Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk
07.01.2014
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012
06.01.2014
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
20.12.2013
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
18.12.2013
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
18.12.2013
EU-strategi for renere luft i Europa
18.12.2013
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
18.12.2013
Takdirektivet 2016 (revisjon) om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
18.12.2013
Omsetning av mat fra klonede dyr
18.12.2013
EU-strategi for bytrafikk
17.12.2013
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer
17.12.2013
EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering
16.12.2013
Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020
16.12.2013
EU-rammeverk om forventet endring og restrukturering
13.12.2013
Henstilling om kvalitetsrammeverk for traineeperioden
04.12.2013
Fremdriftsrapport om Schengen-informasjonssysetemet SIS II
02.12.2013
Forretningshemmelighetsdirektivet
28.11.2013
Visumfrihet for Moldova
27.11.2013
EU-politikk for fri bevegelse av personer
25.11.2013
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
18.11.2013
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
04.11.2013
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2012
17.10.2013
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
16.10.2013
EU-strategi for infrastruktur for energi
14.10.2013
Evaluering av adgangen til beskyttede yrker
02.10.2013
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet)
02.10.2013
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
02.10.2013
Innovativ undervisning og yrkesopplæring gjennom ny teknologi og åpne utdanningsressurser
25.09.2013
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2013
20.09.2013
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
18.09.2013
Handlingsplan for EU-portalen Ditt Europa
17.09.2013
Ny europeisk indikator for måling av innovasjonsresultater
13.09.2013
Det indre marked for telekommunikasjon
11.09.2013
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
11.09.2013
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
10.09.2013
EUs handlingsprogram for kanaltransport - NAIADES II
10.09.2013
Fremme av innlands kanaltransport
10.09.2013
Pengemarkedsforordningen
04.09.2013
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
30.08.2013
Ratifisering på nasjonalt nivå av Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk
20.08.2013
Krav til barn som passerer Schengens yttergrenser
02.08.2013
EU-arbeidsprogram for standardisering - 2013
31.07.2013
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
24.07.2013
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
24.07.2013
EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17
17.07.2013
EU-strategi for internasjonalisering av europeisk høyere utdanning
11.07.2013
Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser
11.07.2013
Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR)
10.07.2013
Fellesforetaket om brenselceller og hydrogen (FCH 2)
10.07.2013
Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL)
10.07.2013
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI)
10.07.2013
Offentlig-private partnerskap i forskningsprogrammet Horizon 2020
10.07.2013
Felles forskningsprogram om aktiv aldring (AAL JP)
10.07.2013
Fellesforetaket for innovative legemidler (IMI 2)
10.07.2013
Fellesforetaket om Clean Sky 2
10.07.2013
Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP 2)
10.07.2013
Felleseuropeisk program for støtte til forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (Eurostar-2)
10.07.2013
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
10.07.2013
Pakkereisedirektivet 2015 (revisjon)
09.07.2013
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir
09.07.2013
EU-høring om bruk av fosfor
08.07.2013
Blue Belt: Indre marked for maritim transport
08.07.2013
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
28.06.2013
Inkludering av sjøtransport i EUs politikk for reduksjon av utslipp av drivhusgasser
28.06.2013
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
28.06.2013
Full digitalisering av offentlige innkjøp
26.06.2013
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
26.06.2013
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
26.06.2013
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
26.06.2013
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp
25.06.2013
Visumforenklinger for transitt gjennom og kortvarige opphold i Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania
21.06.2013
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet
19.06.2013
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater
17.06.2013
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
13.06.2013
Innføring av eCall-tjenesten
13.06.2013
EU-handlingsplan for europeiske stålindustri
12.06.2013
Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene
11.06.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting
11.06.2013
Hurtigere gjennomføring av Single European Sky
11.06.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2012 - april 2013
31.05.2013
Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander
30.05.2013
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012
30.05.2013
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
29.05.2013
EU-rapport om arbeidet med barnehageplasser
29.05.2013
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012
27.05.2013
EU-strategi for havner
23.05.2013
EU-strategi for mikro- og nanoelektronikk
23.05.2013
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
23.05.2013
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
16.05.2013
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet
13.05.2013
EU-borgerskap - rapport 2013
08.05.2013
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport
08.05.2013
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
08.05.2013
EUs konkurransepolitikk i 2012
07.05.2013
Dyrehelseforordningen
06.05.2013
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
06.05.2013
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse
06.05.2013
Såvareforordningen
06.05.2013
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
02.05.2013
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon
02.05.2013

Sider