EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027

EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om et strategisk EU-rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Stratgic Framework on Safety and Health at Work 2021-2027

Svensk departementsnotat offentliggjort 19.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 28.6.2021)Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen på et arbejdsmarked i forandringCovid-19-pandemien har vist, hvor afgørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er for beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed, for hvordan vores samfund fungerer og for kontinuiteten i kritiske økonomiske og sociale aktiviteter. På det grundlag fornyer Kommissionen i dag sit tilsagn om at ajourføre reglerne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen gennem vedtagelsen af EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027. Deri fastlægges de nøgletiltag, der er nødvendige for at forbedre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i de kommende år.Denne nye strategi fokuserer på tre tværgående mål, nemlig håndtering af forandring som følge af grønne, digitale og demografiske omstillinger samt forandringer i det traditionelle arbejdsmiljø, bedre forebyggelse af ulykker og sygdomme og øget beredskab over for eventuelle fremtidige kriser.I de seneste årtier er der gjort fremskridt — f.eks. er antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang i EU faldet med ca. 70 % mellem 1994 og 2018 — men det er nødvendigt med en yderligere indsats. På trods af disse fremskridt var der stadig over 3 300 ulykker med dødelig udgang og 3.1 mio. ulykker uden dødelig udgang i EU-27 i 2018. Mere end 200 000 arbejdstagere dør hvert år af arbejdsrelaterede sygdomme. Den ajourførte lovgivningsramme vil bidrage til at mobilisere EU-institutionerne, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter omkring fælles prioriteter for beskyttelse af arbejdstagere. De dermed forbundne foranstaltninger vil også bidrage til at reducere sundhedsudgifterne og støtte virksomheder, herunder SMV'er, så de bliver mere produktive, konkurrencedygtige og bæredygtige.Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "EU's lovgivning om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er af afgørende betydning for at kunne beskytte næsten 170 millioner arbejdstagere, menneskeliv og vores samfunds funktion. Arbejdsmarkedet er under forandring, drevet af grønne, digitale og demografiske omstillinger. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø reducerer også omkostningerne for mennesker, virksomheder og samfundet som helhed. Derfor er opretholdelse og forbedring af beskyttelsesstandarderne for arbejdstagere fortsat en prioritet for en økonomi, der tjener alle. Vi har brug for en større EU-indsats for at gøre vores arbejdspladser klar til fremtiden."Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, udtaler: "Princip 10 i den europæiske søjle for sociale rettigheder giver arbejdstagere ret til et højt niveau for beskyttelse af deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Med en bedre genopbygning efter krisen bør dette princip stå i centrum for vores indsats. Vi må forpligte os til en nulvisionstilgang, når det gælder arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Sundhed på arbejdspladsen handler ikke kun om vores fysiske tilstand, men også om vores mentale sundhed og trivsel."Der er tre centrale mål, nemlig forandring, forebyggelse og beredskabDen strategiske ramme fokuserer derfor på tre centrale mål for de kommende år:
  1. Foregribelse og håndtering af forandring på det nye arbejdsmarked: For at garantere sikre og sunde arbejdspladser under den digitale, grønne og demografiske omstilling vil Kommissionen revidere direktivet om arbejdspladser og direktivet om skærmterminaler og ajourføre de beskyttende grænser for asbest og bly. Den vil forberede et initiativ på EU-plan vedrørende mental sundhed på arbejdspladsen, der skal vurdere nye spørgsmål vedrørende arbejdstagernes mentale sundhed og fremlægge retningslinjer for tiltag.

  2. Bedre forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker: Denne strategiske ramme vil fremme en "nulvisionstilgang" for at sætte en stopper for arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Kommissionen vil også ajourføre EU-reglerne om farlige kemikalier med henblik på at bekæmpe kræft-, reproduktions- og luftvejssygdomme.

  3. Øget beredskab over for eventuelle fremtidige sundhedstrusler: Med udgangspunkt i erfaringer fra den nuværende pandemi vil Kommissionen udvikle procedurer og retningslinjer for nødsituationer i forbindelse med den hurtige iværksættelse, gennemførelse og monitorering af foranstaltninger ved potentielle fremtidige sundhedskriser i tæt samarbejde med aktører inden for folkesundhed.Foranstaltningerne i den strategiske ramme vil blive gennemført gennem i) en stærk arbejdsmarkedsdialog, ii) en styrket evidensbaseret politikudformning, iii) forbedret håndhævelse og monitorering af eksisterende EU-lovgivning, iv) oplysningskampagner og v) mobilisering af midler til investeringer i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder også EU-midler fra f.eks. genopretnings- og resiliensfaciliteten og fra samhørighedspolitikken.Kommissionen opfordrer også medlemsstaterne til at ajourføre deres nationale strategier for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for at sikre, at de nye foranstaltninger når ud til arbejdspladsen. Uden for EU's grænser vil Kommissionen også fortsat spille en ledende rolle med hensyn til at fremme høje standarder for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen på globalt plan.Les hele pressemeldingen her