Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling

Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A strong social Europe for just transitions

Svensk departementsnotat offentliggjort 18.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.1.2020)

Kommissionen præsenterer de første overvejelser om opbygningen af et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

Kommissionen offentliggør i dag en meddelelse om de første overvejelser om opbygningen af et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling. Den beskriver, hvordan vi med social- og arbejdsmarkedspolitikken kan håndtere nutidens udfordringer og muligheder, kommer med forslag til foranstaltninger på EU-niveau i de kommende måneder og ønsker feedback om yderligere tiltag på alle niveauer inden for beskæftigelse og sociale rettigheder. Kommissionen indleder allerede i dag første fase af høringen med arbejdsmarkedets parter – virksomheder og fagforeninger – om spørgsmålet om rimelige mindstelønninger til arbejdstagere i EU.

Valdis Dombrovskis,, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Europa gennemgår i øjeblikket store forandringer. Vi står over for en grøn og digital omstilling samt en aldrende befolkning. Kommissionen ønsker at sikre, at menneskerne fortsat står i centrum, og at økonomien tjener alle. Vi har allerede et værktøj, nemlig den europæiske søjle for sociale rettigheder. Vi ønsker nu at sikre, at EU og medlemsstaterne samt interessenterne er klar til at gennemføre søjlen."

Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, udtaler: "For millioner af europæere vil arbejdslivet blive ændret i de kommende år. Vi er nødt til at handle, så fremtidens arbejdsstyrke kan trives. Europas innovative og inkluderende sociale markedsøkonomi skal handle om mennesker: De skal have mulighed for at få kvalitetsjob med rimelige lønninger. Ingen medlemsstater, ingen regioner, ingen mennesker må lades i stikken." Vi skal fortsat stræbe efter de højest mulige standarder for vores arbejdsmarkeder, så alle europæere kan leve deres liv i værdighed og med ambitioner."

Europa i dag er et enestående sted, hvor velfærd, retfærdighed og en bæredygtig fremtid er lige vigtige mål. I Europa har vi nogle af de højeste levestandarder, bedste arbejdsvilkår og mest effektive socialsikringssystemer i verden. Når det er sagt, står europæerne over for en række udfordringer såsom omstillingen til en klimaneutral økonomi, digitalisering og demografiske ændringer. Disse ændringer vil medføre nye udfordringer og muligheder for EU's arbejdstagere. Den europæiske grønne pagt – vores nye vækststrategi – skal sikre, at Europa fortsat har verdens mest avancerede velfærdssystemer og er et dynamisk centrum for innovation og konkurrencedygtigt iværksætteri.

Meddelelsen, som offentliggøres i dag, bygger på den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret af EU's institutioner og ledere i november 2017. Kommissionen opfordrer alle EU-lande, regioner og parter til at fremsætte deres synspunkter om vejen fremad samt deres planer med henblik på opfyldelsen af målene for søjlen. Dette vil indgå i udarbejdelsen af en handlingsplan i 2021, som afspejler alle bidrag, og som forelægges til godkendelse på højeste politiske niveau.

Kommissionen præsenterer i dag planlagte initiativer, som allerede vil bidrage til gennemførelsen af EU-søjlen. Nøgleaktioner i 2020 omfatter:

• Rimelige mindstelønninger for arbejdstagere i EU

• En europæisk strategi for ligestilling mellem kønnene og obligatoriske løngennemsigtighedstiltag

• En ny dagsorden for færdigheder i Europa

• En ny ungdomsgaranti

• Topmøde om platformsarbejde

• Grønbog om aldring

• Strategi for personer med handicap

• Demografirapport

• En europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning

Disse aktioner bygger på det arbejde, som EU allerede har gjort, siden søjlen blev proklameret i 2017. Men det er ikke nok med handling på EU-plan alene. Nøglen til succes ligger i hænderne på de nationale, regionale og lokale myndigheder samt arbejdsmarkedets parter og relevante interessenter på alle niveauer. Alle europæere bør have samme muligheder for succes - det er nødvendigt, at vi bevarer, tilpasser og forbedrer det, som vores forældre og bedsteforældre har opbygget.

Høring om rimelige mindstelønninger

Antallet af beskæftigede i EU er rekordhøjt. Men mange arbejdstagere kæmper stadig med at få pengene til at slå til. Kommissionens formand Ursula von der Leyen har givet udtryk for, at hun vil sikre, at alle arbejdstagere i vores Union får en rimelig mindsteløn, der giver mulighed for at leve et liv i værdighed, uanset hvor de arbejder.

Kommissionen indleder i dag første fase af høringen med arbejdsmarkedets parter – virksomheder og fagforeninger – om spørgsmålet om rimelige mindstelønninger til arbejdstagere i EU. Kommissionen ønsker at lytte: Vi ønsker at vide, om arbejdsmarkedets parter mener, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan, og om de i givet fald selv ønsker at forhandle indbyrdes.

Målet er ikke, at alle skal have samme mindsteløn. Potentielle forslag skal afspejle nationale traditioner, uanset om de handler om kollektive aftaler eller retlige bestemmelser. Nogle lande har allerede fremragende systemer, Kommissionen ønsker at sikre, at alle systemer er passende, har tilstrækkelig dækning, omfatter grundig høring af arbejdsmarkedets parter og har en passende ajourføringsmekanisme.

Baggrund

Social retfærdighed er fundamentet for den europæiske sociale markedsøkonomi og det helt centrale i vores Union. Det understøtter idéen om, at social retfærdighed og velstand er hjørnestenene i opbygningen af et modstandsdygtigt samfund med de højeste standarder for velfærd i verden.

Det er tid til forandring. Klimaforandringer og miljømæssig forringelse kræver, at vi tilpasser vores økonomi, vores erhvervsliv, vores rejsevaner og vores arbejdsvaner, vores indkøbsvaner og vores madvaner. Det forventes, at kunstig intelligens og robotteknik alene vil skabe næsten 60 millioner nye job i hele verden over de næste 5 år, samtidig med at mange job vil ændre sig eller forsvinde helt. Europas demografi er i forandring. I dag lever vi længere og sundere takket være fremskridt inden for lægevidenskaben og offentlige sundhedsydelser.

Disse forandringer, muligheder og udfordringer påvirker alle lande og alle europæere. Det giver god mening at adressere dem sammen og håndtere ændringer med det samme. Den europæiske søjle for sociale rettigheder er vores svar på disse grundlæggende ambitioner. Søjlen omfatter 20 principper og rettigheder, der er afgørende for retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer i Europa i det 21. århundrede.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

Faktablad: Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

Meddelelse: Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

Første fase af høringen med arbejdsmarkedets parter om rimelige mindstelønninger i EU

Websted for feedback fra interessenter om gennemførelsen af søjlen