Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for visse spotvalutareferanseverdier og utpeking av erstatninger for visse referanseverdier

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/168 av 10. februar 2021 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til unntaket for visse spotvalutareferanseverdier fra tredjeland og utpeking av erstatninger for visse referanseverdier som skal opphøre, og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012

Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2021/168 of 10 February amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country spot foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for certain benchmarks in cessation, and amending Regulation (EU) No 648/2012

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 30.12.2021. Beslutningen trer i kraft 31.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.11.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer referanseverdiforordningen (forordning 2016/1011) og EMIR (forordning 648/2012).

Unntaksbestemmelsen i referanseverdiforordningens artikkel 2 endres slik at Kommisjonen på nærmere bestemte vilkår får adgang til å unnta visse spotvalutareferanseverdier fra tredjeland fra referanseverdiforordnignen.

Kommisjonen får også hjemmel til på nærmere vilkår å utpeke en eller flere referanseverdier som skal gjelde i stedet for en referanseverdi som er i ferd med å opphøre. Den samme adgangen får vedkommende myndigheter i et medlemsland dersom det gjelder en kritisk referanseverdi som er identifisert etter forordningens artikkel 20 nr. 1 bokstav b (flertallet av bidragsyterene er lokalisert i ett medlemsland).

Forordning (EU nr. 648/2012 (EMIR) endres slik at motparter kan videreføre eksisterende risikoreduserende tiltak selv om derivatkontrakten endres eller fornyes som følge av en referanseverdi erstattes eller en reserveløsning for referanseverdien utløses. Slike situasjoner skal heller ikke alene utløse clearingplikt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er forslått gjennomført i forskrift, se høring publisert av Finansdepartementet 2.11.2021

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er i kraft i EU, men er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen. Forordnignen endrer referanseverdiforordningen og EMIR som er gjennomført i Norge.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
04.11.2021
Høringsfrist
02.12.2021
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2021
Anvendes fra i Norge
01.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0168
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro