EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene: styrking av deres rolle i EUs politikkutforming

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Principles of subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in EU policymaking

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.10.2018)

Bedre regulering: Kommissionen fremlægger plan for styrkelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i EU's politiske beslutning

Valget til Europa-Parlamentet nærmer sig, og på baggrund af debatten om Europas fremtid har Europa-Kommissionen i dag fremlagt sine planer for de ændringer, den ønsker at gennemføre i EU's politiske beslutningsproces. Det er Kommissionens mål at koncentrere sine begrænsede ressourcer om færre aktiviteter og opfylde sine politiske prioriteter mere effektivt. I dagens meddelelse om, hvordan man kan styrke proportionalitets- og nærhedsprincippet i EU's beslutningstagning, tages der også højde for anbefalingerne fra taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt".

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtalte: "Jeg glæder mig over, at taskforcen har konkluderet, at der skabes en merværdi på alle de områder, hvor EU i øjeblikket handler. På et tidspunkt vil vi imidlertid skulle se i øjnene, at vi med de ressourcer, som på nuværende tidspunkt er til rådighed, ikke kan fortsætte med at gøre mere for at håndtere stadig større udfordringer. I fremtiden vil Kommissionen i endnu højere grad skulle prioritere sine aktiviteter og ressourcer".

Førstenæstformand Frans Timmermans, der er ansvarlig for bedre regulering og formand for taskforcen, tilføjede: "Vi har gjort en stor indsats for at skabe et system i verdensklasse til udarbejdelse af bedre regulering. Men der er stadig plads til forbedring. Taskforcen har igangsat vigtige forandringer i Kommissionen, og vi er i færd med at integrere dem som en del af vores institutionelle DNA. Kommissionen er imidlertid ikke den eneste aktør i den politiske beslutningsproces. Alle bør påtage sig deres ansvar, og de kan begynde på den konference, der afholdes af det østrigske EU-formandskab næste måned i Bregenz".

Kommissionen fremlægger i dag en plan for den videre integration af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i sit fremtidige arbejde, og hvordan den kan styrke disse principper yderligere i EU's beslutningsproces. Kommissionen vil f.eks. indarbejde det "nærhedsskema", som foreslås af taskforcen, i alle sine konsekvensanalyser og begrundelser. Skemaet er et værktøj til at styre analyser af overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet på en struktureret måde. Kommissionen vil også gøre det nemmere for nationale parlamenter at overholde fristerne for fremsendelse af udtalelser om lovgivningsforslag, og den vil undersøge, hvordan den bedre kan indsamle og rapportere om lokale og regionale myndigheders synspunkter i sine offentlige høringer. Refit-platformen, som har til opgave at vurdere den reguleringsmæssige byrde forbundet med gældende EU-lovgivning, bør også reorganiseres for at øge regionale myndigheders deltagelse. Samtidig bør platformens fokus udvides, således at den ud over at foretage vurderinger af den reguleringsmæssige byrde også ser på nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Kommissionen vil navnlig sikre, at der foretages en systematisk evaluering af relevante delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

På det østrigske formandskabs konference i Bregenz i november vil andre institutioner give deres tilsagn med hensyn til gennemførelsen af taskforcens anbefalinger. Kommissionens forslag i forbindelse med konferencen i Bregenz omfatter følgende elementer:

• Alle relevante institutioner bør tilkendegive, om de vil anvende "nærhedsskemaet"

• Europa-Parlamentet og Rådet bør indvillige i at undersøge konsekvenserne med hensyn til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i deres ændringsforslag til Kommissionens forslag

• Efter gentagne anmodninger fra de nationale parlamenter bør Europa-Parlamentet og Rådet indvillige i at fratrække de nationale parlamenters ferieperiode over jul og nytår fra fristen på 8 uger for afgivelse af udtalelser om forslag til EU-lovgivning

• Europa-Parlamentet og Rådet bør forbedre gennemsigtigheden af deres procedurer (f.eks. trilogerne) for at øge inddragelsen af lokale og regionale myndigheder. De bør også inddrage de lokale og regionale myndigheder i lovgivningsproceduren

• Regionsudvalget bør øge bevidstheden blandt sine medlemmer om mulighederne for at bidrage til EU's politiske beslutningsproces, og det bør etablere et knudepunkt til at kanalisere dette input mere effektivt ind i den institutionelle proces

• De nationale myndigheder bør undersøge, hvordan man kan inddrage de lokale og regionale myndigheder mere effektivt i lovgivningsproceduren.

Baggrund

Nærhedsprincippet anvendes for at identificere, hvilket niveau politikker bedst kan udarbejdes og gennemføres på. EU bør kun handle, hvor det er nødvendigt, og hvor det giver klare fordele i forhold til foranstaltninger truffet på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. Proportionalitetsprincippet fokuserer på de finansielle og administrative konsekvenser af den foreslåede lovgivning. Enhver sådan virkning skal minimeres og stå i et rimeligt forhold til de politiske mål. For Kommissionen betyder dette, at den skal gennemføre sine ambitiøse politikker på den enkleste og billigste måde og undgå unødvendigt bureaukrati.

Juncker-Kommissionen har gjort evidensbaseret politisk beslutningstagning og bedre regulering til helt centrale elementer i sit arbejde. Den har foreslået slanke årlige arbejdsprogrammer og fokuseret på ti politiske prioriteter. Som led i debatten om Europas fremtid, som blev indledt med kommissionsformand Jean-Claude Junckers hvidbog i marts 2017, har Kommissionen kigget nærmere på spørgsmålet om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Jean-Claude Juncker oprettede en særlig taskforce om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt" for at se mere kritisk på alle politikområder og sikre, at EU kun handler, når det skaber merværdi.

Taskforcen bestod af medlemmer fra Regionsudvalget og de nationale parlamenter. Den undersøgte den rolle, som nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet spiller i EU-institutionernes arbejde, lokale og regionale myndigheders rolle i EU's politiske beslutningsproces og spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret for politikområder eller kompetencer kan gives tilbage til medlemsstaterne. Under Frans Timmermans' formandskab og med bidrag fra mange interessenter udarbejdede taskforcen på blot seks måneder et omfattende og fokuseret svar på disse spørgsmål.

Kommissionen har tilsluttet sig taskforcens analyse om, at der behov for at styrke anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet som en del af den bredere dagsorden for bedre regulering. Kommissionen foretager i øjeblikket en evaluering af sine politikker om bedre regulering, hvis konklusioner vil blive fremlagt i første halvdel af 2019.

Yderligere oplysninger

Meddelelse – Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces

Rapport fra taskforcen om "Mindre, men mere effektivt"

Faktablad om taskforcens anbefalinger

Hvidbog om Europas fremtid

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Utenriksdepartementet
Annen informasjon