EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En jord- til bord-strategi for et rettdferdig, sunt og miljøvennlig system for matkjeden

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system

Siste nytt

Felles EØS/EFTA-kommentar med pressemelding sendt til EU-institusjonene 4.3.2021. Omtale publisert av Landbruks- og matdepartementet 5.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.5.2020)

Øget modstandsdygtighed i Europa: standsning af tabet af biodiversitet og opbygning af et sundt og bæredygtigt fødevaresystem

Kommissionen har i dag vedtaget en omfattende ny biodiversitetsstrategi, der igen skal gøre naturen til en del af vores dagligdag, og en fra jord til bord-strategi for et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem. De to strategier styrker hinanden ved at samle natur, landbrugere, virksomheder og forbrugere, så de i fællesskab arbejder hen imod en konkurrencedygtig bæredygtig fremtid.

I overensstemmelse med den europæiske grønne pagt indeholder disse strategier ambitiøse EU-tiltag og -forpligtelser for at standse tabet af biodiversitet på verdensplan og omdanne vores fødevaresystemer til globale standarder for konkurrencedygtig bæredygtighed, beskyttelse af menneskers og planetens sundhed samt af levebrødet for alle aktører i fødevareværdikæden. Covid-19-krisen har vist, hvor sårbar det stadigt større biodiversitetstab gør os, og hvor afgørende et velfungerende fødevaresystem er for vores samfund. I de to strategier sættes borgerne i centrum, idet der gives tilsagn om at øge beskyttelsen af land- og havområder, genoprette forringede økosystemer og fastslå EU som leder på den internationale scene, både hvad angår beskyttelse af biodiversitet og opbygning af en bæredygtig fødevarekæde.

Den nye biodiversitetsstrategi omhandler de vigtigste årsager til tab af biodiversitet, herunder ubæredygtig anvendelse af land- og havområder, overudnyttelse af naturressourcer, forurening og invasive fremmede arter. Strategien, som er vedtaget midt under covid-19-pandemien, er en central del af EU's genopretningsplan. Den er afgørende for at forebygge og opbygge modstandsdygtighed over for fremtidige udbrud og skabe øjeblikkelige forretnings- og investeringsmuligheder, der skal være med til at genoprette EU's økonomi. Målet er også at gøre biodiversitetsovervejelser til en integreret del af EU's overordnede strategi for økonomisk vækst. I strategien foreslås det eksempelvis at fastsætte bindende mål for genopretning af beskadigede økosystemer og floder, forbedre sundheden af EU's beskyttede habitater og arter, få bestøvere tilbage til landbrugsarealerne, reducere forureningen, gøre byerne grønnere, øge andelen af økologisk landbrug og andre biodiversitetsfremmende landbrugsmetoder og forbedre de europæiske skoves sundhed. Strategien omhandler konkrete foranstaltninger, der kan styre Europas biodiversitet i retning af en genopretning inden 2030, herunder omdannelse af mindst 30 % af Europas land- og havområder til effektivt forvaltede beskyttede områder, samt ved at sikre, at der på mindst 10 % af landbrugsarealet genoprettes landskabstræk med stor diversitet.

De foranstaltninger, der er planlagt i forbindelse med beskyttelse, bæredygtig brug og genopretning af naturen, kommer til at medføre økonomiske fordele for lokalsamfundene, idet der skabes bæredygtige job og vækst. Der vil blive frigjort midler i størrelsesordenen 20 mia. EUR om året til biodiversitet fra forskellige kilder, herunder EU-midler samt national og privat finansiering.

Fra jord til bord-strategien vil muliggøre omstillingen til et bæredygtigt fødevaresystem i EU, som sikrer fødevaresikkerheden og adgangen til sund kost fra en sund planet. Den vil mindske miljø- og klimaaftrykket fra EU's fødevaresystem og styrke dets modstandsdygtighed, beskytte borgernes sundhed og sikre de økonomiske aktørers levebrød. I strategien fastsættes der konkrete mål for omdannelsen af EU's fødevaresystem, herunder en reduktion på 50 % af brugen af pesticider og den dermed forbundne risiko, en reduktion på mindst 20 % af brugen af gødningsstoffer og en reduktion på 50 % af salget af antimikrobielle stoffer, der bruges til opdrættede dyr og akvakulturdyr. Dertil kommer målet om, at 25 % af landbrugsarealerne skal dyrkes økologisk. Der fastsættes også ambitiøse foranstaltninger, der skal sikre, at de sunde løsninger også er de nemmeste for europæerne. Bl.a. skal mærkningen forbedres, så den i højere grad imødekommer forbrugernes behov for oplysninger om sunde, bæredygtige fødevarer.

De europæiske landbrugere, fiskere og akvakulturproducenter spiller en central rolle i omstillingen til et mere retfærdigt og bæredygtigt fødevaresystem. De modtager støtte fra den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik gennem nye finansieringsstrømme og økoordninger til indførelse af bæredygtig praksis. Det vil åbne nye forretningsmuligheder og diversificere de europæiske landbrugeres og fiskernes indtægtskilder at gøre bæredygtighed til Europas varemærke.

Som central del af den europæiske grønne pagt kommer de to strategier også til at underbygge den økonomiske genopretning. For så vidt angår coronavirus har strategierne til formål at styrke vores samfunds modstandsdygtighed over for fremtidige pandemier og trusler såsom klimapåvirkninger, skovbrande, fødevareusikkerhed eller sygdomsudbrud, herunder ved at støtte mere bæredygtige praksisser for landbrug, fiskeri og akvakultur og ved at tage højde for beskyttelsen af vilde dyr og planter og bekæmpelsen af den ulovlige handel hermed.

Strategierne indeholder også vigtige internationale elementer. Biodiversitetsstrategien bekræfter atter EU's vilje til at gå foran med et godt eksempel hvad angår håndteringen af den globale biodiversitetskrise. Kommissionen vil mobilisere alle værktøjer til eksterne foranstaltninger og internationale partnerskaber med henblik på at udvikle en ambitiøs ny FN-ramme for global biodiversitet på partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed i 2021. Fra jord til bord-strategien har til formål at fremme en global omstilling til bæredygtige fødevaresystemer i tæt samarbejde med internationale partnere.

Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, udtaler: "Coronaviruskrisen har vist, hvor sårbare vi alle er, og hvor vigtigt det er at genskabe balancen mellem menneskets aktiviteter og naturen. Klimaændringer og biodiversitetstab er en klar og reel trussel mod menneskeheden. Som en central del af den grønne pagt viser biodiversitets- og fra jord til bord-strategien vejen til en ny og bedre balance mellem natur, fødevaresystemer og biodiversitet. Vi skal beskytte menneskers sundhed og velbefindende og samtidig øge EU's konkurrenceevne og modstandsdygtighed. Strategierne er et meget vigtigt element i den omfattende omstilling, vi skal til at gå i gang med."

Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "Vi må tage hurtige skridt og gøre EU's fødevaresystem til en drivkraft for bæredygtighed. Fra jord til bord-strategien vil gøre en positiv forskel hele vejen rundt for den måde, vi producerer, køber og forbruger vores fødevarer på. Dette vil være til gavn for vores borgeres sundhed, vores samfund og miljøet. Herved får vi mulighed for at forene vores fødevaresystemer og vores planets sundhed for at opnå fødevaresikkerhed og opfylde europæernes ønske om sunde, retfærdige og miljøvenlige fødevarer."

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, uddyber: "Naturen er afgørende for vores fysiske og mentale velbefindende, den filtrerer vores luft og vand, den regulerer klimaet og bestøver vores afgrøder. Vi handler dog som om, at vi er ligeglade, og vi er ved at miste den med en hidtil uset hastighed. Denne nye biodiversitetsstrategi bygger på det, der tidligere har fungeret, og der er tilføjet nye værktøjer, som styrer os i retning af reel bæredygtighed med fordele for alle. EU's mål er at beskytte og genoprette naturen, bidrage til den økonomiske genopretning efter den nuværende krise og bane vejen for en ambitiøs global ramme for beskyttelse af biodiversiteten i hele verden."

Næste skridt

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tilslutte sig disse to strategier og forpligtelserne heri. Alle borgere og interessenter opfordres til at deltage i en bred offentlig debat.

Baggrund

Den europæiske grønne pagt, der blev fremlagt af von der Leyen-Kommissionen den 11. december 2019, udstikker en ambitiøs køreplan mod en klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceforbruget.

Den europæiske grønne pagt bygger på et ambitiøst mål om at standse og vende biodiversitetstabet ved at omstille vores fødevaresystemer, skov-, jord-, vand- og havbrug samt energi-, by- og industrisystemer. Pagten fremhæver også, hvor vigtigt det er at imødekomme både klimaændringer og biodiversitet.

Flere oplysninger

Pressemateriale

Spørgsmål og svar om biodiversitetsstrategien

Spørgsmål og svar om fra jord til bord-strategien

Faktablad om biodiversitetsstrategien

Faktablad om fra jord til bord-strategien

Faktablad om forretningsplanen for biodiversitet

Faktablad om fordele for landbrugerne

Faktablad om den fælles landbrugspolitiks bidrag til den europæiske grønne pagt

Dokumenter:

Biodiversitetsstrategi

Fra jord til bord-strategi

Dokumenter, der ledsager fra jord til bord-strategien:

Arbejdsdokument om forbindelsen mellem reformen af den fælles landbrugspolitik og den grønne pagt

Dokumenter, der ledsager fra jord til bord-strategien, findes her:

• Køreplan for kvalitetskontrol af lovgivningen om dyrevelfærd

• Gennemførelsesrapport om direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider

• Rapport om REFIT-evalueringen af pesticidlovgivningen

• Rapport om næringsdeklarationer på forsiden af emballagen

• Arbejdsdokument om evalueringen af forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Udtalelse fra gruppen af videnskabelige rådgivere "Towards a Sustainable Food System – Moving from food as a commodity to food as more of a common good"

Hjemmesider:

Den europæiske grønne pagt

Fra jord til bord

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.05.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Annen informasjon