Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025

Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EUs handlingsplan for 2020-2025 om ulovlig handel med skytevåpen
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2020-2025 EU action plan on firearms trafficking

Svensk departementsnotat offentliggjort 9.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Indledning

I begyndelsen af juli 2020 fremlagde Europol, Frankrig og Nederlandene resultatet af deres fælles grænseoverskridende efterforskning af et omfattende kriminelt netværk, der havde ført til beslaglæggelse af flere dusin automatiske skydevåben i Nederlandene. Under optøjer i Dijon i Frankrig i slutningen af juni filmede en række unge stolt sig selv med automatvåben og pistoler. Samtidig optrevlede en politiaktion i Spanien et stort våbenhandelsnetværk. Der blev beslaglagt 730 våben og arresteret 21 personer i hele landet. Ovenstående er eksempler på den virkelighed, som truslen fra ulovlige skydevåben stiller os over for. Aktivister på den yderste højrefløj er i stigende grad i søgelyset for ophobning af våben. Dette viser, hvordan skydevåben gør grov og organiseret kriminalitet, herunder terrorisme, endnu farligere. Det skønnes, at privatpersoner i 2017 ejede 35 mio. ulovlige skydevåben i EU (dvs. 56 % af det anslåede samlede antal skydevåben). Ifølge dette skøn er der flere ulovlige end lovlige skydevåben i tolv EU-medlemsstater.

Som et område uden indre grænser har EU spillet en aktiv rolle i bekæmpelsen af denne trussel. Navnlig har EU styrket lovgivningen om skydevåben for at undgå, at våben havner i de forkerte hænder. Kriminelle organisationer, der agerer i EU, skaffer sig hovedsagelig adgang til skydevåben gennem ulovlig ombygning af ikkedødbringende våben og ulovlig handel: enten via ulovlig overførsel mellem EU-medlemsstater eller via indsmugling i Den Europæiske Union (fortrinsvis fra Sydøsteuropa). I de seneste år har EU støttet udvikling af solid koordination af retshåndhævelsen på dette område.

Der består dog en lang række udfordringer, og det er nødvendigt med et nyt sæt foranstaltninger for at holde trit med dem, som påpeget navnlig i Kommissionens evaluering af handlingsplanen for 2015-2019 om ulovlig handel med skydevåben mellem EU og Sydøsteuropa. Både Den Europæiske Union og dens partnere, navnlig i Sydøsteuropa, skal være på omgangshøjde med disse udfordringer ved at gøre ulovlig handel med skydevåben til en tværgående sikkerhedsprioritet. På grund af truslens omfattende og tværgående karakter er det kun en helhedshandlingsplan, der kan udstikke en sammenhængende ramme for samarbejdet om at intensivere det internationale samarbejde ud fra specifikke behov, krav og resultatindikatorer.

Kommissionen foreslår derfor én enkelt handlingsplan for både EU og partnerne i Sydøsteuropa (Vestbalkan, Moldova og Ukraine) ud fra fire specifikke prioriteter med henblik på at afhjælpe de resterende juridiske smuthuller og misforhold inden for kontrol med skydevåben, som hæmmer politisamarbejdet. I denne handlingsplan fastlægges en række aktiviteter med henblik på en fælles tilgang til, hvordan vi skal håndtere truslen fra ulovlige skydevåben.