EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020

EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020

Report from the Commission to the European Parliament, the Council: Kick-starting the journey towards a climate-neutral Europe by 2050. EU Climate Action Progress Report 2020

Statusrapport med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 30.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, 30.11.2020)

Drivhusgasemissioner faldt i 2019 til det laveste niveau i EU i tre årtier

Kommissionen har i dag vedtaget den årlige statusrapport om klimaindsatsen, som omfatter EU's fremskridt med at reducere drivhusgasemissionerne i 2019. Drivhusgasemissionerne i EU-27 faldt med 3,7 % i forhold til året før, og BNP steg med 1,5 %. Emissionerne er nu nedbragt med 24 % sammenlignet med niveauet i 1990'erne.

Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, tilføjer: "Den europæiske Union er i gang med at vise, at det kan lade sig gøre at nedbringe emissionerne og skabe økonomisk vækst. Den aktuelle rapport bekræfter dog, at vi bliver nødt til at gøre mere i alle økonomiske sektorer for at nå det fælles mål om klimaneutralitet senest i 2050. Omstillingen kan lade sig gøre, hvis vi holder fast ved vores mål og griber de muligheder, genopretningen giver for at sætte gang i økonomien på en grønnere og mere vedholdende måde og skabe en sund og bæredygtig fremtid for alle."

De emissioner, som er omfattet af emissionshandelssystemet (EU ETS), blev reduceret mest i 2019, idet de faldt med 9,1 %, eller med ca. 152 mio. ton kuldioxidækvivalenter (Mt CO2eq) i forhold til 2018. Faldet skyldtes hovedsagelig elsektoren, hvor emissionerne faldt med næsten 15 % primært som følge af, at elproduktion ved kulfyring blev erstattet af elektricitet fra vedvarende energikilder og gas. Emissionerne fra industrien faldt med næsten 2 %. Verificerede emissioner fra luftfartsindustrien, som i øjeblikket kun omfatter flyvninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, steg fortsat moderat med 1 % eller ca. 0,7 Mt CO2eq i forhold til 2018. I forhold til 2018 er der ikke sket væsentlige ændringer i de emissioner, som ikke er omfattet af EU's emissionshandelssystem, såsom emissioner fra sektorer uden for dette system, transport, bygninger, landbrug og affald.

EU's udgifter til klimaindsatsen, finansieringen af grønne teknologier, udrulningen af nye løsninger og det internationale samarbejde steg i 2019 og vil stige yderligere i forbindelse med EU's genopretning efter covid-19.

Auktionsindtægter fra EU's emissionshandelssystem er en klimafinansieringskilde af stigende betydning. De samlede indtægter fra medlemsstaterne, Det Forenede Kongerige og EØS-landene fra auktioner mellem 2012 (hvor auktioner under EU's emissionshandelssystem startede) og midten af 2020'erne var over 57 mia. EUR. Mere end halvdelen blev tilvejebragt alene i 2018 og 2019. I 2019 nåede de samlede auktionsindtægter op på over 14,1 mia. EUR. Heraf skal 77 % bruges på klima- og energiformål, hvilket er 7 procentpoint mere end andelen på 70 %, som blev indberettet i 2018. Derudover finansieres et stigende antal EU-finansierede klimaprojekter ved monetariseringen af emissionskvoter via NER300-programmet, Innovationsfonden og Moderniseringsfonden.

Baggrund

Statusrapporten om klimaindsatsen Kick-Starting the Journey Towards A Climate Neutral Europe beskriver, hvilke fremskridt EU og medlemsstaterne har gjort med at nedbringe drivhusgasemissionerne og indgive data om den seneste udvikling i EU's klimapolitik. Rapporten udarbejdes af Kommissionens Generaldirektorat for Klima og bygger på de data, medlemsstaterne indgiver som led i forordningen om klimaovervågningsmekanismen (forordning (EU) nr. 525/2013).