Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering

Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Beredskap med hensyn til covid-19-vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment

Dansk departementsnotat offentliggjort 3.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.10.2020)Coronaviruset – kommissionen presenterar de viktigaste stegen för vaccinationsstrategier och insättning av vacciner

Allt eftersom Europa lär sig att leva med pandemin förblir utveckling av och ett snabbt globalt ibruktagande av säkra och effektiva vacciner mot covid-19 en förutsättning för att kunna lösa den här folkhälsokrisen. I detta sammanhang arbetar kommissionen för att se till att säkra vacciner finns tillgängliga i Europa. Kommissionen uppmuntrar också samordnadestrategier för att sätta in vaccinerna. Inför samtalet med EU:s ledare lägger kommissionen i dag fram de nyckelfaktorer som medlemsstaterna bör beakta i sina vaccinationsstrategier för covid-19. Syftet är att förbereda EU och allmänheten på ett säkert och effektivt vaccin, och överväga vilka grupper som bör få vaccinet först.– Ett säkert och effektivt vaccin är vår bästa möjlighet att besegra coronaviruset, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vi har arbetat hårt för att nå överenskommelser med läkemedelsföretagen och för att säkra framtida doser. Nu måste vi se till att vi är fullt förberedda att ta vaccinet i bruk så snart vi har ett vaccin tillgängligt. Med vår vaccinationsstrategi hjälper vi EU-länderna att förbereda sina vaccinationskampanjer: vem bör vaccineras först, hur ska vaccinet fördelas rättvist och hur ska de mest utsatta skyddas. Om vi vill att vår vaccinering ska lyckas måste vi förbereda oss nu.– Samtidigt som pandemin är på väg att nå samma nivåer som i mars, är vår beredskap mycket bättre än i våras, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. I dag når vi en milstolpe i den pågående EU-insatsen mot covid-19-pandemin. Målet är att se till att alla i EU får tillgång till säkra covid-19-vacciner till rimligt pris så snart vaccinerna finns tillgängliga. Vi måste samarbeta för att undvika oreda och kunna arbeta mer effektivt än tidigare.– Jag ser med stor oro på den ökade smittspridningstakten runt om i EU, säger hälso- och livsmedelskommissionär Stella Kyriakides. Tiden håller på att rinna ut, och allas främsta prioritering borde vara att göra det som krävs för att undvika de förödande konsekvenser som allmänna nedstängningar leder till. Och vi måste alla förbereda oss inför kommande steg. Vaccinet kommer inte att vara en universallösning, men det kommer att utgöra en central roll för att rädda liv och begränsa pandemin. När och om ett säkert och effektivt vaccin finns tillgängligt behöver vi vara förberedda på att ta det i bruk så snart som möjligt. Detta innebär bl.a. att öka allmänhetens förtroende för vaccinernas säkerhet och effekt. Vaccinerna kommer inte att rädda liv, men däremot vaccinationerna.I enlighet med EU:s vaccinstrategi från den 17 juni säkerställer EU-kommissionen och medlemsländerna produktionen av vacciner mot covid-19 med hjälp av förhandsåtaganden om inköp med vaccinproducenter i Europa. Alla vacciner måste godkännas av Europeiska läkemedelsmyndigheten, enligt de vanliga säkerhets- och effektivitetsnormerna. Medlemsländerna bör nu börja förbereda en gemensam vaccinationsstrategi för att sätta in vaccinerna.Medlemsländerna bör bland annat se till att
  • vaccinationstjänsterna har kapacitet att tillhandahålla covid-19-vacciner, bl.a. kvalificerad personal samt medicinsk utrustning och skyddsutrustning,

  • målgrupperna lätt kan få tillgång till vacciner till ett överkomligt pris,

  • vacciner sätts in med olika egenskaper och lagrings- och transportbehov, särskilt i fråga om kylkedja, kylda transporter och lagringskapacitet, och

  • tydligt kommunicera covid-19-vaccinernas nytta, risker och betydelse, och på så sätt bygga upp allmänhetens förtroende.Alla medlemsstater kommer att få tillgång till vaccinerna samtidigt baserat på befolkningsstorleken. Det totala antalet vaccindoser kommer att vara begränsat under inledningsskedet och innan produktionen kan skalas upp. I meddelandet ges därför exempel på prioriterade grupper utan inbördes ordning som länderna kan beakta när covid-19-vacciner börjar sättas in, som exempelvis:
  • Vårdpersonal

  • Personer över 60 år

  • Personer vars hälsotillstånd gör dem särskilt utsatta

  • Nödvändiga arbetstagare

  • Personer som inte kan iaktta social distansering

  • Andra socioekonomiskt utsatta grupperI väntan på att godkända vacciner mot covid-19 blir tillgängliga, och samtidigt som andra viktiga vård- och folkhälsotjänster och -program måste fortsätta utan avbrott, behöver EU se till att smittspridningen även fortsättningsvis begränsas. Detta kan göras genom att skydda utsatta grupper och se till att allmänheten följer folkhälsoåtgärderna. Till dess att ett vaccin finns tillgängligt, och sannolikt även under de inledande vaccinationsfaserna, kommer andra åtgärder än läkemedel (t.ex. fysisk distansering, stängning av offentliga utrymmen och anpassning av arbetsplatser) att fortsätta vara de viktigaste folkhälsoverktygen för att bekämpa och hantera covid-19-utbrottet.BakgrundAllt eftersom EU går mot nästa fas i covid-19-pandemin är det viktigare än någonsin att länderna följer de gemensamma vaccinationsstrategierna och vaccinationsmetoderna. Vid Europeiska rådets extra möte den 2 oktober uppmanade medlemsstaterna rådet och kommissionen att intensifiera den övergripande samordningen och arbetet med utveckling och distribution av vacciner på EU-nivå.Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) offentliggjorde den 24 september en uppdaterad riskbedömning av covid-19-pandemin, tillsammans med ett antal riktlinjer för riskreducerande åtgärder, såsom handhygien, fysisk distansering, rengöring och ventilation.Som ordförande Ursula von der Leyen framhöll i sitt tal om tillståndet i unionen 2020 måste Europa fortsätta att hantera den här pandemin med yttersta försiktighet, ansvarskänsla och enighet, och utnyttja erfarenheterna för att stärka EU:s krisberedskap och hantering av gränsöverskridande hälsohot.Den 15 juli antog kommissionen ett meddelande om EU:s hälsoberedskap i närtid, där medlemsländerna uppmanades att ha åtgärder för förebyggande, beredskap och insatser redo i händelse av framtida utbrott av covid-19. I meddelandet anges rekommendationer för att uppnå detta, t.ex. vad gäller testning, kontaktspårning och hälso- och sjukvårdskapacitet. Ett ändamålsenligt genomförande av dessa åtgärder förutsätter samordning och ett väl fungerande informationsutbyte mellan medlemsländerna. Rekommendationerna i strategin är fortfarande relevanta och alla medlemsländer uppmanas att följa dem.En av de viktigaste åtgärderna för att Europa ska kunna övervinna coronapandemin är att påskynda utvecklingen, produktionen och ibruktagandet av vacciner mot covid-19. EU:s vaccinstrategi, som lades fram i juni, visar vägen framåt.Vaccinernas säkerhet, kvalitet och effektivitet är centrala för alla processer för utveckling och godkännande av vacciner, och vaccinutvecklarna är skyldiga att lämna omfattande dokumentation och data till Europeiska läkemedelsmyndigheten i EU:s förfarande för godkännande för försäljning. Efter godkännandet kräver EU-lagstiftningen att vaccinets säkerhet och effektivitet övervakas. Ytterligare underlag kommer att behöva samlas in centralt för att bedöma covid-19-vaccinernas inverkan och effektivitet ur ett folkhälsoperspektiv när de har satts in hos befolkningen. Detta blir avgörande för att besegra pandemin och skapa förtroende hos alla i Europa.