Europeisk datastrategi

Europeisk datastrategi

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget, En europeisk datastrategi
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European strategy for data

Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.2.2020)

Europas digitale fremtid i støbeskeen: Kommissionen fremlægger strategier for data og kunstig intelligens

I dag løfter Kommissionen sløret for sine idéer og tiltag til en digital omstilling, der tjener alle, og som afspejler Europas bedste egenskaber: åbenhed, retfærdig, mangfoldighed, demokrati og tillid. De tager sigte på et europæisk samfund med digitale løsninger, hvor mennesker er sat i centrum, åbner nye muligheder for virksomheder og fremmer udviklingen af pålidelig teknologi med henblik på at skabe et åbent og demokratisk samfund og en dynamisk og bæredygtig økonomi. Digital teknologi er også en vigtig katalysator for bekæmpelsen af klimaændringer og for den grønne omstilling. Den europæiske datastrategi og de politiske valgmuligheder, der blev fremlagt i dag, har til formål at sikre en menneskecentreret udvikling inden for kunstig intelligens, men de er blot første skridt på vejen til at nå disse mål.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "I dag fremlægger vi vores ambition om at forme Europas digitale fremtid. Den dækker alt fra cybersikkerhed til kritisk infrastruktur, digital uddannelse til færdigheder, demokrati til medier. Det er mit ønske, at det digitale Europa skal afspejle Europas bedste egenskaber — åbenhed, retfærdig, mangfoldighed, demokrati og tillid."

Kommissionens ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, Margrethe Vestager, udtaler: "Vi vil have, at alle borgere, alle arbejdstagere, alle virksomheder skal have en rimelig chance for at høste fordelene ved digitalisering. Det kan være i form af mere sikker eller mindre forurenende kørsel takket være netforbundne biler eller ved at redde liv med hjælp fra kunstig intelligens i medicinsk billedteknik, der gør det muligt for læger at opdage sygdomme tidligere end nogensinde før."

Kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "Vores samfund genererer enorme mængder af industrielle og offentlige data, som kan bruges til at ændre den måde, vi producerer, forbruger og lever på. Jeg vil gerne have europæiske virksomheder og vores mange SMV'er til at få adgang til disse data og skabe værdi for europæerne — bl.a. ved at udvikle anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens. Europa har alt, hvad der skal til for tage føringen i kapløbet om "big data" og bevare sin teknologiske suverænitet, sit industrielle lederskab og sin økonomiske konkurrenceevne til gavn for de europæiske forbrugere."

Europa som en pålidelig digital leder

Digitale teknologier vil gavne borgere og virksomheder på mange måder, så længe de anvendes på en målbevidst måde. I løbet af de næste fem år vil Kommissionen fokusere på tre hovedmål på det digitale område:

• teknologi, der tjener folket

• en fair og konkurrencedygtig digital økonomi, og

• et åbent, demokratisk og bæredygtigt samfund.

Europa vil bygge videre på sin mangeårige erfaring med teknologi, forskning, innovation og opfindsomhed og på sin stærke beskyttelse af grundlæggende rettigheder og værdier. Nye politikker og regelsæt vil sætte Europa i stand til at anvende banebrydende digitale teknologier og styrke sin cybersikkerhedskapacitet. Europa vil fortsat værne om sit åbne, demokratiske og bæredygtige samfund, og digitale redskaber kan understøtte disse principper. Europa vil udstikke sin egen kurs hen mod en digital økonomi og et digitalt samfund, der er værdibaserede, inklusive og konkurrencedygtige på verdensplan, samtidig med at det bevarer sit åbne men regelbaserede marked og fortsætter det tætte samarbejde med sine internationale partnere.

Europa som førende inden for pålidelig kunstig intelligens

Europa har alt, hvad der skal til for at blive førende i verden inden for systemer med kunstig intelligens (KI), som kan anvendes sikkert. Vi har fremragende forskningscentre, sikre digitale systemer, en solid position inden for robotteknologi og konkurrencedygtige fremstillings- og servicesektorer, der spænder fra biler til energi, fra sundhedspleje til landbrug.

Kommissionen offentliggør i dag sin hvidbog, hvori den fremsætter sin vision for en ramme for pålidelig kunstig intelligens baseret på ekspertise og tillid. Rammen har i partnerskab med den private og offentlige sektor til formål at mobilisere ressourcer langs hele værdikæden og skabe de rette incitamenter til at fremskynde ibrugtagningen af kunstig intelligens, herunder hos små og mellemstore virksomheder. Dette omfatter samarbejde med medlemsstaterne og forskersamfundet for at tiltrække og fastholde talent. Da AI-systemer kan være komplekse og medføre betydelige risici i visse forbindelser, er det vigtigt at opbygge tillid. Der skal klare regler til for at håndtere KI-systemer med høj risiko uden at lægge for stor en byrde på mindre risikofyldte systemer. EU's strenge regler for forbrugerbeskyttelse, bekæmpelse af urimelig handelspraksis og beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred finder fortsat anvendelse.

For tilfælde, der indebærer en høj risiko, f.eks. inden for sundhed, politiarbejde eller transport, bør systemer med kunstig intelligens være gennemsigtige, sporbare og kunne garanteres med menneskelig overvågning. Myndighederne skal kunne kontrollere og godkende de data, der anvendes i algoritmer, på samme måde, som de kontrollerer kosmetik, biler og legetøj. Der skal bruges objektive data til at oplære højrisikosystemer korrekt og dermed sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, især ikkeforskelsbehandling. Selv om brugen af ansigtsgenkendelse til biometrisk fjernidentifikation i dag generelt er forbudt og kun kan anvendes i ekstraordinære, behørigt begrundede og forholdsmæssigt afpassede tilfælde under de relevante sikkerhedsforanstaltninger og med hjemmel i EU-lovgivningen eller national lovgivning, ønsker Kommissionen at indlede en bred debat om, hvilke omstændigheder der i fremtiden kan berettige eventuelle undtagelser.

For så vidt angår mulighederne for anvendelse af kunstig intelligens med lavere risiko, påtænker Kommissionen en frivillig mærkningsordning i tilfælde, hvor der anvendes højere standarder.

Alle former for anvendelse af KI er velkomne på det europæiske marked, så længe de overholder EU-reglerne.

Europa fører an i dataøkonomien

Mængden af data, der genereres af virksomheder og offentlige organer, vokser konstant. Den næste bølge af industrielle data vil for alvor ændre den måde, vi producerer, forbruger og lever på. Men det meste af potentialet udnyttes ikke i øjeblikket. Europa har alt, hvad der skal for at føre an i denne nye dataøkonomi: verdens stærkeste industrigrundlag, hvor SMV'er er en vigtig del af erhvervsstrukturen, teknologierne, færdighederne, og nu også en klar vision.

Formålet med den europæiske datastrategi er at sikre, at EU bliver et forbillede og går i front for et samfund, der er styrket af sine data. Med henblik herpå skal oprettes et reelt europæisk dataområde, dvs. et indre marked for data, der kan frigøre uudnyttede data, så de kan strømme frit inden for EU og på tværs af sektorer til gavn for virksomheder, forskere og offentlige myndigheder. Borgere, virksomheder og organisationer skal have mulighed for at træffe bedre beslutninger ved at få indsigt fra andre data end personoplysninger. Disse data bør være tilgængelige for alle, uanset om de er offentlige eller private aktører, om de er nystartede virksomheder eller etablerede kæmper.

For at opnå dette vil Kommissionen først foreslå at etablere de rette lovgivningsmæssige rammer for datastyring, adgang til data og videreanvendelse af data blandt virksomheder, mellem virksomheder og myndigheder og inden for myndighederne. Med henblik herpå skal der skabes incitamenter til udveksling af data og indføres praktiske, retfærdige og klare regler for adgang til og anvendelse af data i overensstemmelse med de europæiske værdier og rettigheder såsom beskyttelse af personoplysninger, forbrugerbeskyttelse og konkurrencereglerne. Dertil skal data fra den offentlige sektor gøres mere bredt tilgængelige ved at frigøre datasæt af stor værdi i hele EU, så de kan videreanvendes til fremme for innovationen.

Derudover har Kommissionen til hensigt at støtte udviklingen af de teknologiske systemer og den næste generation af infrastrukturer, der vil sætte EU og alle de europæiske aktører i stand til at udnytte dataøkonomiens muligheder. Den vil bidrage til investeringerne i europæiske projekter med stor virkning på europæiske dataområder og pålidelige og energieffektive cloudinfrastrukturer.

Endelig vil den iværksætte sektorspecifikke foranstaltninger til at opbygge europæiske dataområder f.eks. inden for industriel produktion, den grønne pagt, mobilitet og sundhed.

Kommissionen vil også arbejde på at afhjælpe manglen på digitale færdigheder blandt europæerne og undersøge, hvordan man kan give borgerne bedre kontrol med, hvem der kan få adgang til deres maskingenererede data.

De næste skridt

Som beskrevet i den strategi, der fremlægges i dag, vil Kommissionen senere i år fremlægge en retsakt om digitale tjenester og en europæisk handlingsplan for demokrati, foreslå en gennemgang af eIDAS-forordningen og styrke cybersikkerheden ved at oprette en fælles cyberenhed. Europa vil også fortsat opbygge alliancer med globale partnere og benytte sine reguleringsmæssige beføjelser, kapacitetsopbygning, diplomati og finansiering til at fremme den europæiske model for digitalisering.

Hvidbogen om kunstig intelligens er i øjeblikket til offentlig høring frem til den 19. maj 2020. Kommissionen er også ved at indsamle feedback om sin datastrategi. Efter at have taget det modtagne input i betragtning vil Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger for at støtte udviklingen af pålidelig kunstig intelligens og dataøkonomien.

Baggrund

Siden 2014 har Kommissionen truffet en række foranstaltninger for at fremme udviklingen af en agil dataøkonomi, f.eks. forordningen om fri udveksling af andre data end personoplysninger, forordningen om cybersikkerhed, direktivet om åbne data og den generelle forordning om databeskyttelse.

I 2018 fremlagde Kommissionen for første gang en strategi for kunstig intelligens og vedtog en koordineret plan med medlemsstaterne.Rammen for kunstig intelligens, der fremlægges i dag, bygger også videre på det arbejde, der er udført af Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende Kunstig Intelligens, som fremlagde sine etiske retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens i april 2019.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, understregede i sine politiske retningslinjer, at Europa skal føre an i omstillingen til en sund planet og en ny digital verden. I den forbindelse gav hun startskuddet til debatten i løbet af mandatperiodens første 100 dage om menneskelig og etisk kunstig intelligens og anvendelsen af big data til at skabe velstand for samfund og virksomheder.

Yderligere oplysninger

Europas digitale fremtid i støbeskeen — spørgsmål og svar

Faktaark:

Europas digitale fremtid i støbeskeen

Ekspertise i og tillid til kunstig intelligens

Den europæiske datastrategi

Hvad betyder det for mig?

Hvordan gavner det virksomhederne?

Støtte til den grønne omstilling

Meddelelse: Europas digitale fremtid i støbeskeen

Meddelelse: En europæisk strategi for data

Hvidbog om kunstig intelligens: en europæisk tilgang til ekspertise og tillid

B2G-ekspertgruppens rapport: "Towards a European strategy on business-to-government datasharing for the public interest"

Kommissionens rapport om de konsekvenser, som kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi vil have for sikkerhed og ansvar

Nye videoklip om projekter inden for kunstig intelligens