Kommisjonens arbeidsprogram for 2019

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Kommisjonens arbeidsprogram 2019. Kommisjonens arbeidsprogram 2019. Oppfylling av hva vi lovet og forberedelser for framtiden

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2019. Delivering what we promised and preparing for the future

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 26.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.10.2018)

Kommissionens arbejdsprogram 2019: Vi opfylder vores løfter og forbereder os på fremtiden

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt sit arbejdsprogram for 2019, som indeholder tre hovedprioriteter for de kommende år: at man hurtigt når til enighed om de lovgivningsforslag, der allerede er fremlagt, med henblik på at opfylde de ti politiske prioriteter i programmet, vedtagelse af et begrænset antal nye initiativer med henblik på at gøre noget ved udestående udfordringer og fremlæggelse af en række initiativer vedrørende fremtidsperspektivet for et EU med 27 medlemslande, der styrker fundamentet for et stærkt, forenet og suverænt Europa.

Kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Om syv måneder har Europa sit vigtigste møde med vælgerne i en generation, nemlig ved valget til Europa-Parlamentet. Jeg opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at vedtage de forslag, som Kommissionen har fremlagt over de seneste fire år. Borgerne er ikke interesseret i forslag, de er interesseret i gældende love, der giver dem rettigheder. Den bedste besked til de vælgere, som går til stemmeurnerne til næste år, ville være, hvis vi kunne vise, at EU giver dem konkrete, håndgribelige resultater."

Førstenæstformand, Frans Timmermans, udtaler: "Denne Kommission har konsekvent fokuseret på de udfordringer, som kun kan håndteres gennem en fælles europæisk indsats. Det nye arbejdsprogram indeholder ingen overraskelser: vi har fremlagt alle de nødvendige forslag, men nu skal de vedtages, så deres gavnlige virkninger bliver en realitet. Vi vil også rette blikket mod fremtiden med initiativer, der har til formål at sikre, at morgendagens EU med 27 medlemslande har en optimistisk vision for en retfærdig og bæredygtig fremtid for alle europæere."

I arbejdsprogrammet for 2019 fokuseres der på blot 15 nye initiativer og yderligere 10 nye REFIT-evalueringer med henblik på at gennemgå den eksisterende lovgivning og sikre, at den stadig er egnet til formålet. For at sikre, at vi fokuserer på resultater, opstilles der i Kommissionens arbejdsprogram også en liste med 45 prioriterede udestående lovgivningsforslag i henhold til den fælles erklæring om lovgivningsmæssige prioriteter, som Europa-Parlamentet og Rådet absolut bør vedtage inden valget til Europa-Parlamentet. Kommissionen foreslår også, at 17 udestående lovgivningsforslag eller eksisterende love trækkes tilbage eller ophæves.

Vi leverer resultater til europæerne

Kommissionen har allerede fremlagt alle de lovgivningsforslag, som er nødvendige for at skabe resultater inden for alle Juncker-Kommissionens ti prioriteter. Sammen med Europa-Parlamentet og Rådet er vi indtil videre nået til enighed om ca. halvdelen af disse forslag, og yderligere 20 % er langt fremme i lovgivningsprocessen. Vores prioritet for det kommende år vil være at få grønt lys for så mange udestående forslag som muligt.

Kommissionen vil også fremlægge et begrænset antal nye initiativer, navnlig med henblik på at tilbyde europæerne et lovende fremtidsperspektiv. Vi vil gøre status over investeringsplanen for Europa og fremlægge et oplæg om, hvordan vi sikrer et bæredygtigt Europa for de kommende generationer. Vi vil fremlægge en samordnet plan for udvikling af kunstig intelligens i Europa, en handlingsplan vedrørende desinformation og en anbefaling om at oprette en europæisk elektronisk patientjournal. Vi vil også vurdere de resterende barrierer på det indre marked og fremsætte idéer til at gøre noget ved dem samt fremlægge en strategi vedrørende hormonforstyrrende stoffer. Med henblik på at færdiggøre energiunionen og tackle klimaforandringerne vil vi fremlægge en strategi for nedbringelse af drivhusgasemissionerne på lang sigt og aflægge rapport om energiunionen og handlingsplanen for batterier.

Europa-Kommissionen vil også argumentere for i højere grad at anvende beslutningstagning med kvalificeret flertal inden for energi og klima, beskatning og socialpolitik. Vi vil yderligere styrke retsstatsrammen og euroens internationale rolle, aflægge rapport om fremskridt vedrørende gensidighed på visumområdet og fremsætte idéer til "formidling af Europa". Endelig vil visse foranstaltninger blive nødvendige med henblik på at tilpasse den gældende EU-ret i forbindelse med brexit. Europa-Kommissionen vil tilpasse vores mål for energieffektivitet til et EU med 27 medlemsstater, fremlægge de forslag, der er nødvendige med hensyn til britiske statsborgeres visumstatus efter brexit og fremlægge en række nødvendige delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter inden udgangen af 2018.

Baggrund

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil iværksætte i det kommende år. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække udestående forslag tilbage og gennemgå den eksisterende EU-lovgivning.

Kommissionens udarbejdelse af arbejdsprogrammet for 2019 er blevet forbedret gennem samråd med Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen og på grundlag af den hensigtserklæring, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og førstenæstformand Frans Timmermans sendte den 12. september efter formandens tale om Unionens tilstand.

Juncker-Kommissionen blev valgt af Europa-Parlamentet på grundlag af klare politiske retningslinjer. Disse ti prioriteter udgør rammen for Kommissionens årlige planlægning. Siden Juncker-Kommissionen tiltrådte, har de årlige arbejdsprogrammer været fokuseret på et begrænset antal nøgleinitiativer, hvor EU-merværdien er tydelig, og som er nødvendige for at gennemføre de aftalte prioriteter. De årlige arbejdsprogrammer under Juncker-Kommissionen har blot omfattet 26 prioriterede initiativer om året sammenlignet med ca. 100 i det sidste år inden kommissionsformand Jean-Claude Juncker tiltrådte.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om Kommissionens arbejdsprogram 2019

Faktablad om Kommissionens arbejdsprogram

Faktablad: Kommissionens arbejdsprogram 2019 — nye initiativer

Faktablad: Kommissionens arbejdsprogram for 2019 — REFIT-initiativer og prioriterede udestående lovgivningsforslag

Kommissionens arbejdsprogram 2019 – væsentlige dokumenter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon