Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling

Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling

Meddelelse fra Kommisjonen. Strategisk fremsynsrapport 2020. Med kurs mot et mer motstandsdyktig Europa
Communication from the Commission. 2020 Strategic Foresight Report. Charting the Course towards a more resilient Europe

Svensk departementsnotat offentliggjort 12.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 9.9.2020)Kommissionen løfter sløret for sin første strategiske fremsynsrapport: Med kurs mod et mere modstandsdygtigt Europa

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget sin første strategiske fremsynsrapport nogensinde med det formål at identificere nye udfordringer og muligheder for bedre at styre de strategiske valg, som Den Europæiske Unions træffer. Strategisk fremsynethed vil indgå i vigtige politiske initiativer. Den skal støtte Kommissionen i udformningen af fremtidssikrede politikker og lovgivning, der både tjener de europæiske borgeres aktuelle behov og deres ambitioner på længere sigt. 2020-rapporten præsenterer grundlaget for at anvende fremsynethed i EU's politikudformning og indfører et bredt begreb om EU's modstandsdygtighed.Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "I disse udfordrende tider er de politiske ledere nødt til at se bredt og langt fremad. Denne rapport viser betydningen af modstandsdygtighed for en stærk og varig genopretning. Det er vores mål at styre den nødvendige omstilling på en bæredygtig, retfærdig og demokratisk måde."Næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, Maroš Šefčovič, udtaler: "Pandemien har ikke blot kastet et skarpt lys over vores sårbarheder, men har skabt muligheder, som EU ikke har råd til at gå glip af. Den har også bekræftet behovet for at gøre vores politikker evidensbaserede, fremtidssikrede og fokuserede på modstandsdygtighed. Vi kan ikke forvente, at fremtiden bliver mindre forstyrrende — nye tendenser og chok vil fortsætte med at påvirke vores liv. Den første strategiske fremsynsrapport nogensinde fastlægger derfor rammerne for, hvordan vi kan gøre Europa mere modstandsdygtigt — ved at styrke vores åbne strategiske autonomi og opbygge en mere retfærdig, klimaneutral og digitalt uafhængig fremtid."I lyset af den ambitiøse genopretningsplan for Europa tages der i den strategiske fremsynsrapport fra 2020 stilling til EU's modstandsdygtighed inden for fire dimensioner: den sociale, den økonomiske, den geopolitiske, den grønne og den digitale dimension. For hver dimension identificerer rapporten de kapaciteter, sårbarheder og muligheder, som coronakrisen har afsløret, og som skal tackles på mellemlang og lang sigt.Indarbejdelse af strategisk fremsynethed i EU's politikkerStrategisk fremsynethed bidrager til at forbedre politikudformningen, udvikle fremtidssikrede strategier og sikre, at kortsigtede foranstaltninger er i overensstemmelse med de langsigtede mål. Kommissionen har i mange år gjort brug af fremsynethed og har nu til hensigt at indarbejde fremsynethed i alle politikområder og udnytte dens strategiske værdi. Et første eksempel herpå er den nylige meddelelse om kritiske råstoffer, hvor fremsynethed bidrager til at styrke EU's åbne strategiske autonomi. Integrering af fremsynethed vil blive opnået ved:
  • systematisk at gennemføre fremsynsanalyser for alle større politiske initiativer

  • at offentliggøre fremadskuende, årlige strategiske fremsynsrapporter, analysere nye tendenser og udfordringer for at præge politikudformningen og beslutningstagningen

  • at støtte udviklingen af kapaciteter til fremsynethed i EU's og medlemsstaternes forvaltninger og

  • at opbygge et samarbejdsbaseret og inklusivt fremsynsfællesskab med EU og internationale institutioner og partnere.Overvågning af modstandsdygtighedI den strategiske fremsynsrapport fra 2020 foreslås der prototyper til resultattavler om modstandsdygtighed for at sætte gang i drøftelserne mellem medlemsstaterne og andre vigtige interessenter om, hvordan man bedst kan overvåge modstandsdygtigheden. Disse drøftelser kan bidrage til at identificere og vurdere styrker og svagheder på EU-plan og medlemsstatsplan i lyset af de kommende megatendenser og de forventede udfordringer. Det kan være med til at besvare følgende spørgsmål: Gør vi gennem vores politikker og genopretningsstrategi EU mere modstandsdygtigt?De næste skridt:
  • Den strategiske fremsynsrapport fra 2020 og de efterfølgende rapporter vil præge kommissionsformand Ursula von der Leyens årlige tale om Unionens tilstand og Kommissionens arbejdsprogrammer. De vil også indgå i de kommende interinstitutionelle forhandlinger om vores første flerårige programmering nogensinde.

  • Den overordnede dagsorden for strategisk fremsynethed vil udstikke EU's politiske prioriteter og nøgleinitiativer i Kommissionens arbejdsprogrammer samt vigtige tværgående temaer såsom EU's åbne strategiske autonomi for en ny verdensorden, det fremtidige potentiale ved grønne job og efterspurgte færdigheder og krydsfeltet mellem den grønne og den digitale omstilling på tværs af politikker.

  • Den årlige ESPAS-konference (det europæiske strategi- og politikanalysesystem) i november 2020 vil give mulighed for at drøfte emnet for næste års strategiske fremsynsrapport og iværksætte et fremsynsnetværk for hele EU.

  • Udvikling af fælles fremsynsreferencescenarier for at præge den fremtidige politiske debat, sikre sammenhæng på tværs af politikker og fungere som en fælles, fremadskuende ramme for politikforslag. Dette kan også indgå i konferencen om Europas fremtid.