Kommunikasjonsverndirektivet: endringsbestemmelser om midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1232 av 14. juli 2021 om et midlertidig unntak fra visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF med hensyn til tilbydere av nummeruavhengige person-til-person kommunikasjonstjenesters anvendelse av teknologier til behandling av personopplysninger og andre data med henblikk på bekjempelse av seksuelt misbruk av barn online

Regulation 2021/1232 of the European Parliament and of the Council of 14 July 2021 on a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rådet (under det portugisiske formannskapet) og Europaparlamentet nådde 29. april 2021 en foreløpig enighet om en forordning om midlertidig unntak fra kommunikasjonsverndirektivet for å bekjempe seksuelt misbruk av barn på internett. Regelverket skal sikre at tilbydere av nummeruavhengige elektroniske person-til-person kommunikasjonstjenester kan videreføre praksis med å avdekke, fjerne og rapportere materiale med seksuelt misbruk av barn på nettet. Det midlertidige unntaket er ment å gjelde inntil nytt regelverk – som Kommisjonen nå arbeider med – er på plass.

Bakgrunnen for forslaget er at gjennom vedtagelsen av ekomdirektivet (Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon), omfatter kommunikasjonsverndirektivet også nummeruavhengige elektroniske person-til-person kommunikasjonstjenester, siden kommunikasjonsverndirektivets henvisning til definisjonene i det opphevede rammedirektivet nå skal forstås som henvisning til ekomdirektivet, jf. ekomdirektivet artikkel 125. Ekomdirektivet trådte i kraft i EU i desember 2020.

Praksisen fra tilbydere av nummeruavhengige tjenester, med å avdekke seksuelt misbruk av barn på nettet er ikke i tråd med bestemmelsene i kommunikasjonsverndirektivet artikkel 5 (1) om taushetsplikt og artikkel 6 (1) som gjelder sletteplikt. Kommisjonen har derfor 10. september 2020, fremmet forslag om å innføre en forordning om midlertidig unntak fra de nevnte bestemmelsene i kommunikasjonsverndirektivet. Kommisjonen mener dette midlertidige tiltaket er nødvendig fordi elektroniske kommunikasjonstjenester som webmail eller meldingstjenester, vil falle inn under kommunikasjonsverndirektivet. Siden kommunikasjonsverndirektivet ikke inneholder et eksplisitt rettslig grunnlag for frivillig behandling av innhold eller trafikkdata med det formål å oppdage seksuelt misbruk av barn på nettet, vil tilbyder måtte avvikle sin virksomhet med mindre medlemsstatene vedtar spesifikke nasjonale tiltak. Kommisjonens forslag vil gjøre det mulig for online kommunikasjonstjenester å fortsette sine aktiviteter for å oppdage seksuelle overgrep mot barn på nettet. Den foreslåtte forordningen gir garantier for å beskytte personvern og beskyttelse av personopplysninger. Den har et smalt omfang begrenset til å la nåværende frivillige aktiviteter fortsette, underlagt personvernforordningen (GDPR), og databehandling vil være begrenset til det som er nødvendig for å oppdage og rapportere mistenkelige saker.

Forhandlere fra Rådet og Europaparlamentet nådde 29. april 2021 en foreløpig enighet om utkast til forordning. Denne foreløpige avtalen må godkjennes av Rådet, og vil bli sendt til Rådets faste representantkomité (Coreper) for godkjenning. Forordningen skal gjelde i tre år fra ikrafttredelsestidspunktet, eller til en tidligere dato hvis nytt permanent regelverk er vedtatt og opphever den midlertidige forordningen før dette. Avtalen mellom Rådet og Parlamentet innebærer at det gjøres et unntak fra artikkel 5 (1) og 6 (1) i kommunikasjonsverndirektivet, slik at tilbyderr kan fortsette å oppdage, fjerne og rapportere materiale om seksuelt misbruk av barn og bruke anti-grooming-teknologier. Charter of Fundamental Rights og GDPR vil fortsette å gjelde i alle fall, og en rekke ekstra garantier vil garantere at personvern på nettet blir respektert.

Kommisjonen har kunngjort at den vil foreslå overordnet lovgivning for å bekjempe seksuelt misbruk av barn online innen andre kvartal 2021. Denne lovgivningen vil ha som mål å gi en langsiktig løsning for å erstatte dette midlertidige tiltaket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan ikke tre i kraft før ekomdirektivet er en del av EØS-avtalen. Norge forbereder gjennomføring av ekomdirektivet i EØS-avtalen og norsk rett.

Forordningen bør gjennomføres og vedtas som forskrift til ny ekomlov som gjennomfører ekomdirektivet. En slik forskriftshjemmel vil bli hørt på vanlig måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal vurderes i spesialutvalget for kommunikasjoner der berørte departementer er representert.

Konklusjon:
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel og anbefales tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel og departementet anbefaler at rettsakten blir tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst, forutsatt at den vedtas formelt slik den foreligger etter den uformelle enigheten mellom Råd og Parlament.

Status
Forordning en er ennå ikke formelt vedtatt

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet