Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2022/... om endring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstatenes lover om tilgjengeliggjøring av radioutstyr på markedet

Directive (EU) 2022/... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

Siste nytt

Rådsvedtak 24.10.2022 med pressemelding (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Bildet er tatt av Denys Vitali (Pixabay)

Rådet la 24. oktober 2022 siste hånd på behandlingen av direktivet om en felles standard for ladere til mobiltelefoner, nettbrett, høretelefoner og annen elektronikk. USB-C-kontakten som i dag benyttes av Android-telefoner, blir universalstandarden for nytt utstyr som omsettes fra slutten av 2024. Fra våren 2026 vil det også gjelde for nye bærbare PCer. Det er særlig Apple som har vært motstandere av en felles standard for ladere. Selskapet hevder det vil bremse innovasjon på området. Europakommisjonen begrunnet sitt forslag fra september 2021 med hensynet til forbrukerne og mener det også vil føre til redusert avfall.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2021

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har lagt frem forslag til endring av Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre små bærbare elektroniske enheter. Forslaget innebærer at ladeporten og ladeteknologien i enhetene blir harmonisert. USB-C blir standardporten for alle smarttelefoner, nettbrett, kameraer, hodetelefoner, bærbare høyttalere og håndholdte videospillkonsoller. Kommisjonen foreslår også at ladere ikke lengre skal selges sammen med mobiltelefonen eller andre produkter. Forslaget vil innebære en fordel for forbrukerne og redusere miljøavtrykket knyttet til produksjon og avfall, og dermed støtte de miljøvennlige og digitale løsningene som EU jobber med på flere områder. Det fremgår av pressemeldingen fra EU-kommisjonen at det å redusere produksjon og avfall av nye ladere anslås til å redusere mengden elektronisk avfall med nesten tusen tonn årlig.

Historisk sett har mobiltelefoner og andre små elektroniske bærbare enheter kun vært kompatible med spesifikke ladere. Dette har skapt ulemper for forbrukerne og for miljøet gjennom en unødvendig stor mengde elektronisk avfall. En avtale mellom EU-kommisjonen og de store mobiltelefonprodusentene fra 2009 har bidratt til å redusere antallet ladeløsninger på markedet. Man har imidlertid ikke oppnådd full harmonisering og Kommisjonen har gjennom en utredning sett på mulige løsninger for å sette krav til en felles ladeløsning. Utredningsprosessen ble avsluttet i desember 2019 og Kommisjonen publiserte i den forbindelse en rapport med funn og videre anbefalinger https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-....

Merknader
Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Endring av direktivet vil gjennomføres ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av en eventuell rettsakt anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som tilgjengeliggjør ladere, mobiltelefoner og annet radioutstyr som dekkes av forslaget til ny regulering på markedet i EØS, og vil innebære økte kostnader for produsenter. Utredningen fra Kommisjonen viser imidlertid at mange produsenter allerede tilbyr sitt utstyr med USB-C port for lading.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departement er representert.

Forslaget er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Status
Initiativet til regulering er behandlet i Radio Equipment Expert Group (RED EG) hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar. Forslag til rettsakt ble lagt frem av Kommisjonen 23. september med høringsfrist 18. november. Forslaget vil deretter bli behandlet i Rådet og Parlamentet gjennom normal beslutningsprosedyre som krever at begge parter kommer til enighet før rettsakten kan vedtas. Etter enighet legges det opp til 24 måneders overgangsperiode før reglene tar til å virke.