Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

Siste nytt

Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 17.9.2020 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.8.2019)

Sammendrag av innhold
I forlengelsen av dieselskandalen, der Volkswagen innrømmet å ha jukset med software knyttet til utslippstester, vedtok Kommisjonen i 2016 nytt regelverk (RDE - Real Driving Emission). Regelverket (bl.a. forordning (EU) 2016/646) skulle sikre at utslipp fra personbiler testes i virkelig trafikk, og være i samsvar med de samme NOx-grenseverdiene som gjelder for laboratorietesten jfr. forordning (EF) nr. 715/2007.

I forbindelse med EU-domstolens avgjørelse i desember 2018 ble det avdekket at Kommisjonen ikke hadde fullmakt til å endre grenseverdiene ved å fastsette korreksjonsfaktor i sekundærlovgivning. Innføringen av RDE-regelverket krever endring av selve basisforordning 715/2007.

Nærværende forslag KOM(2019)208 av 14. juni 2019 har derfor til hensikt å sikre korrekt hjemmelsgrunnlag for RDE-regelverket, ved at basisforordningen endres. Forslaget har i seg selv ikke konsekvenser i forhold til beskyttelsesnivået, men forventes å sikre en bedre etterlevelse av reglene av bilprodusentene. Forslaget innebærer også at Kommisjonen får visse fullmakter til å vedta utfyllende regelverk (tilpasning til Lisboa-traktaten).

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) har implementert rammedirektiv 2007/46/EF med alle avledede rettsakter, herunder forordning 715/2007.

Norsk gjennomføring:
Bilforskriften har i § 3 en opplisting av alle endringsrettsakter til 2007/46/EF, der ny forordning vil bli implementert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Vi anser at det er viktig med en effektiv regulering når det gjelder testing av utslipp fra lette kjøretøy, og er således positive til at rettsgrunnlaget for test av utslipp er korrekt.

Forslaget vurderes å være uproblematisk for Norge og er således både EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede på TCMV-møter hvor dommen som er årsaken til endringen ble diskutert. For øvrig har utarbeidelsen av forslaget skjedd innen rammen av Rådsstruklturen.

Status
Forslaget til forordning ble fremmet av Kommisjonen den 14. juni 2019. Forslaget er pr august 2019 til behandling hos Europarlamentet og Rådet.

Når forslaget har blitt vedtatt som endelig rettsakt vil den bli sendt på nasjonal høring (antatt ila høsten 2019).