EUs konkurransepolitikk i 2018

EUs konkurransepolitikk i 2018

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen. Rapport om konkurransepolitikken 2018
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Report on Competition Policy 2018

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1.Fremme af et konkurrencedygtigt indre marked til gavn for såvel europæiske virksomheder som forbrugere

2018 markerede 60-året for ikrafttrædelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, som er grundlaget for EU i dag. I dag udgør Den Europæiske Union sammen med sine 24,5 mio. små, mellemstore og store virksomheder, der konkurrerer om at betjene EU's 500 mio. forbrugere, fortsat et dynamisk indre marked, som bidrager til EU-industriens konkurrenceevne og bæredygtig udvikling af den europæiske økonomi baseret på konkurrencedygtige sociale markedsværdier.

Lige fra begyndelsen har EU haft traktatregler, som gav Kommissionen beføjelse til at beskytte fair og lige konkurrencevilkår på det indre marked. Med EU's konkurrenceregler fastlægges en veldefineret retlig ramme for virksomhedernes adgang til det indre marked, der gør det muligt for virksomheder af alle størrelser at konkurrere på rimelige vilkår. Denne retlige ramme har udviklet sig i løbet af de seneste seks årtier, men er i nøje overensstemmelse med retsstatsprincippet under de europæiske domstoles grundige kontrol. Kommissionen anvender konsekvent principperne om ikkeforskelsbehandling, retfærdig rettergang, gennemsigtighed, forudsigelighed, retten til at blive hørt og beskyttelse af fortroligheden i sin daglige håndhævelsespraksis. Det forhold, at EU's system er forudsigeligt og troværdigt, har gjort Kommissionen til en af de førende og mest indflydelsesrige konkurrencemyndigheder i verden.

For at forstærke virkningerne af sin håndhævelsesindsats arbejder Kommissionen hånd i hånd med medlemsstaternes nationale konkurrencemyndigheder og nationale domstole og samarbejder aktivt med konkurrencemyndigheder i hele verden – både på bilateralt plan og i en række internationale fora som f.eks. OECD, Det Internationale Konkurrencenetværk og UNCTAD – med henblik på at udvikle reelt lige vilkår og respekt for retsstaten.

Den 7. juni 2018 vedtog Kommissionen som en del af den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027 forslaget til programmet for det indre marked. Dette omfatter det nye konkurrenceprogram med et vejledende budget på 140 mio. EUR over programperioden. Når konkurrenceprogrammet vedtages af medlovgiverne, vil det hjælpe Kommissionen med at tackle nye udfordringer for EU's konkurrencepolitik i forbindelse med anvendelsen af big data, algoritmer og anden hastig udvikling i et stadig mere digitalt miljø samt styrke samarbejdsnetværk mellem medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen for at støtte fair konkurrence på det indre marked.

I 2018 var Kommissionens konkurrencepolitiske tiltag fortsat rettet mod markeder, der har betydning for EU's borgere og virksomheder i EU, f.eks. telekommunikation og den digitale sektor, finansielle tjenesteydelser, energi og miljø, landbrug og fødevarer, transport og fremstillingsvirksomhed. Denne beretning er et ikke-udtømmende sammendrag af Kommissionens aktiviteter på det konkurrencepolitiske område i løbet af 2018. Yderligere og mere detaljerede oplysninger findes i det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene og på Generaldirektoratet for Konkurrences websted.