Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2018/848 om økologisk produksjon med hensyn til anvendelsesdatoen og visse andre datoer det henvises til i forordningen

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/848 on organic production as regards its date of application and certain other dates referred to in that Regulation

Siste nytt

Europaparlamentets behandling 8.10.2020 (enighet med Rådet)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848, der blev vedtaget den 30. maj 2018, blev der indført en ny lovgivningsmæssig ramme med henblik på at sikre et velfungerende indre marked for så vidt angår økologisk produktion med det formål yderligere at udvikle et samlet system for landbrugsdrift og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsstandarder og høje produktionsstandarder i overensstemmelse med stadig flere forbrugeres efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer. Økologisk produktion spiller således en dobbelt rolle i samfundet, hvor den på den ene side forsyner et specifikt marked, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter økologiske produkter, og på den anden side leverer offentligt tilgængelige goder, der bidrager til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt landdistriktsudvikling.

I den nylige vedtagelse af "fra jord til bord"-strategien udpeges økologisk produktion som en af de måder, hvorpå kravene om at oprette et bæredygtigt fødevaresystem kan opfyldes. I biodiversitetsstrategien anerkendes den økologiske produktion med hensyn til at bevare biodiversitet på europæisk territorium. En solid lovgivningsmæssig ramme på grundlag af konsensus for de næste 10 år er derfor vigtig for at nå målet om anvendelse af 25 % af landbrugsjorden til økologisk landbrug og en betydelig stigning i økologisk akvakultur senest i 2030, som er fastsatte mål i "fra jord til bord"-strategien og biodiversitetsstrategien.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2...

Udbruddet af covid-19-pandemien og den dermed forbundne folkesundhedskrise udgør en hidtil uset udfordring for medlemsstaterne og udgør en stor byrde for de nationale myndigheder og de økologiske producenter. Udbruddet af covid-19-pandemien har også skabt ekstraordinære omstændigheder, som kræver en betydelig tilpasning af den økologiske sektor med hensyn til produktion, markedsføring, kontrol og international handel, som ikke med rimelighed kunne have været forudset på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) 2018/848.

Disse ekstraordinære omstændigheder har betydelige konsekvenser for forskellige områder, der er omfattet af forordning (EU) 2018/848, og det er derfor meget sandsynligt, at medlemsstaterne og de økologiske producenter ikke vil være i stand til at sikre en korrekt gennemførelse og anvendelse af forordningen fra den 1. januar 2021.

For at sikre et velfungerende indre marked, sikre retssikkerhed for alle økologiske producenter og undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt at udskyde anvendelsesdatoen for visse bestemmelser i forordning (EU) 2018/848 med et år.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet