Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/492 av 25. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 391/2009 med hensyn til Det forente kongerikes uttreden av EU

Regulation (EU) 2019/492 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2018)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med at UK EU den 29. mars 2019 forlater EU, foreslår EU-Kommisjonen endringer i forordning (EF) 391/2009. Endringen innebærer at den eller de medlemsstatene som har inngått avtale med anerkjente organisasjoner (RO) om delegering av tilsyn med skip, hvert andre år sammen med Kommisjonen skal vurdere om RO leverer tilsyn og sertifiseringstjenesteri henhold til avtalte forpliktelser. I gjeldende rett er det vedkommende medlemsstat som "sponset" at en RO kunne overlates tilsynsmyndighet, som sammen med Kommisjonen skal gjennomføre vurderingene som kreves etter forordning 391/2009 artikkel 8.1

Merknader

Rettslige konsekvenser
Pr. 3. oktober 2018 er forordning (EF) 391/2009 ikke tatt inn i EØS-avtalen. Kommisjonens forslag får derfor ingen direkte rettslige konsekvenser for Norge.

Når forordning (EF) 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen for deretter å bli gjennomført i norsk rett, vil Norge bistå til å gjennomføre vurderingene som kreves etter forordning (EF) 391/2009 artikkel 8.1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
P.t. ingen. Når forordning (EF) 391/2009 gjennomføres i norsk rett, vil eventuelle vurderinger som gjennomføres av Sjøfartsdirektoratet dekkes over vedtatte økonomiske rammer..

Vurdering
Etter endringene i forordning (EF) 391/2009 artikkel 8.1, vil den enkelte flaggstaten (EØS-stat) være kompetent til å bidra til å gjennomføre vurderingene som kreves etter artikkel 8.1 I og med at Norge p.t. ikke har "sponset" noen ROer og dermed ikke er kompetent til å vurdere RO på bakgrunn av kravene i artikkel 8,1, åpner endringene for å utvide Norges kompetanse på dette området. Denne nye kompetansen og handlingsrommet som oppstår, kan positivt bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser etter RO-koden (MSC.349(92)). I henhold til dette regelverket er flaggstatene forpliktet til å utarbeide og gjennomføre et overvåkningsregime for ROer som er delegert tilsynsmyndighet.

Status
Rettsakten ble lagt frem av Kommisjonen 1. august 2018 .

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet