EU-søyle for sosiale rettigheter

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Igangsetting av en konsultasjon om en europeisk søyle for sosiale rettigheter

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Launching a consultation on a European Pillar of Social Rights

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.3.2016, dansk utgave)

Kommissionen igangsætter en offentlig høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en første foreløbig skitse til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede i september sidste år, og igangsætter en bred offentlig høring.

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en første foreløbig skitse til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede i september sidste år, og igangsætter en bred offentlig høring for at indsamle synspunkter og feedback fra andre EU-institutioner, nationale myndigheder og parlamenter, arbejdsmarkedets parter, berørte parter, civilsamfundet, eksperter fra den akademiske verden og borgerne. Dette initiativ er derfor rettet mod euroområdet, men de øvrige EU-medlemsstater har mulighed for at deltage, hvis de ønsker det. Onlinehøringen vil løbe frem til udgangen af 2016.

Valdis Dombrovskis, næstformand med ansvar for euroen og den sociale dialog, udtaler: "Europa står stadig over for problemer som følge af den finansielle krise og statsgældskrisen: fattigdom, social udstødelse, ulighed og høj arbejdsløshed. Samtidig er vi nødt til at opdatere den sociale dagsorden og vores gældende EU-ret på det sociale område i lyset af det 21. århundredes økonomiske og sociale tendenser. Dette er en kompleks opgave, og der er behov for en bred høringsproces for at sikre, at alle synspunkter tages med i betragtning. Søjlen for sociale rettigheder er et led i vores arbejde med at styrke Den Økonomiske og Monetære Union og er planlagt til at dække euroområdet. Vi vil imidlertid sikre, at de medlemsstater, der ikke er med i euroområdet, inddrages fuldt ud i høringsprocessen og kan deltage i initiativet, hvis de ønsker det."

Marianne Thyssen, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Den største udfordring i det 21. århundrede er det foranderlige arbejdsmarked. Globaliseringen, den digitale revolution og nye forretningsmodeller har en hidtil uset indvirkning på, hvordan vi arbejder. Vi er nødt til at være parate til at forudse og påvirke disse tendenser og udviklinger. Vi er nødt til at stille os selv det grundlæggende spørgsmål: Er vores Europæiske Union og vores medlemsstats sociale politikker i bred forstand velegnede til det 21. århundrede? Hvordan kan vi fremtidssikre den europæiske sociale model? Med den høring, som vi igangsætter i dag, tager vi de første skridt i retning af en europæisk søjle for sociale rettigheder."

Den europæiske søjle for sociale rettigheder vil fastlægge en række grundlæggende principper med henblik på at støtte velfungerende og retfærdige arbejdsmarkeder og velfærdssystemer i euroområdet.

Erfaringerne fra det seneste halvandet årti har vist, at vedvarende ubalancer i en eller flere medlemsstater kan bringe stabiliteten i fare for euroområdet som helhed. Som anført i de fem formænds rapport om "Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union" er der behov for at stærkere fokus på beskæftigelsesmæssige og sociale resultater som led i en mere overordnet proces med konvergens i opadgående retning hen imod mere modstandsdygtige økonomiske strukturer i euroområdet.

Hvad er næste skridt?

Formålet med den høring, der igangsættes i dag, er at foretage en vurdering af den gældende EU-ret på det sociale område, at reflektere over nye tendenser i arbejdsmønstre og samfund og indsamle synspunkter og feedback om de principper, der er indkredset i en foreløbig skitse over søjlen. Resultaterne af høringen vil bidrage til det endelige udkast og til at fastslå omfanget af fremtidige foranstaltninger, hvor dette er nødvendigt. Høringen løber frem til den 31. december 2016, og en konsolideret version af den europæiske søjle for sociale rettigheder bør forelægges i begyndelsen af 2017.

Når først den er vedtaget, bør søjlen blive en referenceramme til at undersøge de deltagende medlemsstaters beskæftigelsesmæssige og sociale resultater og til at drive reformer fremad på nationalt plan. Mere konkret bør den også fungere som en rettesnor for fornyet konvergens i euroområdet.

Baggrund

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker bebudede i sin tale om Unionens tilstand den 9. september 2015 oprettelsen af en europæisk søjle for sociale rettigheder: Vi skal optrappe arbejdet med at skabe et ægte transeuropæisk arbejdsmarked. (…) Som led i indsatsen ønsker jeg at udvikle en europæisk søjle for sociale rettigheder, der tager hensyn til de skiftende vilkår i de europæiske samfund og i arbejdsverdenen. Den skal bane vejen for fornyet konvergens i euroområdet. Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal supplere det, som vi allerede har opnået i fællesskab, når det kommer til beskyttelsen af arbejdstagere i EU. Jeg forventer, at arbejdsmarkedets parter spiller en afgørende rolle i hele denne proces. Jeg tror, at vi gør klogt i at lancere dette initiativ i euroområdet og give de øvrige EU-medlemsstater mulighed for at deltage, hvis de ønsker det.

Den 27. januar 2016 havde kommissærkollegiet en første orienterende drøftelse om søjlen. Efter drøftelsen præsenterede næstformand Valdis Dombrovskis og EU-kommissær Marianne Thyssen de første hovedlinjer af den europæiske søjle for sociale rettigheder og gav udtryk for, at de agtede at iværksætte en bred høring om emnet. Præsentationen af konklusionerne fra dette kollegiemøde kan findes her.

Yderligere oplysninger

Memo: Hen imod en europæisk søjle for sociale rettigheder — spørgsmål og svar

Webside for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Gældende EU-ret på det sociale område

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Annen informasjon