Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EU-status for forvaltning av vann
09.03.2015
EUs energiunion
25.02.2015
Strategi for EUs elnett
25.02.2015
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
25.02.2015
Handel med selprodukter: endringsbestemmelser
06.02.2015
Grenseforordningen: Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
20.01.2015
Kommisjonens arbeidsprogram 2015
16.12.2014
Harmoniserte konsumprisindekser
09.12.2014
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
28.11.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
27.11.2014
Visumlettelser for Georgia
29.10.2014
Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi
13.10.2014
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
06.10.2014
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
25.09.2014
EU-strategi for Europas kulturarv
22.09.2014
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014
15.09.2014
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
10.09.2014
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
10.09.2014
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
10.09.2014
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013
04.09.2014
Årsrapport om EUs politikk og tiltak innen humanitær hjelp og sivil beredskap i 2013
28.08.2014
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013
25.08.2014
EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
08.08.2014
EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko
08.08.2014
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015
30.07.2014
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014
24.07.2014
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030
23.07.2014
EU-strategi for europeisk kulturarv
22.07.2014
Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister
22.07.2014
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
18.07.2014
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
15.07.2014
Grønnbok om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter
15.07.2014
EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll
09.07.2014
Felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
08.07.2014
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
07.07.2014
Ressurseffektivitet i bygningssektoren
02.07.2014
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
02.07.2014
Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
02.07.2014
EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter
02.07.2014
Mot en datadrevet økonomi
02.07.2014
EU-initiativ for grønn sysselsetting
02.07.2014
Et nullavfallsprogram for Europa
02.07.2014
Statistikk over betalingsbalanse
26.06.2014
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
26.06.2014
Regelverket for bagatellmessig støtte (kodifisering)
25.06.2014
EU-rapport om pasientsikkerhet
19.06.2014
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger
18.06.2014
Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata
17.06.2014
Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst
10.06.2014
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020
06.06.2014
EU-innbyggerinitiativet "One of us"
02.06.2014
Europeisk strategi for energisikkerhet
28.05.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014
26.05.2014
Statusrapport over reformene på finanssektoren
15.05.2014
EU-strategi for europeisk film
15.05.2014
Gassapparatforordningen
12.05.2014
EUs konkurransepolitikk i 2013
06.05.2014
EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer
05.05.2014
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
05.05.2014
Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014
24.04.2014
EUs yttergrensefond: evaueringsrapport 2007-2010
23.04.2014
EU-statusrapport om veitransportmarkedet
14.04.2014
Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse)
10.04.2014
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
09.04.2014
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)
09.04.2014
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
09.04.2014
EU-strategi og -høring om droner
08.04.2014
Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer
04.04.2014
Schengen-rundreisevisum
01.04.2014
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon)
01.04.2014
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst
01.04.2014
EUs returpolitikk
28.03.2014
PVU-forordningen om personlig verneutstyr (revisjon)
27.03.2014
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
27.03.2014
Taubaneforordningen
27.03.2014
Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien
27.03.2014
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU
27.03.2014
EU-handlingsplan for økologisk produksjon
24.03.2014
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
24.03.2014
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
20.03.2014
EU-innbyggerinitiativet Right2Water
19.03.2014
EU-høring om Europa 2020-strategien
05.03.2014
EU-anbefalinger om europeiske kvalitetsprinsipper for turistnæringen
20.02.2014
EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme
20.02.2014
Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett
12.02.2014
Dyreavlsforordningen
11.02.2014
Avlsregelverk for husdyr: justering av eksisterende direktiver
11.02.2014
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
31.01.2014
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
29.01.2014
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
29.01.2014
Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning
28.01.2014
EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter
22.01.2014
Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030
22.01.2014
EU-strategi for europeisk industriell renessanse
22.01.2014
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2014
22.01.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
22.01.2014
Utvinning og produksjon av skifergass i EU
22.01.2014
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi
20.01.2014
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
17.01.2014
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
09.01.2014

Sider