Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Rådsforordning (EU) 2020/699 av 25. mai 2020 om adgang til utsatt generalforsamling i Europeiske selskaper (SE) og Europeiske samvirker (SCE) innført som et midlertidig tiltak

Council Regulation (EU) 2020/699 of 25 May 2020 on temporary measures concerning the general meetings of European companies (SE) and of European Cooperative Societies (SCE)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder midlertidige tiltak som en følge av utbruddet at COVID-19. Endringen gir adgang til utsatt generalforsamling for 2020 for foretak stiftet som Europeiske selskap (SE) eller Europeiske samvirkeforetak (SCE). Det vises til artikkel 54 i forordning (EF) nr. 2157/2001, og samme i (EF) nr. 1435/2003. Det gjelder som vilkår at generalforsamlingen skal holdes minst én gang hvert år, og innenfor seks måneder etter at regnskapsåret er avsluttet. I og med at forordningene ikke inneholder adgang til å gjøre unntak fra nevnte regel, er det besluttet å innføre et særskilt midlertidig unntak. Endringen gir adgang for å holde generalforsamling i SE og SCE innenfor 12 måneder fra regnskapsårets slutt forutsatt at møtet holdes før 31. desember 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
De omhandlede selskapsformene er i Norge regulert i SE-loven (LOV-2005-04-01-14) og SCE-loven (LOV-2006-06-30-50).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Det er ikke særlige merknader til den midlertidige endringen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2020
Gjennomføringsfrist i EU
27.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0699
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro