Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/784 av 29. april 2021 om fjerning av terrorrelatert innhold på nettet

Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 on preventing the dissemination of terrorist content online

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget er av Kommisjonen ikke merket EØS-relevant. Det er hjemlet i EU-traktatens artikkel 114 om tilnærming av lovgivning som berører det indre marked.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.9.2018, dansk utgave)

Unionens tilstand 2018: Kommissionen foreslår nye regler for at fjerne terrorrelateret indhold fra internettet

I sin årlige tale om Unionens tilstand den 12. september 2018 udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker: "Europæerne forventer med rette, at EU sørger for deres sikkerhed . Det er derfor, at Kommissionen i dag foreslår ny regler for at fjerne terrorrelateret indhold fra nettet inden for en time – det kritiske vindue, hvor den største skade sker."

I sin årlige tale om Unionens tilstand 2018 bebudede formand Jean-Claude Juncker nye regler for at fjerne terrorrelateret indhold fra internettet inden for en time. De nye regler præsenteres en uge før det uformelle møde i Salzburg, hvor EU's ledere forventes at drøfte sikkerhed. Enhver internetplatform, der ønsker at tilbyde sine tjenester i Den Europæiske Union vil være genstand for klare regler for at undgå, at deres tjenester bliver misbrugt til udbredelse af terrorrelateret indhold. Der vil også blive indført stærke sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af ytringsfrihed på nettet og sikring af, at der kun tages sigte på terrorrelateret indhold.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Terrorpropaganda hører ikke til i vores samfund – hverken på eller uden for nettet. Vi har allerede gjort betydeligt fremskridt med at fjerne terrorrelateret indhold på nettet gennem vores frivillige samarbejde i EU's internetforum. Men vi er nødt til at sætte farten op og øge effektiviteten for at bevare forspringet – i hele EU. Mange af de seneste angreb i EU har vist, hvordan terrorister har misbrugt internettet til at sprede deres budskaber. I dag siger vi "stop" til dette internetmisbrug."

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, udtaler: "Du ville ikke slippe af sted med at uddele brochurer, der tilskynder til terrorisme, på gaden – og det bør heller ikke være muligt på nettet. Selv om vi har gjort fremskridt med at fjerne terrorrelateret indhold på nettet på frivillig basis, har det ikke været nok. Vi er nødt til at hindre, at det bliver uploadet, og hvis det forekommer, at sørge for, at det fjernes hurtigst muligt – før det kan gøre alvorlig skade."

Kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, tilføjer: "Denne forordning er en reaktion på borgernes bekymringer. Vi foreslår specifikke regler for terrorrelateret indhold, der er særlig skadeligt for vores sikkerhed og for tilliden til det digitale område. Hvis noget er ulovligt uden for nettet, er også ulovligt på nettet. EU er fortsat engageret i opbygningen af et mere sikkert, menneskecentreret internet, som er baseret på vores værdier."

Terrorrelateret indhold overlever og cirkulerer fortsat online og udgør en konkret risiko for det europæiske samfund – alene i januar 2018 blev næsten 700 nye eksempler på officiel Da'esh-propaganda udbredt online.

Kommissionen har arbejdet på frivillig basis med en række vigtige interessenter, herunder onlineplatforme, medlemsstater og Europol – inden for rammerne af EU's internetforum med henblik på at begrænse tilstedeværelsen af terrorrelateret onlineindhold. Kommissionen henstillede i marts 2018 til, at virksomheder og medlemsstater træffer en række foranstaltninger for yderligere at intensivere dette arbejde. Samtidig med at disse bestræbelser har givet positive resultater, har de generelle fremskridt ikke været tilstrækkelige.

De nye regler, som Kommissionen har foreslået, vil sikre, at terrorrelateret indhold på nettet fjernes hurtigt. De vigtigste elementer i de nye regler er:

• En-times-reglen:Terrorrelateret indhold på nettet gør mest skade de første timer på grund af den hastighed, hvormed det udbredes. Det er derfor, at Kommissionen har foreslået en retlig bindende en-times-frist for fjernelse af indhold efter de kompetente nationale myndigheders påbud om fjernelse.

• En klar definition af terrorrelateret indhold som materiale, der opfordrer til og taler for at begå terrorhandlinger, fremmer terrorgruppers aktiviteter eller giver instruktion i teknikker til at begå terrorhandlinger.

• En omsorgspligt for alle platforme til at sikre, at de ikke misbruges til udbredelse af terrorrelateret indhold på nettet. Tjenesteudbydere skal træffe proaktive foranstaltninger – som f.eks. anvendelsen af nye værktøjer – for bedre at beskytte deres platforme og deres brugere mod terrormisbrug, afhængigt af hvor stor risikoen for og eksponeringen af terrorrelateret indhold er.

• Øget samarbejde: I forslaget fastsættes en ramme for et styrket samarbejde mellem hostingtjenesteudbydere, medlemsstater og Europol. Tjenesteudbydere og medlemsstater skal udpege kontaktpunkter, der kan nås døgnet rundt, for at lette opfølgningen på påbud og afgørelser.

• Strenge sikkerhedsforanstaltninger: Indholdsleverandører vil kunne stole på effektive klagemekanismer, som alle tjenesteudbydere skal indføre. Hvis indhold er blevet fjernet uberettiget, skal tjenesteudbyderen genindsætte det hurtigst muligt. De nationale myndigheder vil også indføre effektive retsmidler, og udbydere af indhold vil have ret til at anfægte et påbud om fjernelse. Platforme, der anvender automatisk sporing, skal gøre brug af menneskelig overvågning og kontrol for at forebygge fejlagtige fjernelser.

• Øget gennemsigtighed og ansvarlighed: Gennemsigtighed og overvågning vil blive sikret med de årlige gennemsigtighedsrapporter, som tjenesteudbydere og medlemsstater skal fremlægge, om håndtering af terrorrelateret indhold, ligesom der regelmæssigt skal rapporteres om de proaktive foranstaltninger, der er truffet.

• Strenge og afskrækkende økonomiske sanktioner: Medlemsstaterne skal gennemføre effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af påbud om at fjerne terrorrelateret onlineindhold. I tilfælde af systematiske manglende fjernelser af sådant indhold efter et påbud, risikerer en tjenesteudbyder økonomiske sanktioner på op til 4 % af sin samlede omsætning for det seneste regnskabsår.

Baggrund

I sin meddelelse af september 2017 forpligtede Europa-Kommissionen sig til at overvåge fremskridtene i forbindelse med håndtering af ulovligt onlineindhold og vurdere, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre en hurtig påvisning og fjernelse af ulovligt onlineindhold, herunder mulige lovgivningsmæssige foranstaltninger for at supplere den eksisterende lovgramme.

Som opfølgning henstillede Kommissionen i marts 2018 til, at virksomheder og medlemsstater træffer en række operationelle foranstaltninger for yderligere at intensivere dette arbejde. Henstillingerne finder anvendelse på alle former for ulovligt indhold med særlig fokus på terrorpropaganda.

Større IT-virksomheder (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat og Dailymotion) har tilsluttet sig adfærdskodeksen for at bekæmpe andre former for ulovligt indhold som f.eks. ulovlig hadefuld tale. Virksomhederne har forpligtet sig til at vurdere og om nødvendigt hurtigt fjerne det ulovlige fremmedfjendske og racistiske indhold (det meste inden for 24 timer) for at hjælpe brugerne med at indberette ulovlig hadefuld tale samt forbedre deres støtte til civilsamfundet og koordineringen med de nationale myndigheder.

EU's ledere hilste i juni 2018 i deres Det Europæiske Råds konklusioner Kommissionens hensigt om at fremlægge et lovforslag til forbedring af påvisning og fjernelse af indhold, som tilskynder til had og til at begå terrorhandlinger, velkommen.

Yderligere oplysninger

Websted om Unionens tilstand 2018

Kommissionen skrider til handling for at få fjernet terrorrelateret indhold fra internettet – spørgsmål og svar

Faktablad: Et Europa, der beskytter: Bekæmpelse af terrorrelateret indhold på nettet

Retlig dokument: Forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret indhold på nettet

Faktablade, retlige dokumenter og andre nyttige dokumenter er tilgængelige her

Pressemeddelelse: Et Europa, der beskytter – Kommissionen styrker EU's reaktion på ulovligt indhold på internettet (marts 2018)

Pressemeddelelse: Sikkerhedsunionen – Kommissionen skærper indsatsen i kampen mod ulovligt indhold på internettet (september 2017)