Beredskapstiltak for brexit uten avtale

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om målrettede beredskapstiltak i fravær av enighet med Storbritannia om et fremtidig partnerskap

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on on targeted contingency measures in the absence of an agreement with the United Kingdom on a future partnership

Del av:

Siste nytt

Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.12.2020)

Forbindelserne med Det Forenede Kongerige: Kommissionen foreslår målrettede beredskabstiltag for at være forberedt på muligt brexit uden en aftale

Selv om Kommissionen fortsat vil gøre sit yderste for at indgå en gensidigt fordelagtig aftale med Det Forenede Kongerige, er det nu ret usikkert, om der vil foreligge en aftale den 1. januar 2021.

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en række målrettede beredskabstiltag, der skal sikre basale gensidige luftfarts- og vejforbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige og gøre det muligt for fartøjer fra EU og Det Forenede Kongerige at få gensidig fiskeriadgang til hinandens farvande.

De nye beredskabstiltag skal dække den periode, hvor der endnu ikke er en aftale på plads. Hvis der i sidste ende ikke indgås nogen aftale, vil tiltagene ophøre efter en fastsat periode.

Kommissionens formand Ursula von der Leyen udtaler: "Vi forhandler stadig. Men i betragtning af, at overgangsperioden snart udløber, er der ingen garanti for, at en aftale — hvis og når den indgås — vil kunne træde i kraft i tide. Det er vores ansvar at forberede os på alle tænkelige scenarier, herunder at vi ikke har fået indgået en aftale med Det Forenede Kongerige den 1. januar 2021. Og derfor fremlægger vi i dag disse tiltag."

Kommissionen har hele tiden opfordret alle berørte parter inden for samtlige sektorer til at forberede sig på ethvert tænkeligt scenarie den 1. januar 2021. Selv om brexit uden en aftale vil medføre forstyrrelser på mange områder, vil visse sektorer rammes uforholdsmæssigt hårdt på grund af mangel på passende alternative løsninger, og fordi det i nogle sektorer ikke er muligt for de berørte parter selv at træffe afbødende tiltag. Af den grund fremlægger Kommissionen i dag fire beredskabstiltag for at afbøde nogle af de væsentlige forstyrrelser, der vil opstå den 1. januar, hvis der endnu ikke er indgået en aftale med Det Forenede Kongerige:

  • Basale luftfartsforbindelser: et forslag til en forordning, der skal sikre udøvelsen af visse luftfartstjenester mellem Det Forenede Kongerige og EU i seks måneder, forudsat at Det Forenede Kongerige sikrer det samme
  • Luftfartssikkerhed: et forslag til en forordning, der skal sikre, at flere forskellige sikkerhedscertifikater fortsat kan anvendes i EU-luftfartøjer uden afbrydelse, så det forhindres, at EU-luftfartøjer ikke kan lette
  • Basale vejforbindelser: et forslag til en forordning, der omfatter basale forbindelser for så vidt angår både vejgodstransport og personbefordring ad vej i seks måneder, forudsat at Det Forenede Kongerige sikrer det samme for EU-vognmænd
  • Fiskeri: et forslag til en forordning, der skal udgøre en passende lovramme indtil den 31. december 2021, eller indtil der er blevet indgået en fiskeriaftale med Det Forenede Kongerige — alt efter hvilken dato der kommer først — om fortsat gensidig adgang for fartøjer fra EU og fra Det Forenede Kongerige til hinandens farvande efter den 31. december 2020. For at sikre fiskeriets bæredygtighed og i lyset af dets betydning for mange lokalsamfunds økonomiske eksistensgrundlag er det nødvendigt at lette procedurerne vedrørende godkendelse af fiskerfartøjer.

Kommissionen vil arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet om at kunne lade alle fire foreslåede forordninger træde i kraft den 1. januar 2021.

Det er nu vigtigere end nogensinde før at blive klar til den 1. januar 2021. Der vil forekomme forstyrrelser, uanset om der indgås en aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige om deres fremtidige forbindelser eller ej. Det er den naturlige konsekvens af Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen og ikke længere deltage i EU's indre marked og toldunion. Kommissionen har hele tiden været klar over dette.

Baggrund

Det Forenede Kongerige trådte den 31. januar 2020 ud af Den Europæiske Union. På det tidspunkt enedes begge parter om en overgangsperiode frem til den 31. december 2020, hvorunder EU-retten fortsat finder anvendelse på Det Forenede Kongerige. EU og Det Forenede Kongerige anvender denne periode til at forhandle om betingelserne for deres fremtidige partnerskab. Udfaldet af disse forhandlinger er usikkert.

Udtrædelsesaftalen gælder fortsat. Den sikrer bl.a. EU-borgernes rettigheder i Det Forenede Kongerige, beskytter vores finansielle interesser og opretholder fred og stabilitet på øen Irland.

Offentlige myndigheder, virksomheder, borgere og interessenter på begge sider er nødt til at forberede sig på overgangsperiodens udløb. Kommissionen har arbejdet tæt sammen med EU-medlemsstaterne om at oplyse borgere og virksomheder om konsekvenserne ved brexit. Således offentliggjorde Kommissionen næsten 100 sektorspecifikke vejledninger — på alle officielle EU-sprog — med detaljeret information om, hvad myndighederne, virksomhederne og borgerne skal gøre for at forberede sig på de ændringer, der indtræder ved årets udløb.

Siden juli har Kommissionen gennemført en virtuel rundtur til hovedstæderne for at drøfte medlemsstaternes beredskabsplaner.

Kommissionen har derudover iværksat en række oplysningskampagner og har i de senere måneder optrappet sit opsøgende arbejde blandt de berørte parter. Den har bistået medlemsstaternes myndigheder med uddannelse og vejledning og vil fortsat på teknisk plan afholde sektorspecifikke seminarer med alle medlemsstater for at hjælpe dem med den mere detaljerede gennemførelse af deres beredskabstiltag, navnlig hvad angår grænsekontrol af personer og varer.

Yderligere oplysninger

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om begrænsede beredskabsforanstaltninger i mangel af en aftale om et fremtidigt partnerskab med Det Forenede Kongerige

Mere information om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om udtrædelsesaftalen

Vi forbereder afslutningen af overgangsperioden

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet