Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd og Rådet. COVID-19: midlertidige restriksjoner for ikke-vesentlige reiser til EU
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. COVID-19: Temporary Restriction on Non-Essential Travel to the EU

Meddelelse om anvendelse av restriksjonene lagt fram av Kommisjonen 11.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Coronaviruskrisen er nu en pandemi, som har bredt sig over hele verden med sygdomstilfælde på fem kontinenter. Globaliseringen og den internationale rejseaktivitet skaber grobund for, at virusset kan spredes fra land til land. En folkesundhedskrise har grundet rejseaktiviteter medført et stort antal importerede sygdomstilfælde i adskillige lande, hvilket efterfølgende udmønter sig i lokale sygdomsudbrud i kraft af en gradvis, men omsiggribende smitte i lokalsamfund. Jo før smitten overføres uafhængigt ad rejseaktiviteten, desto hurtigere intensiveres smitten i lokalsamfund, hvilket lægger et stort pres på sundhedssystemerne.

På nuværende tidspunkt anses Den Europæiske Union for at befinde sig i epicentret for covid-19-pandemien. I de seneste uger har nogle medlemsstater truffet en række drastiske foranstaltninger for at begrænse virussets udbredelse. Imidlertid er antallet af covid-19-sygdomstilfælde steget eksponentielt i løbet af kort tid, og derved sættes medlemsstaternes sundhedssystemer under et betydeligt pres, som ligeledes stiger eksponentielt dag for dag.

Skønt Verdenssundhedsorganisationen generelt set ikke betragter rejserestriktioner som det mest effektive middel til at forebygge en pandemi, gør den hurtige udbredelse af covid-19 det påkrævet for EU og medlemsstaterne straks at iværksætte en samordnet hasteindsats — ikke blot for at beskytte folkesundheden i vores befolkninger, men også for at forhindre, at virusset spredes yderligere fra EU til tredjelande, således som vi har måttet konstatere i de seneste uger.

Rejserestriktionerne bør fokusere på drastisk at nedbringe tilstrømningen af rejsende ved EU's ydre grænser og derved også bremse smitteoverførslen til andre lande ved de rejsendes tilbagevenden; desuden bør udrejse for EU-borgere og andre personer, som er bosiddende i EU+-området (1) , frarådes.

Med denne meddelelse henstiller Kommissionen til Det Europæiske Råd, at det handler med henblik på, at stats- og regeringscheferne i Schengenmedlemsstaterne og deres modparter i de associerede Schengenlande hurtigt vedtager en koordineret afgørelse om at anvende midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra tredjelande ind i EU+-området.

****

EU's ydre grænser vil skulle fungere som en sikkerhedsperimeter for alle Schengenstater. Dette er en sag af fælles interesse og et fælles ansvar. Under de nuværende omstændigheder, hvor coronavirusset i mellemtiden er udbredt i hele EU, giver ordningen vedrørende de ydre grænser medlemsstaterne lejlighed til at yde en samordnet indsats for at begrænse den globale spredning af virusset.

Eventuelle foranstaltninger ved de ydre grænser vil skulle anvendes ved alle dele af EU's ydre grænser. Midlertidige rejserestriktioner kan kun blive effektive, hvis de vedtages og gennemføres af Schengenstaterne for alle ydre grænser på samme tid og på en ensartet måde. Ikkesamordnede rejserestriktioner, som gennemføres af enkelte medlemsstater hver for sig for deres dele af de ydre grænser, risikerer at være ineffektive. Enhver ensidig afgørelse fra en Schengenstats side om at anvende midlertidige rejserestriktioner for statens egen del af de ydre grænser kan let undergraves af personer, der ankommer til Schengenområdet via en anden del af de ydre grænser; derfor forudsætter en koordineret afgørelse, at alle deltager.

En sådan foranstaltning vil også gøre det muligt at ophæve de foranstaltninger til kontrol af de indre grænser, som flere medlemsstater for nylig har genindført for at begrænse spredningen af virusset. Disse foranstaltninger risikerer at få alvorlige konsekvenser for det indre markeds funktion, da EU og Schengenområdet er kendetegnet ved en høj grad af integration med millioner af mennesker, der krydser de indre grænser hver dag.

(1) EU+-området bør omfatte alle Schengenmedlemsstater (inklusive Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien) samt de fire associerede Schengenlande. Irland og Det Forenede Kongerige er ligeledes omfattet heraf, hvis de beslutter sig for at tilslutte sig foranstaltningerne.