Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/499 av 25. mars 2019 om fastsettelse av bestemmelser for videreføring av pågående læringsmobilitetsvirksomhet innenfor programmet Erasmus+ i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands ("Det forente kongerike") uttreden av Den europeiske union

Regulation (EU) 2019/499 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 laying down provisions for the continuation of ongoing learning mobility activities under the Erasmus+ programme in the context of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("United Kingdom") from the European Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2019)

Sammendrag av innhold
Storbritannia trer etter planen ut av EU 31. oktober 2019 (brexit). Opprinnelig dato var 29. mars 2019. Med mindre EU og Storbritannia blir enige om en utmeldelsesavtale (som inkluderer en overgangsperiode) vil all EU/EØS-rett opphøre å gjelde for Storbritannia fra denne datoen, og Storbritannia blir å betrakte som et tredjeland. En konsekvens av dette vil være at det ikke lenger vil foreligge en avtale som regulerer studentutveksling mellom Storbritannia og øvrige programland i Erasmus+. En slik situasjon vil medføre at studenter som er på utveksling gjennom Erasmus+ ved britiske læresteder vil miste sitt Erasmus+-stipend f.o.m. 29.mars/31. oktober og britiske studenter på utveksling vil miste sitt stipend. En slik situasjon vil gjøre det vanskelig for studentene å få fullført sitt studieopphold.

For å unngå at denne situasjonen skal oppstå ved en eventuell hard brexit ble det 30. januar 2019 lagt fram et forslag til rådsforordning om tilltak for læringsmobilitet i Erasmus+ våren 2019. Forordningen er ledd i Kommisjonens handlingsplan for brexit-beredskap og inngår i en pakke bestående av flere forslag som skal tre i kraft i tilfelle EU og Storbritannia ikke kommer til enighet om en utmeldelsesavtale innen 29.mars. Forslaget er ment å avhjelpe denne situasjonen. Forslaget vil gjøre det mulig for alle elever/studenter/lærere som er på Erasmus+-opphold i Storbritannia å fullføre sitt opphold og for briter på Erasmus+ å fullføre sitt læringsopphold.

Nærmere om innholdet.

Forslaget som ble publisert 30. januar 2019 understreker at personer som mottar EU-midler for et tiltak som gjennomføres i henhold til juridiske forpliktelser som ble undertegnet eller vedtatt før uttredelelsdatoen, er støtteberettighet så lenge læringsoppholdet varer. Unge mennesker fra Erasmus+-programland og Storbritannia som deltar i Erasmus+-aktiviteter pp 30. mars 2019 kan fullføre sitt studieopphold. Videre vil det sikre dem oppholdstillatelse i studieøyemed. Erasmus+ er et av flaggskipene til Kommisjonen, og denne forordningen vil sikre at ungemennesker kan fullføre sine påbegynte studier. For ikke å skape noen tvil for EØS/EFTA-landene, vil denne forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i artikkel 352 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 203 i Eurotom-traktaten. Artiklene gir Unionen mulighet til å vedta egnede bestemmelser for å nå et av målene i traktaten dersom traktatene ikke inneholder den nødvendige hjemmel.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for utdanning. Det vil heller ikke bli gjennomført nasjonal høring. Saken blir behandlet av EFTA-sekretariatet utenom de etablerte prosedyrene, pga den korte tiden som gjenstår før Storbritannia muligens trer ut av EU.

Vurdering
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesalutvalget for utdanning. Kunnskapsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er del av den pakken med forordninger som Kommisjonen har forberedt som følge av Storbritannias uttreden av EU. Europakommisjonens Legal Service har i samarbeid med EFTA-sekretariatet og de 3 EØS/EFTA-landene kommet fram til at denne forordningen ikke er EØS-relevant. Dette fordi de tre EØS/EFTA-landene er programland ifølge Erasmus+forordningen, og dermed omfattes allerede av denne nye forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0499
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro