Kommisjonens arbeidsprogram for 2020

Kommisjonens arbeidsprogram for 2020

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget.Kommisjonens arbeidsprogram 2020. En Union som ønsker å oppnå mer
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2020. A Union that strives for more

Revidert arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 29.1.2020)

Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2020: En køreplan for en mere ambitiøs Union

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget sit arbejdsprogram for 2020. Arbejdsprogrammet indeholder de foranstaltninger, som Kommissionen vil træffe i 2020 for at omsætte formand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer til konkrete fordele for de europæiske borgere, virksomheder og samfund. Drivkraften bag dette første arbejdsprogram er at udnytte de muligheder, som den dobbelte økologiske og digitale omstilling vil føre med sig.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, udtaler: "Kommissionen er fast besluttet på at finde gode løsninger på borgernes krav om at tackle vores generationsmæssige udfordringer. Vi er fast besluttet på at gennemføre den europæiske grønne pagt og forbedre mulighederne for europæiske borgere og virksomheder i den digitale omstilling. Dette arbejdsprogram vil bidrage til at skabe en mere ambitiøs Union."

Maros Šefčovič, næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, udtaler: "Det kræver en fælles indsats fra alle institutioner, medlemsstater og centrale partnere at føre vores ambitioner ud i livet. Kommissionens arbejdsprogram afspejler derfor også Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds hovedprioriteter. Desuden har vi for første gang integreret viden om langsigtede tendenser, der former vores økonomier og samfund. Strategisk fremsynethed vil ledetråden i vores arbejde, når vi går i gang med at udforme fremtidssikrede politikker, der imødekommer alle europæernes behov effektivt og styrker Unionens geopolitiske position."

Kickstart af overgangen til et fair, klimaneutralt og digitalt EU

I 2020 vil Europa-Kommissionen begynde at omsætte formand Ursula von der Leyens 6 overordnede ambitioner til konkrete initiativer, som derefter vil blive forhandlet på plads og gennemført i samarbejde med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og andre partnere:

• En europæisk grøn pagt: Efter at have fremsat de første vigtige initiativer i december 2019 og januar 2020 vil Kommissionen fremsætte forslag om en europæisk klimalov for at forankre målet om CO2-neutralitet i 2050 i lovgivningen. En europæisk klimapagt vil samle alle disse bestræbelser og involvere regionerne, lokalsamfundene, civilsamfundet, skolerne, industrien og den enkelte. EU vil også føre internationale forhandlinger forud for COP26 i Glasgow. Kommissionen vil fremlægge initiativer til at tackle tabet af biodiversitet og — gennem en "fra jord til bord"-strategi — støtte landbrugerne i at levere sikre fødevarer af høj kvalitet og til overkommelige priser på en mere bæredygtig måde.

• Et Europa klar til den digitale tidsalder: En ny europæisk datastrategi vil sætte Unionen i stand til at få mest muligt ud af den enorme værdi af ikkepersonoplysninger som et evigt voksende og genanvendeligt aktiv i den digitale økonomi. Dette vil omfatte den bedst mulige udnyttelse af potentialet ved digitale data samt en udvikling og anvendelse af kunstig intelligens, som respekterer vores europæiske værdier og de grundlæggende rettigheder. En ny industristrategi for Europa vil styrke vores industrielle og innovative kapacitet, og retsakten om digitale tjenester vil styrke det indre marked for digitale tjenester og bidrage til at give mindre virksomheder juridisk klarhed og de nødvendige lige konkurrencevilkår.

• En økonomi, der tjener alle: Efter at have fremlagt sine første idéer om et stærkt socialt Europa i januar 2020 vil Kommissionen tage skridt til at integrere den digitale og den klimapolitiske omstilling i vores enestående sociale markedsøkonomi, så det sikres, at vores økonomi kombinerer social retfærdighed, bæredygtighed og økonomisk vækst. Kommissionen vil under hensyntagen til nationale traditioner fremsætte forslag om at sikre rimelige mindstelønninger for arbejdstagere i EU, en europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning og initiativer til at sikre en effektiv og retfærdig beskatning. Kommissionen vil også foreslå en europæisk børnegaranti for at sikre, at børn har adgang til basale tjenester, og den vil styrke ungdomsgarantien for at støtte uddannelse af unge samt de uddannelses- og jobmuligheder, de har brug for.

• Et stærkere Europa i verden: Kommissionen vil udvikle nye strategier for samarbejdet med vores naboer i Afrika og på Vestbalkan. Kommissionen vil fortsætte med at presse på for at få indledt tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien. Samtidig vil den søge at fastholde momentum ved at fremsætte forslag til forbedring af tiltrædelsesprocessen, herunder om udvidelsesmetoden og om en styrket investeringsramme. Vi vil fortsat opretholde, ajourføre og modernisere den regelbaserede orden, således at den passer til nutidens realiteter. For at styrke Kommissionens geopolitiske rolle vil alle arbejdsprogrammets initiativer have en stærk ekstern dimension.

• Fremme af vores europæiske levevis: Kommissionen vil fremlægge en ny pagt om migration og asyl — det centrale i reformen af asylstrategien. Kommissionen vil også støtte europæernes sundhedsbeskyttelse og føre an i kampen mod kræft. Initiativer vil bidrage til at øge investeringerne i borgernes færdigheder og hjælpe dem med at klare udfordringerne ved den digitale og den økologiske omstilling. Kommissionen vil også fremlægge en ny EU-strategi for sikkerhed, der fastlægger de områder, hvor Unionen kan tilføre merværdi og dermed støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at garantere sikkerheden — fra bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet til forebyggelse og afsløring af hybride trusler, forbedring af cybersikkerheden og forøgelse af modstandsdygtigheden i vores kritiske infrastruktur.

• Nyt skub i europæisk demokrati: Sammen med de øvrige EU-institutioner og -partnere vil Kommissionen lancere konferencen om Europas fremtid og inddrage borgerne i udformningen af EU's tiltag. Kommissionen vil fortsat sikre en stærk retsstatskultur i EU. Vi vil også se på, hvordan nye demografiske realiteter påvirker alt fra beskæftigelse til social beskyttelse, folkesundhed, offentlige finanser og regionalpolitik, digital konnektivitet, færdigheder og integration, og reagere gennem f.eks. initiativer om aldring.

Bilag 1 til arbejdsprogrammet indeholder en fuldstændig liste over de 43 nye initiativer inden for rammerne af de 6 overordnede ambitioner.

Anvendelse af en anderledes politisk tilgang

Under udarbejdelsen af arbejdsprogrammet undersøgte Kommissionen alle de forslag, som nu afventer Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse, og den foreslår at tilbagetrække og ophæve 34 af dem. Nogle af dem svarer ikke til Kommissionens nye politiske prioriteter, men for størstedelen af initiativernes vedkommende, er Kommissionen fortsat stærkt besluttet på opfylde deres mål. Kommissionen vil overveje bedre og mere effektive måder at forfølge målene på, og den vil høre Europa-Parlamentet og Rådet, inden den formelt trækker forslagene tilbage.

En fuldstændig liste over de forslag, den ønsker at trække tilbage, findes i bilag 4 til arbejdsprogrammet.

Bedre politikudformning og -gennemførelse med et fremtidigt perspektiv

Fra 2020 vil Kommissionen gøre større brug af sin kapacitet til strategisk fremsynethed for at identificere langsigtede tendenser og forbedre Kommissionens prioriteter og evidensbaserede politikudformning. En styrket ramme for bedre regulering vil sikre, at politikkerne skaber konkrete resultater og gør livet lettere for borgere og virksomheder. Navnlig vil "én ind, én ud"-tilgangen sikre, at nyligt indførte byrder opvejes ved at fritage personer og virksomheder — navnlig SMV'er — for tilsvarende administrative omkostninger på EU-plan inden for samme politikområde. En fit-for-future-platform vil også støtte Kommissionens forenklingsbestræbelser.

En fuldstændig liste over forslag til forenkling af lovgivningen findes i bilag 2 til arbejdsprogrammet.

Gennemførelse af den fælles dagsorden

Kommissionen arbejdede tæt sammen med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og de rådgivende udvalg om udarbejdelsen af arbejdsprogrammet, inden det blev fremlagt. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet fortsætter arbejdet i denne samarbejdsånd og vil nu indlede drøftelser med henblik på at opstille en liste over fælles prioriteter, som Rådet og Europa-Parlamentet er enige om straks at tage hånd om.