 4.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 2.12.2020)



Coronavirus: Kommissionen fremlægger strategien "Forsigtighed over for covid‑19 denne vinter"





Kommissionen har i dag vedtaget en strategi, der skal afstedkomme en mere holdbar håndtering af pandemien i de kommende vintermåneder. Denne periode kan medføre en forøget risiko for smittespredning på grund af særlige omstændigheder, såsom indendørs sammenkomster. I strategien anbefales det fortsat at udvise årvågenhed og forsigtighed denne vinter og i 2021, hvor sikre og effektive vacciner bliver alment tilgængelige. Kommissionen vil derefter udstikke yderligere retningslinjer for en gradvis og koordineret ophævelse af inddæmningsforanstaltningerne.



En koordineret strategi på EU-plan er afgørende for at skabe klarhed blandt borgerne og modvirke en genopblussen af virusset efter jul og nytår. Enhver lempelse af foranstaltningerne bør betinges af både pandemiens udvikling og af en tilstrækkelig kapacitet til at teste, kontaktopspore og behandle patienterne.



Næstformand og kommissær med ansvar for fremme af vores europæiske levevis Margaritis Schinas udtaler: "I disse ekstremt vanskelige tider er det af afgørende betydning at vejlede medlemsstaterne i at fremme en fælles tilgang denne vinter og navnlig i at håndtere perioden omkring jul og nytår. Vi er nødt til at modvirke fremtidige smittebølger i EU. Kun ved at holde pandemien under kontrol over længere tid kan vi undgå nye nedlukninger og strenge restriktioner og sammen besejre covid‑19."



Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "Hvert 17. sekund mister en person livet på grund af covid‑19 i Europa. Selv om situationen nu er ved at stabilisere sig, er den fortsat prekær. Ligesom alt andet i 2020 bliver også jul og nytår anderledes i år. Vi må ikke sætte den indsats, vi alle har gjort i de seneste uger og måneder, over styr. I år er det vigtigere at redde liv end at fejre jul og nytår. Men med vacciner i horisonten er der også håb forude. Samtlige EU-lande skal nu berede sig på hurtigst muligt at iværksætte vaccinationskampagner og tage vacciner i brug, så snart der bliver en sikker og effektiv vaccine til rådighed."



Anbefalede smittebegrænsende foranstaltninger



Strategien "Forsigtighed over for covid‑19 denne vinter" indeholder anbefalede foranstaltninger, som skal holde pandemien under kontrol, indtil vaccinerne bliver alment tilgængelige. Den fokuserer på følgende:




  • Fysisk distancering og begrænsning af social kontakt bliver afgørende under vintermånederne, navnlig omkring jul og nytår. Foranstaltningerne bør være målrettede og bør baseres på den lokale epidemiologiske situation for at begrænse de sociale og økonomiske virkninger og for at skabe folkelig opbakning om dem.

  • Testning og kontaktopsporing er afgørende for at opdage smitteklynger og bryde smittekæden. De fleste af EU-landene har nu indført nationale apps til kontaktopsporing. European Federated Gateway Server (EFGS) muliggør grænseoverskridende kontaktopsporing.

  • Rejsesikkerheden skal sikres gennem en koordineret tilgang til den stigende rejseaktivitet, som forventes i forbindelse med jul og nytår. Transportinfrastrukturen skal forberedes, og der skal være klar kommunikation om eventuelle karantænekrav i de tilfælde, hvor den epidemiologiske situation er værre i oprindelsesregionen end på bestemmelsesstedet.

  • Sundhedskapacitet og sundhedspersonale: Der bør udarbejdes kontinuitetsplaner for sundhedsvæsenerne for at sikre, at udbrud af covid‑19 kan håndteres, uden at det påvirker adgangen til andre behandlinger. Fælles indkøb kan afhjælpe eventuelle mangler på medicinsk udstyr.

  • "Pandemitræthed" og mentale sundhedsproblemer er naturlige reaktioner på den aktuelle situation. EU-landene bør følge retningslinjerne fra Verdenssundhedsorganisationens europæiske områdekontor med henblik på at højne den folkelige opbakning og modvirke "pandemitræthed". Den psykosociale støtte bør ligeledes intensiveres.

  • Nationale vaccinationsstrategier Kommissionen er rede til om nødvendigt at støtte EU-landene i forbindelse med ibrugtagning af vacciner i henhold til deres respektive implementerings- og vaccineringsplaner. En fælles EU-tilgang til vaccinationscertifikater vil sandsynligvis styrke EU-landenes indsats på folkesundhedsområdet og højne borgernes tillid til vaccinationsindsatsen.



Baggrund



Dagens strategi bygger på tidligere henstillinger, såsom den europæiske køreplan fra april om en varsom udfasning af inddæmningsforanstaltningerne, meddelelsen fra juli om kortsigtet beredskab og meddelelsen fra oktober om yderligere covid‑19-foranstaltninger. Det lykkedes at begrænse pandemiens første bølge i Europa ved hjælp af strenge foranstaltninger, men i de tilfælde, hvor foranstaltningerne blev lempet for tidligt i sommers, førte det til en genopblussen i efteråret.



Så længe der ikke foreligger en sikker og effektiv vaccine, og så længe en stor del af befolkningen ikke er blevet vaccineret, skal EU-landene fortsætte deres bestræbelser på at begrænse pandemien ved at følge den koordinerede tilgang, som Det Europæiske Råd har opfordret til.



Der vil i begyndelsen af 2021 blive fremlagt yderligere henstillinger med henblik på at udforme en vidtrækkende ramme til bekæmpelse af covid‑19 med afsæt i den opnåede viden, de indhøstede erfaringer og de seneste videnskabelige retningslinjer.