Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2021/820 av 20. mai 2021 om den strategiske innovasjonsagendaen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) for 2021-2027: styrking av Europas innovasjonstalent og -kapasitet, og oppheving av beslutning nr. 1312/2013/EU

Decision (EU) 2021/820 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe, and repealing Decision No 1312/2013/EU

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fremmet den 11. juli 2019 forslag om endring av forordningen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og et forslag til EITs strategiske innovasjonsagenda.

EIT styres av en forordning som er tett knyttet til rammeprogrammet for forskning og innovasjon. De strategiske langsiktige prioriteringene og medfølgende finansieringsbehov fastesettes i den strategiske innovasjonsagendaen (SIA). I henhold til artikel 17 i EIT-forordningen skal Kommisjonen hvert syvende år legge frem et forslag for Europaparlamentet og Rådet til en oppdatert SIA, slik at denne er i tråd med rammeprogrammet for forskning og innovasjon. I 2018 la Kommisjonen frem forslag til et nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, for perioden 2021-2027. Her inngår EIT som en del av søyle 3, Innovativt Europa, og foreslås finansiert gjennom rammeprogrammet.

Forslag til ny SIA for perioden 2021-2027

Overordnede mål i perioden 2021-2027:

• Styrke bærekraftige innovasjonsøkosystemer i Europa

• Fostre innovasjon og entreprenørskap gjennom bedre utdanning

• Finne nye løsninger på globale utfordringer til markedet

For å få til dette har EIT følgende delmål:

• Øke KICenes innvirkning og integrasjon av kunnskapstriangelet

• Øke innovasjonskapasiteten i sektoren for høyere utdanning ved å fremme institusjonelle endringer i høyere utdanningsinstitusjoner. Slik skal et større antall høyere utdanningsinstitusjoner integreres i innovative verdikjeder og økosystemer

• Øke EITs regionale innvirkning for å adressere regionale forskjeller i innovasjonskapasitet innad i EU

Hovedforbedringer i EIT for perioden 2021-2027 sikter på å:

• ytterligere forenkle prosedyrer for å effektivisere styringen av KICer

• støtte bedre integrering av høyere utdanningsinstitusjoner (HEIs) i innovasjonsverdikjeder og økosystemer

• sette fokus på flere globale utfordringer ved å opprette to nye KICer

• forsterke åpenhet og gjennomsiktighet i KICene og deres synergier med de foreslåtte europeiske partnerskapene under Horisont Europa

• øke EITs påvirkning på regionalt og lokalt nivå, særskilt i land med lav innovasjonsgrad

• øke synligheten av EITs virke i- og utenfor medlemsland

• øke synergier og komplementaritet med andre instrumenter i Horisont Europa, EU og medlemsland

EIT ønsker å opprette to nye KICer i den neste programperioden (2021-2027). Basert på et forslag fra EITs styringskommité ble fire områder fremmet som mulige fagområder for nye KICer:

• Kulturelle og kreative industrier

• Vann, marin og maritim

• Sikkerhet og robusthet

• Inkludering, integrering og migrasjon

Det er foretatt en analyse for å identifisere de mest aktuelle av disse temaene. Fagfeltet kulturelle og kreative industrier (CCI) ble en klar favoritt og foreslås å startes opp som den første av to nye KICer i 2022. Den neste KiCen foreslås startet opp i 2025. I den gjennomførte analysen ble temaene sikkerhet og robusthet og vann, marin og maritim vurdert som to like viktige fagfelt og vil begge være aktuelle for KICen med oppstart i 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget har ikke lovgivningsmessige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I forslaget til Horisont Europa fremmer Kommisjonen at finansieringsrammen for EIT for perioden 2021-2027 fastsettes til 3 mrd. EUR (løpende priser). Dette er fortsatt ikke ferdig forhandlet.

Vurdering
Kunnskapsdepartementet sendte 28. januar 2019 innspill til Kommisjonen til endringer i EIT-forordningen. Innspillet tok utgangspunkt i og viser til Norges innspill til Horisont Europa og Erasmus og et av punktene var:

• Fremme hav som et område for en fremtidig KIC.

Ettersom Horisont Europa fortsatt er i utvikling og vi deltar aktivt i strategisk planlegging, anser KD det ikke lenger fornuftig å fremme hav som én av to neste KICer av flere grunner. Vi erfarer at Kommisjonen avventer enkelte partnerskap under Horisont Europa inntil EIT bestemmer hvilke temaer som er aktuelle for nye KICer. Dersom dette også kan bety at vi risikerer at hav flyttes (delvis eller helt) over fra søyle 2 der det er mulighet for full finansiering, til en KIC under EIT i søyle 3, kan det antakelig være mindre fordelaktig for norske aktører. Interessen fra norske miljøer så langt for EIT har vært lav, antakelig grunnet et finansieringstak på 25 % til en KIC.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Det finske formannskapet hadde som mål å komme til delvis generell enighet (Partial General Agreement, PGA) om EIT og den strategiske innovasjonsagendaen til EIT. Medlemslandene har imidlertid vært kritiske til Kommisjonens tilnærming og ønsket en grundigere gjennomgang. Når det gjelder selve EIT har medlemslandene reagert på manglende åpenhet både i selve EIT og i forvaltningen av EITs hovedinstrument, Knowledge and innovation Centres (KICs). En konsekvens av dette kan bli at svært mange av medlemslandenes innvendinger kommer til uttrykk i endringsforslag i den strategiske innovasjonsagendaen til EIT.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet