Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Dokument Faktaark Utgitt
KOM(2010) 356 Statusrapport om utviklingen av gjesting (roaming) i offentlige mobilnett
KOM(2010) 327 Virkningene av kapitaldekningsdirektivet for den økonomiske konjunkturen
KOM(2010) 311 Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
KOM(2010) 308 Handlingsplan for bruk av satellittnavigasjonsssystemet Galileo
KOM(2010) 296 Nye impulser for europeisk samarbeid om yrkesutdanning og -opplæring
KOM(2010) 242 Konvergens mellom den internasjonale regnskapsstandarden IFRS og tredjelands regnskapsprinsipper (GAAP)
KOM(2010) 282 EUs konkurransepolitikk i 2009
KOM(2010) 271 Markedsanalyser innenfor elektronisk kommunikasjon
KOM(2010) 284 Eierstyring, selskapsledelse og avlønninger i finansinstitusjoner
KOM(2010) 301 Regulering av finansielle tjenester for en bærkraftig vekst
KOM(2010) 261 EU-prosjektfinansiering og -kontroll: akseptable feilmarginer
KOM(2010) 265 Muligheter for 30% reduksjon av drivhusgassutslipp
KOM(2010) 254 Krisefond for bankkonkurser
KOM(2010) 253 Det indre marked for elektronisk kommunikasjon - årsrapport 2009
KOM(2010) 245 Digital handlingsplan for Europa
KOM(2010) 228 Vannmangel og tørke i EU - statusrapport for 2009
KOM(2010) 235 EU-strategi for bioavfall
KOM(2010) 213 Migrasjon: handlingsplan for enslige mindreårige
KOM(2010) 214 Immigrasjon og asyl i EU - årsrapport 2009
KOM(2010) 221 Rapport om utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2009
KOM(2010) 212 Fremtidig politikk for det transeuropeiske transportnettverk
KOM(2010) 191 Rapport om det europeiske gjenopprettingsprogrammet på energiområdet
KOM(2010) 187 EUs rammeprogram for forskning: forenkling av reglene for deltakelse
KOM(2010) 186 Rene og energieffektive kjøretøy
KOM(2010) 183 Grønnbok om kultur- og kreativ industri
KOM(2010) Informasjonssystemet for det indre marked (IMI): rapport om databeskyttelse
KOM(2010) 171 Schengen-samarbeidet: handlingsplan for Stockholms-programmet
KOM(2006) 625 EUs alkoholstrategi
KOM(2010) 134 Samarbeid over landegrensene mellom nasjonale myndigheter om gjennomføring av tjenestedirektivet
KOM(2010) 128 EUs rolle for global helse
KOM(2010) 135 Europakommisjonens arbeidsprogram 2010
KOM(2010) 86 Internasjonal klimapolitikk etter København-toppmøtet
KOM(2010) 84 Utviklingen av EUs indre marked for gass og elektrisitet
KOM(2010) 78 Charter for likestilling mellom kvinner og menn
KOM(2010) 2020 Europa 2020: Kommisjonens forslag til ny EU-strategi for bærekraftig vekst
KOM(2010) 25 Sosial trygghet og integrasjon - rapport 2010
KOM(2009) 713 CO2-utslipp fra nye personbiler i 2008
KOM(2009) 710 Erfaringene med listene over luftfartsselskaper med driftsforbud i EU ("svartelisten")
KOM(2009) 709 Erfaringene med EU-regelverket om kontroll med handelen med narkotikaprekursorer
KOM(2009) 676 Utviklingen på jernbanemarkedet
KOM(2009) 689 Evaluering av europeiske kulturhovedstader 2007 og 2008 (inkludert Stavanger)
KOM(2009) 691 Det europeiske forum for forskning og Innovasjon på sikkerhedsområdet (ESRIF) - Kommisjonens kommentarer
KOM(2009) 693 Om gjennomføringen av den integrerte produktpolitikk (IPP) for miljøet
KOM(2009) 695 Evaluering av Erasmus Mundus-programmet 2004-2008
KOM(2009) 694 Årsrapport om likestilling - 2010
KOM(2009) 680 Gjennomføringen av "Small Business Act for Europe"
KOM(2009) 673 Komiteordningene (komitologi) under Lisboa-traktaten
KOM(2009) 665 Lisboa-traktatens følger for pågående beslutningsprosesser i EU-institusjonene
KOM(2009) 626 Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
KOM(2009) 639 Sysselsetting i Europa 2009
KOM(2009) 640 Nøkkelkompetanse for en verden i endring
KOM(2009) 647 EUs framtidige 2020-strategi
KOM(2009) 633 Om gjennomføringen av EUs avfalllsdirektiver i perioden 2004-2006
KOM(2009) 635 Direktivet om kasserte kjøretøy: rapport om nasjonal gjennomføring i 2005-2008
KOM(2009) 615 Utvikling av offentlig-private partnerskap
KOM(2009) 630 Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
KOM(2012) 91 Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland
KOM(2009) 630 Rapport om overvåking av utslipp av drivhusgasser og gjennomføring av Kyoto-protokollen i EU
KOM(2009) 614 Grønnbok om kontakt og transparens mellom Europas foretaksregistre
KOM(2009) 599 Sikkerhet, helse og medisinsk behandling om bord på fartøyer
KOM(2009) 594 Tiltak for europeisk elektroteknisk industri
KOM(2009) 607 Implementering av EUs handlingsplan for nanovitenskap og nanoteknologi i 2007-2009
KOM(2009) 589 Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): romkomponenten
KOM(2009) 584 Dyrevern og -velferd: merking og europeisk nettverk av referansesentra
KOM(2009) 479 Internetts fremtid - et offentlig-privat partnerskap
KOM(2009) 586 Utnyttelse av ledige frekvenser til samfunnsgoder og økonomisk vekst
KOM(2009) 569 EU-strategi for bekjempelse av HIV/AIDS i Europa
KOM(2009) 555 Utviklingen av Schenginformasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2009
KOM(2009) 557 Netthandel over landegrensene
KOM(2009) 552 Videreutvikling av Det europeiske forskningsrådet (ERC)
KOM(2009) 558 EUs aktiviteter på området forskning og utvikling i 2008
KOM(2009) 561 Håndtering av bankkrisen over landegrensene
KOM(2009) 563 Tiltak for å fremme sikre, effektive og sunne derivatmarkeder
KOM(2009) 567 Solidaritet på helseområdet – mindre ulikhet i EU
KOM(2009) 532 Opphavsrett i kunnskapsøkonomien
KOM(2009) 542 Statistikk om stålindustrien for 2003-2009
KOM(2009) 536 Den internasjonale dimensjon av EUs maritime politikk
KOM(2009) 538 Havovervåking og deling av maritim miljøinformasjon i EU
KOM(2009) 540 Rapport om framdriften av EUs maritime politikk
KOM(2006) 744 Grønnbok om EUs regelverk om forbrukervern
KOM(2009) 518 Om arbeidet i 2008 med gjennomføring av forordningenen om sikkerhet i sivil luftfart
KOM(2009) 519 Finansiering for lavkarbonteknologier (del av EUs SET-plan)
KOM(2009) 490 Handlingsplan for bytrafikk
KOM(2009) 512 EU-strategi for utvikling av sentrale underliggende teknologier
KOM(2009) 487 Kvalitetssikring innenfor videregående utdanning
KOM(2009) 488 Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2008
KOM(2009) 489 Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)
KOM(2009) 473 Utviklingen av Schengen-samarbeidets visuminformasjonssystem i 2008
KOM(2009) 481 Rapport om svineinfluensa-pandemien H1N1
KOM(2009) 469 Rapport om anvendelsen av plandirektivet om miljøkonsekvensutredninger
KOM(2009) 467 Håndhevelse av EU-regelverket om immaterialrett
KOM(2009) 475 EU-innspill om internasjonal klimafinansiering foran København-konferansen
KOM(2009) 471 Gjennomføringen av betalingsområdet for euroen i 2009-2012
KOM(2009) 464 Om implementeringen av direktivene om sikkerhet og interoperabilitet i jernbanenettet
KOM(2009) 449 Anvendelsen av EU-direktivene om helse, miljø og sikkeret innen bore- og gruveindustrien
KOM(2009) 442 En gjennomgang av EUs innovasjonspolitikk
KOM(2018) 612 Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
KOM(2009) 434 eCall: innebygd ulykkesvarsling i biler
KOM(2009) 432 Sluttevaluering av eEurope 2005-handlingsplanen og EU-programmet Modinis (2003-2005)
KOM(2009) 433 Brutto nasjonalprodukt (BNP) og måling av fremskritt