EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/522 av 24. mars 2021 om etablering av et program for Unionens tiltak på helseområdet for perioden 2021-2027 og oppheving av forordning (EU) nr. 282/2014 ('EU4Health Programme')

Regulation (EU) 2021/522 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 on the establishment of a Programme for the Union's action in the field of health –for the period 2021-2027 and repealing Regulation (EU) No 282/2014 ('EU4Health Programme')

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
Den 2. mai 2018 vedtok Europakommisjonen et forslag for EUs neste langtidsbudsjett for 2021-2027. Forslaget skulle reflektere den nåværende sosiale og økonomiske situasjon og legge til rette for et mer sosialt Europa med større investeringer rettet mot borgerne. I denne kontekst la Europakommisjonen 30. mai 2018 fram forslag forordning (KOM(2018) 382 final om opprettelsen av European Social Fund Plus (ESF+) som skal være et hovedinstrument for å investere i borgerne og bidra til gjennomføringen av den europeiske pillaren for sosiale rettigheter. Forslaget til ESF+ skulle også omfatte to områder som var åpne for deltakelse fra EFTA/EØS-landene: oppfølging av EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) og EUs folkehelseprogram (Health). For disse to delene av programmet, som åpner for EØS-landenes deltakelse, var det foreslått et budsjett på totalt 1,174 mrd. euro for perioden 2021, fordelt med 761 mill. euro for EaSI og 413 mill. for Health.

28. mai 2020 la Europakommisjonen fram et revidert forslag til langtidsbudsjett, som innebærer at ESF+ likevel ikke vil omfatte helse. I stedet foreslås det et separat, stort helseprogram, EU4Health, som særlig skal bidra til styrking av europeisk helseberedskap og nasjonale helsesystemer ved framtidige pandemier og andre helsekriser. Etter trilogforhandlinger mellom Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet i høst ble den økonomiske rammen for programmet oppjustert til 5,1 mrd euro.

EU4Healths overordnede mål er å bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet. Styrking av helsesystemer skal blant annet skje gjennom å understøtte digital omlegging, styrke koordinering mellom medlemslandene, samt bidra til økt erfaringsutveksling og datadeling.

Programmet er organisert rundt to søyler: Første søyle skal styrke EUs evne til forebygging, beredskap og respons for alvorlige grenseoverskridende helsetrusler og ledelse av helsekriser. Andre søyle, som har et mer langsiktig perspektiv, omhandler forbedring av folkehelsen på områder som ikke-smittsomme sykdommer, legemidler og styrking av samarbeidet mellom medlemslandene og assosierte land gjennom bruk av nettverk, blant annet europeiske referansenettverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge deltar aktivt i det nåværende EUs Helseprogram, som har 2020 som siste programår. Endring av EØS-avtalen til å også omfatte deltakelse i EU4Health krever ikke lov- eller forskriftsendringer. Ettersom norsk deltakelse i programmet vil innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til å delta nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Deltakelse i programmet vil innebære at Norge må bidra med et finansielt bidrag knyttet til EFTA/EØS-andelen av den totale programkostnaden som er EØS-relevant.

Forslaget har en ramme på ca. 5,1 mrd euro for 2021-2027.

Tilslutning vil på bakgrunn av dette kreve Stortingets samtykke og må behandles som en budsjettsak. Regjeringen vil ta endelig stilling til spørsmålet om norsk deltakelse på et senere tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Spørsmålet om norsk deltakelse i programmet er under vurdering.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Den økonomiske rammen til EU4Health ble avklart i forbindelse med diskusjonen om EUs langtidsbudsjett i desember 2020. Det forventes mer informasjon og nærmere beskrivelse av innretning og prioritering nå når budsjettforhandlingene er over.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.04.2021
Annen informasjon