Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/337 av 16. februar 2021 om endring av forordning (EU) 2017/1129 med hensyn til EU-gjenopprettingsprospekter og målrettede tilpasninger for finansformidlere, og direktiv 2004/109/EF med hensyn til bruken av det felles elektroniske rapporteringsformatet, for å bidra til gjenopprettingen etter covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2021/337 of 16 February 2021 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries and Directive 2004/109/EC as regards the use of the single electronic reporting format for annual financial reports, to help the recovery from the COVID-19 pandemic

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2020)

Sammendrag av innhold
Formålet med endringene i prospektforordningen er å lette adgangen til ny finansiering for å hjelpe med den økonomiske gjenopprettingen etter COVID-19. Det foreslås en ny form for kortfattet prospekt (EU gjenopprettingsprospekt) og endringer for å lette presset på finansformidlere (underrette investorene om muligheten for at et tillegg blir offentliggjort og utstedelser av ikke-aksjerelaterte verdipapirer fra kredittinstitusjoner).

EU gjenopprettingsprospekt

Et forenklet prospekt som kun skal være tilgjengelig for utstedere av aksjer som har vært opptatt til handel på et regulert marked eller SMB vekstmarked sammenhengende de siste 18 måneder. Godkjennelsesprosessen reduseres til 5 arbeidsdager. Dette er en midlertidig ordning som vil utløpe 18 måneder etter den dato forordningen skal gjelde fra.

Finansformidlere

Utstedere skal offentliggjøre tillegg til prospekt for alle betydelige nye omstendigheter, vesentlige feil eller vesentlige unøyaktigheter knyttet til opplysningene i et prospekt, som kan påvirke vurderingen av verdipapirene, og som oppstår eller fastslås mellom tidspunktet for godkjenning av prospektet og tilbudsperiodens utløp, eller det tidspunkt da handel på et regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist. Offentliggjøring av et tillegg utløser en tilbakekallingsrett for investorene innen to virkedager etter offentliggjøringen av tillegget. Finansformidlere har etter gjeldende regler plikt til å opplyse investorene om at det offentliggjort et tillegg samme dag som tillegget offentliggjøres.

Etter forslaget vil finansformidlere kun ha plikt til å kontakte investorer i slike situasjoner forutsatt at kjøpet eller tegningen er avtalt mellom det tidspunkt prospektet ble godkjent og utløpet av tilbudsperiodens utløp eller når handel på et regulert marked begynner, alt etter hva som skjer sist. Etter offentliggjøring av tillegg skal finansformidlere kun kontakte de investorene som har en tilbaketrekningsrett. Forslaget utvider også fristen for de finansielle formidlere til å kontakte investorene til en arbeidsdag fra offentliggjøring av tillegget. Samtidig foreslås det at tilbaketrekningsretten for investorene utvides fra to til tre arbeidsdager etter offentliggjøring av tillegget. Endringene foreslås ikke være tidsbegrenset.

Utstedelser av visse ikke-aksjerelaterte verdipapirer fra kredittinstitusjoner

Tilbud av slike verdipapirer er etter gjeldende regler ikke omfattet av plikten til offentliggjøre prospekt hvis det samlede vederlaget per kredittinstitusjon beregnet over tolv måneder har et samlet aggregert vederlag på mindre enn 75 000 000 euro. I forslaget økes det totale vederlaget til 150 000 000 euro. Dette er en midlertidig ordning som vil utløpe 18 måneder etter den dato forordningen skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene i prospektforordningen må inntas i forskrift, jf. vphl. § 7-1 (3).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forslaget anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget ble fremmet 24. juli 2020 og er til behandling i Parlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.02.2021
Anvendelsesdato i EU
14.03.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet