Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1693 av 11. november 2020 om endring av forordning (EU) 2018/848 om økologisk produksjon med hensyn til anvendelsesdatoen og visse andre datoer det henvises til i forordningen

Regulation (EU) 2020/1693 of the European Parliament and of the Council of 11 November 2020 amending Regulation (EU) 2018/848 on organic production as regards its date of application and certain other dates referred to in that Regulation

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848, der trådte i kraft den 17. juni 2018, blev der indført en ny lovgivningsmæssig ramme for økologisk produktion. For at sikre en gnidningsløs overgang fra den gamle til den nye lovgivningsramme fastsætter nærværende forordning anvendelsesdatoen til den 1. januar 2021.

(2) Den 30. januar 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen udbruddet af covid-19 for »en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning«, og den 11. marts 2020 erklærede den udbruddet for en pandemi. Covid-19-pandemien har ført til ekstraordinære omstændigheder, som kræver en betydelig indsats i den økologiske sektor, som ikke med rimelighed kunne have været forudset på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) 2018/848.

(3) Covid-19-pandemien og den dermed forbundne folkesundhedskrise udgør en hidtil uset udfordring for medlemsstaterne og udgør en stor byrde for de økologiske producenter (»producenter«). Producenterne koncentrerer deres bestræbelser om at opretholde den økologiske produktion og handelsstrømmene og kan ikke samtidig forberede sig på, at den nye lovgivningsramme i henhold til forordning (EU) 2018/848 træder i kraft. Det er således meget sandsynligt, at medlemsstaterne og producenterne ikke vil være i stand til at sikre en korrekt gennemførelse og anvendelse af forordningen fra den 1. januar 2021, som det oprindeligt var forudset.

(4) For at sikre en velfungerende økologisk sektor, sikre retssikkerhed og undgå potentielle markedsforstyrrelser er det derfor nødvendigt at udskyde anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2018/848 og visse andre datoer, der er omhandlet i nævnte forordning, og som er afledt af denne dato.

(5) Under hensyntagen til covid-19-pandemiens omfang og den dermed forbundne folkesundhedskrise, sygdommens epidemiologiske udvikling samt de ekstra ressourcer, som medlemsstaterne og de økologiske producenter har behov for, bør anvendelsen af forordning (EU) 2018/848 udskydes med et år.

(6) Adskillige datoer er knyttet til undtagelser, rapporter eller beføjelser, som Kommissionen tillægges med henblik på at ophæve eller udvide undtagelser, direkte afledt af anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2018/848. Derfor bør disse datoer udskydes med et år. De respektive datoer blev fastsat under hensyntagen til den tid, der er nødvendig, for at producenterne kan tilpasse sig ophævelsen af undtagelserne, eller for at medlemsstaterne og Kommissionen kan indsamle tilstrækkelige oplysninger om tilgængeligheden af visse data, på grundlag af hvilke undtagelserne blev indrømmet, eller således at Kommissionen kan forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet og forberede et lovforslag eller delegerede retsakter.

(7) Covid-19-pandemien og den dermed forbundne folkesundhedskrise udgør også en hidtil uset udfordring for tredjelande og for producenter i tredjelande. Følgelig er det hensigtsmæssigt for tredjelande, der er godkendt som tilsvarende i henhold til artikel 33, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, at forlænge udløbsdatoen for deres godkendelse med et år til den 31. december 2026, således at tredjelande har tilstrækkelig tid til at ændre deres status enten ved at indgå en handelsaftale med Unionen, eller ved, at deres erhvervsdrivende fuldt ud overholder forordning (EU) 2018/848, uden nogen unødvendige handelsafbrydelser for økologiske produkter.

(8) Udløbsdatoen for godkendelsen af kontrolmyndighederne og -organerne i tredjelande som indrømmet i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 bør tilsvarende forlænges med et år til den 31. december 2024 for at give disse kontrolmyndigheder og -organer samt deres certificerede erhvervsdrivende i tredjelande tilstrækkelig tid til at overvinde virkningerne af covid-19-pandemien og forberede sig på den nye lovgivningsramme fastsat ved forordning (EU) 2018/848.

(9) Målene for denne forordning, nemlig at sikre en velfungerende økologisk sektor, sikre retssikkerhed og undgå potentielle markedsforstyrrelser som følge af covid-19-pandemien, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(10) I betragtning af covid-19-pandemien, som har ført til særlige forhold med hensyn til økologisk produktion, som kræver øjeblikkelig handling, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(11) I lyset af det tvingende behov for straks at sikre retssikkerhed for den økologiske sektor under de nuværende omstændigheder bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.11.2020
Anvendelsesdato i EU
14.11.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet