EU-likestillingsstrategi 2020-2025

EU-likestillingsstrategi 2020-2025

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En Union med likestilling: strategi for likestilling mellom kvinner og menn 2020-2025
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025

Svensk departementsnotat offentliggjort 7.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.3.2020)

Strategi for ligestilling mellem kønnene: på vej mod en Union med ligestilling

Europa-Kommissionen fremlagde i dag sin strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa. EU er førende på verdensplan inden for ligestilling mellem kønnene og har gjort betydelige fremskridt i de seneste årtier, men kønsbaseret vold og kønsstereotyper eksisterer stadig: hver tredje kvinde i EU har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold. Selv om der bliver flere og flere kvindelige akademikere, tjener kvinder i gennemsnit 16 % mindre end mænd, og kun 8 % af virksomhedslederne i EU's største virksomheder er kvinder.

Af den grund er der i strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025 skitseret nogle centrale tiltag for de næste fem år, og Kommissionen forpligter sig til at integrere kønsaspektet i alle EU's politikområder. I strategien beskrives, hvordan Kommissionen vil indfri det løfte, der er afgivet af kommissionsformand Ursula von der Leyen om, at der i EU skal være lige muligheder for alle, der nærer de samme forhåbninger.

Formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, udtaler: "Ligestilling mellem kønnene er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union, men er endnu ikke en realitet. I erhvervslivet, i politik og i samfundet som helhed kan vi kun nå vores fulde potentiale, hvis vi bruger hele vores talent og mangfoldighed. Det er ikke godt nok kun at bruge halvdelen af befolkningen, halvdelen af idéerne eller halvdelen af energien. Med strategien for ligestilling mellem kønnene presser vi på for at opnå flere og hurtigere fremskridt for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder."

Næstformand i Kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Vĕra Jourová, udtaler: "Europa er et godt sted at leve for kvinder på trods af alle brister. Da vores samfund er i rivende udvikling, herunder den grønne og den digitale omstilling, må vi sikre, at kvinder og mænd får lige muligheder, og at ulighederne ikke forværres yderligere af forandringerne. Tværtimod må vi skabe betingelserne for, at kvinder kan være aktører i en retfærdig omstilling på arbejdsmarkedet såvel som på hjemmefronten."

EU-kommissær for ligestilling, Helena Dalli, udtaler: "At stræbe efter ligestilling kræver ikke nødvendigvis, at hele posen skal rystes. Lighed er en uendelig ressource, og der er rigeligt af den til alle. Omvendt er forskelsbehandling omkostningsfuldt for de mennesker, der lider under den, og for samfundet som helhed i form af manglende personlig anerkendelse, manglende kvalifikationer og tab af talent og innovation. Med strategien for ligestilling mellem kønnene forankres ligestilling mellem kønnene centralt i EU's politikudvikling. Vi skal sikre, at kvinder ikke er nødt til at gøre en ekstra indsats for at opnå det, som mænd allerede har til rådighed, så kvinderne i stedet kan nå deres fulde potentiale."

Konkrete tiltag for ligestilling 2020-2025

Ingen EU-lande har hidtil opnået fuld ligestilling mellem kvinder og mænd. Fremskridtene går langsomt, og der er fortsat kønsforskelle på områderne beskæftigelse, løn, pasning og pleje samt pension. For at bygge bro over disse kløfter og gøre det muligt for Europa at nå sit fulde potentiale i erhvervslivet, i politik og i samfundet er der i strategien skitseret en række centrale tiltag, f.eks. udryddelse af kønsbaseret vold og kønsstereotyper, sikring af lige deltagelse og lige muligheder på arbejdsmarkedet, herunder lige løn og opnåelse af fuld ligestilling på beslutningsniveauerne og i politik.

1. I EU har 33 % af kvinderne været udsat for fysisk og/eller seksuel vold og 55 % for seksuel chikane. Kvinder i Europa skal kunne leve et liv frit for vold og destruktive stereotyper. For at opnå dette opfordres der i strategien til retlige foranstaltninger til kriminalisering af vold mod kvinder. Kommissionen har navnlig til hensigt at udvide de kriminalitetsområder, hvor harmonisering er mulig i hele Europa, til specifikke former for vold mod kvinder, herunder seksuel chikane, misbrug af kvinder og kvindelig kønslemlæstelse. Kommissionen vil i sit forslag til retsakt om digitale tjenester præcisere, hvilke foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige aktiviteter der forventes af platforme på nettet, herunder bekæmpelse af vold mod kvinder på internettet.

2. Kvinderne i EU tjener i gennemsnit 16 % mindre end mænd, og de oplever stadig, at det er vanskeligt at komme ind og forblive på arbejdsmarkedet. Ligestilling mellem kønnene er en væsentlig forudsætning for en innovativ, konkurrencedygtig og blomstrende europæisk økonomi. På grund af de demografiske udfordringer og den grønne og den digitale omstilling vil støtte af kvinder, der leder efter job i sektorer med mangel på kvalificeret arbejdskraft, navnlig inden for teknologi og kunstig intelligens, få en positiv indvirkning på Europas økonomi. Kommissionen lancerer i dag en offentlig høring om løngennemsigtighed og vil fremlægge bindende foranstaltninger inden udgangen af 2020 med henblik på at bekæmpe manglende ligeløn. Kommissionen vil også forstærke indsatsen for at håndhæve EU's standarder om balance mellem arbejdsliv og privatliv for reelt at gøre det muligt for kvinder og mænd at udvikle sig på lige fod både personligt og professionelt. Målet er at skabe større trivsel blandt kvinder på arbejdsmarkedet. Ligestilling på arbejdsmarkedet, social inklusion og uddannelsesdimensionen vil fortsat blive overvåget inden for rammerne af det europæiske semester.

3. Kvinder er fortsat underrepræsenteret i ledende stillinger, herunder EU's største virksomheder, hvor kun 8 % af virksomhedslederne er kvinder. Kommissionen presser på for at få vedtaget et forslag fra 2012 om ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelser med henblik på at få flere kvinder på ledelsesposter i erhvervslivet. Kommissionen vil også fremme kvinders deltagelse i politik, herunder ved valget til Europa-Parlamentet i 2024, ved blandt andet at finansiere og udveksle bedste praksis. For at gå foran med et godt eksempel vil Kommissionen selv bestræbe sig på inden udgangen af 2024 at opnå fuld ligestilling på alle Kommissionens ledelsesniveauer.

Integrering af kønsaspektet i alle EU-politikker

Under ledelse af kommissær for ligestilling, Helena Dalli, og med støtte fra den nyligt oprettede taskforce om ligestilling vil Kommissionen også integrere kønsaspektet i alle EU's politikker og vigtige initiativer, også kendt som "kønsmainstreaming". De centrale udfordringer, som EU i dag står over for, herunder klimaændringerne og den digitale omstilling, har en kønsdimension. Målene for ligestillingsstrategien vil også blive afspejlet i EU's indsatser rundt om i verden ved at fremme kvinders indflydelse og bekæmpe kønsbaseret vold.

Baggrund

En Union med ligestilling er en af de vigtigste prioriteter i Ursula von der Leyens Kommission, som beskrevet i hendes politiske retningslinjer: Den ligestillingsstrategi, der fremlægges i dag, er Kommissionens første strategi på området. Den viser, at formanden står fast ved sine tilsagn i de politiske retningslinjer.