EU-klimavisjon for 2050

EU-klimavisjon for 2050

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite, Regionsutvalget og Den europeiske investeringsbank. En ren planet for alle. En europeisk strateisk langsiktig visjon for en velstående, moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a strategy for a climate neutral Europe by 2050

Dansk departementsnotat offentliggjort 2.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 3.12.2018)

Europakommisjonen går inn for klimanøytralt EU innen 2050

28. november presenterte Europakommisjonen en langsiktig visjon for en moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi innen 2050.


Den nye lavutslippsstrategien har fått navnet «A clean planet for all» og skisserer en visjon for de store endringene som vil omfatte alle deler av samfunnet frem mot 2050 for å oppnå overgangen til en klimanøytral økonomi. I strategien understrekes det at klimanøytralitet innen 2050 er nødvendig dersom man skal lykkes med målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. EU ønsker å fortsette å være en global leder, og dra nytte av økonomiske og sosiale fordeler ved å være en ledende aktør på veien mot netto nullutslipp i 2050.

Lavutslippsstrategien er i tråd med Paris-avtalens mål, og setter ikke egne mål eller foreslår nye tiltak. I stedet har den som formål å sikre at omstillingen er sosialt rettferdig, styrker konkurranseevnen til EUs økonomi og industri, sikrer arbeidsplasser av høy kvalitet og bærekraftig vekst i Europa. Europakommisjonen ønsker også at strategien skal inspirere og gjøre det mulig for europeiske aktører å utvikle nye og innovative næringer og tilhørende arbeidsplasser.

Omfatter hele samfunnet

Alle sektorer og alle klimagasser (CO2, metan, lystgass og fluorholdige gaser) er med i strategien. Sentralt står teknologiske endringer og sektorintegrering og betydningen dette vil ha i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Kommisjonen vektlegger positive totaleffekter for økonomi og samfunnet, selv om det kan bli en krevende omstilling for enkelte typer industri og noen næringer. Omstillingen vil redusere luftforurensningen i Europa, og dermed være bra for menneskers helse.

Europakommisjonen løfter frem følgende prioriterte områder på veien mot en klimanøytral økonomi:

- Elektrifisering (sol- og vindkraft) og dekarbonisering av energisektoren, herunder ved hydrogenproduksjon, med vekt på fangst og lagring av CO2 (CCS)

- Energieffektivisering

- Ren og trygg mobilitet

- Integrering av alle sektorer

- Modernisering av industrien og utviklingen av en sirkulær økonomi

- Utvikling av smart infrastruktur

[Illustrasjon]

Langtidsstrategien og den tilhørende analysen vil være utgangspunktet for bred debatt i EU i året som kommer, før endelig strategi leveres inn til FN i 2020.

I forkant av fremleggelsen ble det gjennomført en offentlig høring der blant andre Norge oversendte en høringsuttalelse. Her kan du lese de norske innspillene.