Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027

Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Digital Education Action Plan 2021-2027

Dansk departementsnotat offentliggjort 1.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.9.2020)Et europæisk uddannelsesområde inden 2025 med uddannelser, der er tilpasset til den digitale tidsalder

Kommissionen har i dag vedtaget to initiativer, der vil styrke uddannelsernes bidrag til EU's genopretning efter coronavirus-krisen og bidrage til opbygningen af et grønt og digitalt Europa. Med en vision for det europæiske uddannelsesområde, der skal nås inden 2025, foreslår Kommissionen nye initiativer, flere investeringer og et stærkere samarbejde mellem EU-landene, så europæere i alle aldre kan drage fordel af EU's omfattende uddannelsestilbud. Kommissionen har også vedtaget en ny handlingsplan for digital uddannelse, som bygger på erfaringerne fra coronavirus-krisen og indeholder en plan for et velfungerende økosystem for digital uddannelse med øgede digitale kompetencer til den digitale omstilling.Meddelelsen om det europæiske uddannelsesområde skitserer, hvordan et samarbejde kan berige kvaliteten, inklusionen og den digitale og grønne dimension af EU-landenes uddannelsessystemer. Den viser, hvordan EU-landene sammen kan udforme et europæisk uddannelsesområde baseret på frihed for lærende og undervisere til at studere og arbejde på tværs af kontinentet, og hvor institutioner både i og uden for Europa frit kan slutte sig sammen.Det europæiske uddannelsesområde bygger på seks dimensioner: kvalitet, inklusion og ligestilling mellem kønnene, grønne og digitale omstillinger, undervisere, videregående uddannelser og et stærkere Europa i verden. Initiativerne vil bl.a. se på, hvordan man kan forbedre kvaliteten, navnlig med hensyn til grundlæggende og digitale færdigheder, og på, hvordan man kan gøre skoleuddannelsen mere inklusiv og kønssensitiv og skabe en mere vellykket skolegang. Initiativerne vil bidrage til at styrke forståelsen af klimaændringer og bæredygtighed, fremme en grønnere uddannelsesinfrastruktur, støtte lærerfaget, udbygge Europauniversiteterne og skabe bedre konnektivitet mellem uddannelsesinstitutioner.Meddelelsen fastlægger de midler og delmål, der skal til for at færdiggøre det europæiske uddannelsesområde inden 2025 med støtte fra EU's genopretningsplan (NextGenerationEU) og programmet Erasmus+. Den foreslår desuden at etablere en ramme for samarbejde med EU-landene og med interessenter på uddannelsesområdet, herunder en rapporterings- og analysestruktur, med fastlagte uddannelsesmål for at tilskynde til og overvåge reformer. Bestræbelserne på at etablere det europæiske uddannelsesområde vil fungere i synergi med den europæiske dagsorden for færdigheder, den fornyede politik for erhvervsuddannelse og det europæiske forskningsrum.Handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) indeholder en række initiativer til fremme af inklusiv og tilgængelig digital uddannelse af høj kvalitet i Europa. Meddelelsen er en opfordring til et stærkere samarbejde mellem EU-landene på europæisk plan samt med og mellem uddannelsesaktører for at sikre, at uddannelsessystemerne bliver tilpasset til den digitale tidsalder. Coronavirus-krisen har sat fjernundervisning i centrum for uddannelsespraksis. Den har sat fokus på det presserende behov for at forbedre den digitale uddannelse som et vigtigt strategisk mål for undervisning og læring af høj kvalitet i den digitale tidsalder. Efterhånden som vi går videre end den krisefase, der fulgte med pandemien, har vi brug for en strategisk og langsigtet tilgang til digital uddannelse.Handlingsplanen har to langsigtede strategiske prioriteter: i) Fremme udviklingen af et velfungerende økosystem for digital uddannelse og ii) fremme digitale kompetencer med henblik på den digitale omstilling. For at styrke samarbejdet og udvekslingen om digital uddannelse på EU-plan vil Kommissionen oprette et europæisk digitalt uddannelsescentrum, som skal fremme samarbejde på tværs af sektorer, skabe et netværk af nationale rådgivningstjenester og styrke dialogen mellem interessenter fra den offentlige og private sektor.Begge initiativer vil også indgå i forberedelsen af det tredje europæiske uddannelsestopmøde, som Kommissionen vil være vært for online den 10. december. Her samles ministrene og de vigtigste interessenter for at drøfte, hvordan uddannelser kan tilpasses til den digitale tidsalder.Medlemmerne af kommissærkollegiet udtalerKommissionens ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, Margrethe Vestager, udtaler: "Uddannelserne har oplevet store forstyrrelser som følge af covid-19 og det hurtige skift til fjern- og onlinelæring. Den øgede brug af teknologi har afsløret mangler og blotlagt svagheder, som dog samtidig giver os en mulighed for at tilpasse uddannelserne til den digitale tidsalder. 95 % af respondenterne i den offentlige høring om handlingsplanen for digital uddannelse ser krisen som et vendepunkt for den måde, teknologien anvendes på inden for uddannelsesområdet. Det er et incitament til at forme og modernisere uddannelser i den digitale tidsalder."Næstformand og kommissær med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "Uddannelse er en hjørnesten for vores europæiske levevis. Vores vision for det europæiske uddannelsesområde er dybt forankret i værdier som frihed, mangfoldighed, menneskerettigheder og social retfærdighed. Sammen med handlingsplanen for digital uddannelse foreslår vi nye initiativer for at lære og arbejde sammen på tværs af kontinentet. For vores unge, for vores borgere, for vores velstand."Kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel udtaler: "Det europæiske uddannelsesområde og handlingsplanen for digital uddannelse er begge af afgørende betydning for den europæiske genopretning og fremtidige vækst. De skitserer en fælles vision for fremtidens uddannelser, som er knyttet til vores engagement vedrørende digitale og grønne omstillinger. Det er nu, vi skal fokusere på at gennemføre og skabe synergier mellem dem."BaggrundDet europæiske uddannelsesområde er frugten af årtiers uddannelsessamarbejde på EU-plan. Strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) bidrog til at opbygge tillid og gensidig forståelse til støtte for de tidligste initiativer inden for det europæiske uddannelsesområde.På det sociale topmøde i Göteborg i 2017 drøftede stats- og regeringscheferne uddannelse på grundlag af Kommissionens meddelelse om visionen for et europæisk uddannelsesområde senest i 2025. Dette resulterede i Rådets konklusioner fra december 2017, hvori EU-landene, Rådet og Kommissionen blev opfordret til at gå videre med Göteborg-dagsordenen. Der er allerede blevet udviklet mange initiativer. Med udgangspunkt i denne rige arv indeholder meddelelsen i dag en vision for det europæiske uddannelsesområde og en styrket tilgang med henblik på at nå dette mål inden 2025. Det europæiske uddannelsesområde hænger også sammen med Next Generation EU og Den Europæiske Unions langsigtede budget for 2021-2027.I den forbindelse er handlingsplanen for digital uddannelse en hjørnesten i Kommissionens bestræbelser på at støtte den digitale omstilling i Europa. Den bygger på den første handlingsplan for digital uddannelse, der blev vedtaget i januar 2018 og løber frem til udgangen af i år. Den er mere ambitiøs og har især et bredere anvendelsesområde, der rækker ud over den formelle uddannelse, og en længere varighed, der løber frem til 2027.