Harmoniserte standarder for det indre marked

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komite. Harmoniserte standarder: Styrking av åpenhet og rettssikkerhet for et fullt fungerende indre marked

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee. Harmonised standards: Enhancing transparency and legal certainty for a fully functioning Single Market

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 18.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.11.2018)

Kommissionen skrider til handling for at effektivisere standardiseringen på det indre marked

Europa-Kommissionen præsenterer i dag en handlingsplan, der skal afstedkomme større effektivitet, gennemsigtighed og retssikkerhed i udarbejdelsen af harmoniserede standarder for at opnå et fuldt fungerende indre marked.

De overvejende frivillige og branchestyrede standarder — lige fra papirformatet A4 til 5G-teknologi fra airbags — nedbringer omkostningerne, fremmer innovation, sikrer interoperabilitet mellem forskellige typer udstyr og tjenester og giver virksomhederne bedre markedsadgang. EU har harmoniserede standarder inden for en række forskellige områder, heriblandt kemikalier, byggevarer, kosmetik, sikkerhedskrav til legetøj, medicinsk udstyr og emballage. Med de tiltag, der præsenteres i dag, imødekommer Kommissionen interessenternes krav og skrider til handling for at sikre, at det europæiske standardiseringssystem er rustet til at møde de udfordringer, der følger i kølvandet på den hastige teknologiske udvikling og de nye økonomiske tendenser og vækstmodeller, og fremmer samtidig synergier med internationale og globale standarder.

Kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Elżbieta Bieńkowska udtaler: "Standarder betragtes ofte som et teknisk anliggende, men deres betydningsfulde økonomiske virkninger og fordele påvirker virksomheder og forbrugere på det indre marked hver eneste dag. Et velfungerende standardiseringssystem vil hjælpe Europa til at bevare sin "first mover"-fordel og holde trit med de forandringer og muligheder, der er forbundet med tingenes internet, big data, avanceret produktionsteknologi, robotteknologi, 3D-printning, blockchain-teknologi og kunstig intelligens. Samtidig ønsker vi at sørge for, at vores standarder sikrer en høj grad af beskyttelse med hensyn til EU-borgernes sikkerhed, sundhed, forbrugerrettigheder og miljøbeskyttelse."

Meddelelsen indeholder en oversigt over, hvordan det europæiske standardiseringssystem fungerer, en statusopgørelse over de senere års igangsatte initiativer og en præsentation af fire vigtige tiltag, som Kommissionen straks vil iværksætte for at øge effektiviteten, gennemsigtigheden og retssikkerheden for de aktører, der er med til at udarbejde harmoniserede standarder:

• snarest muligt at afvikle de tilbageværende harmoniserede standarder, der endnu ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

• at strømline de interne beslutningsprocesser, ikke mindst med hensyn til at træffe afgørelse om at offentliggøre henvisninger til harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende

• at udarbejde en detaljeret vejledning i de praktiske aspekter ved gennemførelsen af standardiseringsforordningen

• løbende at styrke konsulentsystemet med henblik på at støtte en hurtig og kontant vurdering af harmoniserede standarder og rettidig offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen vil fortsætte sit samarbejde med samtlige relevante parter for at sikre, at den europæiske standardisering også fremover vil udgøre en hjørnesten i et fuldt fungerende indre marked.

Handlingsplanen går hånd i hånd med dagens meddelelse om det indre marked og med meddelelsen om et bedre investeringsklima i Europa, som hver især giver en ny vurdering af de tilbageværende hindringer og muligheder i forbindelse med et fuldt fungerende indre marked.

Baggrund

De europæiske standarder erstatter potentielt modstridende nationale standarder i samtlige Unionens medlemsstater og fremmer derigennem adgangen til det indre marked over for brugerne af standarderne. Standarderne bidrager herved til en stadigt større uddybning af det indre marked. Ved at fremme en nøje tilpasning mellem europæiske og internationale standarder udbreder Den Europæiske Union også brugen af bedste praksisser i verden og øger synergierne i den globale værdikæde. Dette forbedrer handelsstrømmene og giver europæiske virksomheder bedre mulighed for at udvide deres aktiviteter.

En harmoniseret standard er en europæisk standard, der på anmodning fra Europa-Kommissionen er udarbejdet af et anerkendt europæisk standardiseringsorgan. Disse standarder bliver en del af EU-retten, og når de anvendes, giver de producenter på hele det indre marked en formodning om overensstemmelse med EU-lovgivningens krav. Som følge heraf får brugerne retssikkerhed, og samtidig gives især de små og mellemstore virksomheder mulighed for uden meromkostninger at bringe deres produkter i omsætning i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Det europæiske standardiseringssystem bygger på et offentlig-privat partnerskab mellem Kommissionen og standardiseringsaktørerne. Standardiseringsforordningen, som trådte i kraft i 2013, medførte, at der blev indført en ny rolle- og ansvarsfordeling blandt systemets aktører. Den medførte desuden, at der blev oprettet en solid ramme for inklusivitetskrav, således at små og mellemstore virksomheders, forbrugernes og arbejdstagernes interesser varetages, ligesom også miljøhensyn bliver tilgodeset under standardiseringsprocessen.

Kommissionen har fået tildelt ansvaret for at vurdere de europæiske harmoniserede standarder. Den skal også sørge for, at disse standarder bringes i overensstemmelse med kravene i den relevante harmoniserede EU-lovgivning. EU-Domstolens retspraksis har bekræftet betydningen af dette ansvar og har fremhævet de juridiske konsekvenser heraf.

Yderligere oplysninger

Meddelelse om harmoniserede standarder

Pressemeddelelse: Det indre marked: Europas bedste aktiv i en verden under forandring

Pressemeddelelse: Juncker-planen i praksis: Sådan bringer vi investeringerne tilbage på rette spor i Europa

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet