Europeisk helseberedskapsunion

Europeisk helseberedskapsunion

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Oppygging av en helseunion: styrking av EUs beredskap mot grensekryssende helsetrusler
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Building a European Health Union: Reinforcing the EU’s resilience for cross-border health threats

Statusrapport 2022 lagt fram av Kommisjonen 30.11.2022 med pressemelding
Basert på erfaringer med koronapandemien la Europakommisjonen i november 2020 fram forslag om mer enhetlige tiltak i medlemslandene ved framtidige pandemier og tilsvarende kriser. Ved siden av tre konkrete lovforslag presenterte Kommisjonen også de første byggesteinene i "en europeisk helseunion". En oversikt over heleberedskapspakken finner du her.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 11.11.2020)Opbygning af en europæisk sundhedsunion: Stærkere kriseberedskab og kriseindsats for Europa

Europa-Kommissionen tager i dag de første skridt til at opbygge den europæiske sundhedsunion, som kommissionsformand Ursula von der Leyen bebudede i sin tale om Unionens tilstand. Kommissionen fremlægger et sæt forslag, der skal styrke EU's rammer for sundhedssikkerhed og sikre de centrale EU-agenturer en større rolle i forbindelse med kriseberedskabet og indsatsen over for kriser. For at intensivere bekæmpelsen af covid-19-pandemien og fremtidige sundhedskriser er der behov for større koordinering på EU-plan. På baggrund af erfaringerne fra den nuværende krise vil de forslag, der fremlægges i dag, styrke beredskabet og indsatsen under denne og fremtidige sundhedskriser.Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen udtaler: "Vores mål er at beskytte de europæiske borgeres sundhed. Coronaviruspandemien har understreget behovet for større koordinering i EU, mere modstandsdygtige sundhedssystemer og bedre forberedelse på fremtidige kriser. Vi er i færd med at ændre den måde, vi håndterer grænseoverskridende sundhedstrusler på. I dag starter vi opbygningen af en europæisk sundhedsunion, som skal beskytte borgerne og sikre sundhedspleje af høj kvalitet i krisesituationer og give EU og medlemslandene mulighed for at forebygge og håndtere sundhedskriser, der rammer hele Europa."Næstformand og kommissær med ansvar for fremme af vores europæiske levevis Margaritis Schinas udtaler: "I dag tager vi et stort, betydningsfuldt skridt hen imod en egentlig sundhedsunion i EU. Vi styrker vores fælles krisestyring, så vi kan være forberedte og reagere på alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Vores EU-agenturer skal have stærkere mandater for bedre at kunne beskytte EU's borgere. For at bekæmpe covid-19-pandemien og fremtidige sundhedskriser er større koordinering med mere effektive redskaber på EU-plan den eneste vej frem."Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "Sundhed ligger mere end nogensinde vores borgere på sinde. I krisetider forventer borgerne med rette, at EU indtager en mere aktiv rolle. I dag styrker vi fundamentet for et EU, som er mere sikkert, bedre forberedt og mere modstandsdygtigt på sundhedsområdet. Dette vil være en væsentlig ændring af evnen til at reagere kollektivt. Den europæiske sundhedsunion handler om at forberede sig på og imødegå fælles sundhedstrusler sammen, som en union. Det skal vi gøre, så vi kan leve op til borgernes forventninger."I dagens forslag er der blevet sat fokus på at modernisere de eksisterende retlige rammer for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og sikre de centrale EU-agenturer en større rolle i forbindelse med kriseberedskab og -indsats, nemlig Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).Stærkere EU-rammer for sundhedssikkerhedFor at sikre Kommissionen og EU-agenturerne et stærkere koordineringsmandat foreslår Kommissionen i dag en ny forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. De nye rammer omfatter:
 • Styrkelse af beredskabet: EU's beredskabsplan og henstillinger for sundhedskriser og pandemier vil blive udarbejdet med henblik på vedtagelse af planer på nationalt plan kombineret med omfattende og gennemsigtige rammer for rapportering og revision. Udarbejdelsen af nationale planer vil blive støttet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og andre EU-agenturer. Planerne vil blive revideret og stresstestet af Kommissionen og EU-agenturerne.

 • Styrkelse af overvågningen: Der vil blive oprettet et styrket, integreret overvågningssystem på EU-plan med brug af kunstig intelligens og andre avancerede teknologiske midler.

 • Forbedring af datarapporteringen: Der bliver krav til EU-landene om at optrappe deres rapportering af indikatorer for sundhedssystemer (f.eks. antal hospitalssenge, kapacitet til specialiseret behandling og intensivpleje, antal medicinsk uddannede medarbejdere osv.).

 • Erklæringen af en nødsituation på EU-niveau vil resultere i øget koordinering og muliggøre udvikling, lageropbygning og indkøb af kriserelevante produkter.Stærkere og mere operationelle EU-agenturerDet Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur er gået forrest i EU's arbejde med at håndtere covid-19 siden udbruddet af pandemien. Covid-19 har imidlertid vist, at begge agenturer skal styrkes og udstyres med stærkere mandater for bedre at kunne beskytte EU's borgere og håndtere grænseoverskridende sundhedstrusler.ECDC's mandat vil blive styrket, så det kan støtte Kommissionen og EU-landene på følgende områder:
 • epidemiologisk overvågning via integrerede systemer, der muliggør realtidsovervågning

 • beredskabs- og indsatsplanlægning, -rapportering og -revision

 • forelæggelse af ikkebindende anbefalinger og muligheder for risikostyring

 • kapacitet til mobilisering og indsættelse af EU's taskforce for sundhed, der skal yde bistand i forbindelse med indsatsen lokalt i EU-landene

 • opbygning af et netværk af EU-referencelaboratorier og et netværk for stoffer af menneskelig oprindelse.Det Europæiske Lægemiddelagenturs mandat vil blive styrket, så det kan fremme en koordineret indsats på EU-plan over for sundhedskriser gennem:
 • overvågning og reduktion af risikoen for mangel på kritiske lægemidler og medicinsk udstyr

 • videnskabelig rådgivning om lægemidler, der potentielt kan behandle, forebygge eller diagnosticere de sygdomme, der forårsager disse kriser

 • koordinering af undersøgelser med henblik på at overvåge vacciners effektivitet og sikkerhed

 • koordinering af kliniske forsøg.I dag fastlægger Kommissionen også hovedelementerne i forbindelse med den kommende beredskabsmyndighed på sundhedsområdet (Health Emergency Response Authority (HERA)), som skal foreslås inden udgangen af 2021. En sådan struktur ville være et vigtigt nyt element til støtte for en bedre indsats på EU-plan over for grænseoverskridende sundhedstrusler.Yderligere oplysningerDen europæiske sundhedsunions webstedSpørgsmål og svarFaktablad — En europæisk sundhedsunion — Fælles håndtering af sundhedskriserFaktablad — En europæisk sundhedsunion — Agenturernes rolleMeddelelse: Opbygning af en europæisk sundhedsunion: beredskab og modstandsdygtighedForslag til forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstruslerForslag om styrkelse af mandatet for Det Europæiske LægemiddelagenturForslag om styrkelse af mandatet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med SygdommeTale om Unionens tilstand