Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 12.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.6.2019)

Ren mobilitet: Kommissionen fremsætter forslag om prøvning af emissioner fra biler under faktiske kørselsforhold

Bruxelles, den 14. juni 2019

Som reaktion på en afgørelse i Retten foreslår Kommissionen i dag, at visse aspekter ved prøvning af emissioner ved faktisk kørsel (RDE) genindsættes i lovgivning, der skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.

Europa-Kommissionen har været meget aktiv med hensyn til at fremme luftkvaliteten, bekæmpe klimaændringer og støtte en omstilling til ren mobilitet. Blandt initiativerne er nye og mere pålidelige emissionsprøvninger under faktiske kørselsforhold samt en forbedret laboratorieprøvning. Denne indsats giver allerede resultater. Nye typer dieselkøretøjer, der er prøvet både i laboratoriet og i trafikken under faktiske brugsforhold og bragt i omsætning fra september 2017, udleder betydeligt mindre end ældre typer dieselkøretøjer.

I december 2018 annullerede Retten nogle af bestemmelserne i EU-lovgivningen om prøvning af emissioner ved faktisk kørsel. Retten fandt, at de såkaldte "overensstemmelsesfaktorer" ikke burde have været vedtaget efter udvalgsproceduren, men efter den almindelige lovgivningsprocedure. Annullationen er af delvis karakter og berører ikke den faktiske RDE-prøvningsprocedure, som forbliver i kraft og stadig skal gennemføres ved typegodkendelse.

Retten udsatte virkningerne af den delvise annullation indtil februar 2020 for at give Kommissionen tid til at efterkomme dommen. For at undgå retsusikkerhed med hensyn til de typegodkendelser, der er meddelt fra september 2017 — da RDE-prøvningsproceduren blev obligatorisk — foreslår Kommissionen i dag at genindsætte de samme overensstemmelsesfaktorer i retsakten. Kommissionen fremsætter forslaget gennem den almindelige lovgivningsprocedure, således som Retten har anmodet om. Kommissionen sikrer dermed de nationale myndigheder, industrien og forbrugerne den nødvendige retssikkerhed.

Når forordningen er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, finder den direkte anvendelse i alle medlemsstater og bliver obligatorisk 3 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Baggrund

De retlige rammer for RDE blev fastlagt ved udvalgsproceduren, hvor Kommissionen fremsætter et forslag til nationale eksperter, som kan ændre forslaget inden afstemningen. Teksten forelægges derefter for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på godkendelse eller forkastelse. Denne procedure blev fulgt i forbindelse med vedtagelsen af RDE-retsakt 2 (forordning 2016/646), og det kompromis, som medlemsstaternes eksperter nåede frem til den 28. oktober 2015, blev efterfølgende godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet.

I december 2018 annullerede Retten nogle af bestemmelserne i RDE-retsakt 2, nærmere bestemt de såkaldte "overensstemmelsesfaktorer". Overensstemmelsesfaktorerne fastsætter den tilladte afvigelse mellem den lovgivningsmæssige emissionsgrænse, som prøves under laboratorieforhold, og RDE-procedurens værdier, når bilen betjenes af en rigtig fører på en rigtig vej, med det formål gradvist at reducere denne afvigelse.

I sin afgørelse satte Retten ikke spørgsmålstegn ved den tekniske nødvendighed af overensstemmelsesfaktorerne, men mente, at Kommissionen overskred sine gennemførelsesbeføjelser, da den fastsatte RDE-overensstemmelsesfaktorerne gennem udvalgsproceduren i stedet for den fælles beslutningsprocedure (= den almindelige lovgivningsprocedure). Kommissionen appellerede Rettens dom i februar 2019 med den begrundelse, at den er uenig i Rettens juridiske vurdering af, at Kommissionen har overskredet sine gennemførelsesbeføjelser.

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om dagens forslag om RDE-prøvning

(FAQ): Prøvning af emissioner fra biler

Pressemeddelelse: Luftkvalitet - Kommissionen skrider til handling for at beskytte borgerne mod luftforurening

(FAQ): Nye EU-regler for typegodkendelse af sikrere og renere biler

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet