Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Veien til en sunn planet for alle. EU-handlingsplan: 'Mot nullutslipp til luft, vann og jord'

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Pathway to a Healthy Planet for All. EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'

Siste nytt

Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 12.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen publiserte 1. oktober 2020 veikartet for handlingsplanen "Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil - building a Healthier Planet for Healthier People".

Veikartet annonserer mål og innhold i handlingsplanen, som er en viktig leveranse under European Green Deal – EUs grønne giv. Den skal bidra til å redusere forurensning til luft, vann, jord og fra forbrukerprodukter, slik at målene om å beskytte mennesker og miljø blir ivaretatt. 

Hovedpunkter i handlingsplanen

1. Tiltak for å styrke gjennomføring og håndheving av regelverk.

2. Vurdere behov for å forbedre eksisterende helse- og miljøregelverk innen luft, vann, marint miljø, veitransport, industri, avfall, avløpsvann, forurenset grunn og støy

3. Forbedre styring og overvåkning av forurensningspolitikk, ved bruk av eksisterende og nye datakilder og modeller.

4. Bidra til samfunnsendring og bevissthet om at bærekraftig forbruk har betydning for redusert forurensning, blant annet ved bruk av digitale løsninger.

Bakgrunn  

EU-kommisjonen vil legge fram en handlingsplan om null-forurensning til luft, vann og jord og fra forbrukerprodukter. Handlingsplanen er en viktig leveranse under visjonen om nullforurensing og et giftfritt miljø i Green Deal, og er ventet i andre kvartal 2021.

Forurensning til luft, vann og jord – og marint miljø​ er fortsatt en stor utfordring som må håndteres for å beskytte mennesker og miljø, og sikre velferd i tråd med FNs mål om bærekraftig utvikling. EU-kommisjonen peker på at dette delvis skyldes store utfordringer med gjennomføring og etterlevelse av eksisterende regelverk, men også manglende regulering på områder som gir økt bekymring, som legemidler, persistente og giftige kjemikalier, plantevernmidler og mikroplast. Det er også manglende kunnskap om sammenhengen mellom forurensning og pandemier. Kilder til forurensning fra landbruk, husholdninger, industri og transport er fortsatt ikke godt nok ivaretatt. 

Hva skal oppnås 

EU-kommisjonen vil styrke forebygging, utbedring, overvåkning og rapportering av forurensning. Visjonen om null forurensning har til hensikt å styrke koblingene mellom beskyttelse av miljø, bærekraftig utvikling og folks velvære. Det vil bidra til overgang til en ren og sirkulær økonomi, skape grønne forretningsmodeller og arbeidsplasser, redusere sosiale ulikheter og øke europeisk konkurransekraft i gjenoppbyggingen etter COVID 19.

En høring av innspill til handlingsplanen ble publisert 11.november 2020 med høringsfrist 10.februar 2021.

Høringen omfatter et spørreskjema med en generell del beregnet for folk flest med spørsmål om kunnskap om og betydning av forurensing, og en mer spesifikk del beregnet for eksperter med spørsmål om i hvilken grad ulike digitale verktøy og løsninger kan bidra til å nå visjonen om null utslipp.

Høringen har til hensikt å samle innspill til hvilke temaer som bør adresseres i handlingsplanen

• hvordan forurensning påvirker mennesker og miljø

• hvor godt eksisterende politikk adresserer forurensning

• hvilke handlinger er nødvendig for framtida

• hvordan bedre overvåke forurensning

• hvilket potensial har digitale løsninger for å adressere forurensning

Merknader

Rettslige konsekvenser
Handlingsplanen i seg selv medfører ingen rettslige konsekvenser, men konkrete forslag i handlingsplanen kan medføre forslag til regelverk eller endringer av regelverk som blir forpliktende for Norge.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet