Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1159 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå og om oppheving av direktiv 2005/45/EF om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene

Directive (EU) 2019/1159 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers and repealing Directive 2005/45/EC on the mutual recognition of seafarers' certificates issued by the Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.9.2019)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen for endringsdirektivet er Kommisjonens REFIT-gjennomgang av direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå og 2005/45/EF om gjensidig anerkjennelse av maritime sertifikater mellom medlemsstatene i EU. Gjennomgangen viste at begge rettsaktene var nødvendige og for det meste fungerte etter formålet, men at en del elementer bør endres av hensyn til effektivitet, klarhet og forutsigbarhet. Endringene kan oppsummeres slik:

1) Det gjennomføres endringer for å gjøre regelverket på EU-nivå i samsvar med STCW-konvensjonen, bl.a. med hensyn til innføringen av nye kvalifikasjonskrav som en del av IGF-koden (internasjonale regler for skip som bruker gass eller annet drivstoff med lavt flammepunkt) og Polarkoden (internasjonale regler for skip som opererer i polare strøk).

2) Det innføres nye prosessuelle regler for Kommisjonens godkjenning av utdanningssystemer i tredjeland. Kommisjonen bruker i dag store ressurser på å vurdere om alle kriteriene for godkjenning er oppfylt. Det foreslås at medlemsstater som foreslår godkjenning av et tredeland må begrunne behovet for slik godkjenning, bl.a. med tanke på forventet antall påtegninger av sjøfolk på EU-skip fra det aktuelle tredjelandet. Det foreslås også å utvide intervallet for når Kommisjonen er påkrevd å gjennomføre revisjoner av allerede godkjente medlemsstater, og at intervallene skal bestemmes basert på en risikovurdering.

3) Reglene for gjensidig anerkjennelse av sertifikater gjøres tydeligere. Direktiv 2005/45/EC oppheves, og de materielle forpliktelsene knyttet til gjensidig anerkjennelse av sertifikater foreslås flyttet til direktivet om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå. Samtidig gjøres det en språkvask, slik at det framstår klart hvilke sertifikater som omfattes av plikten til gjensidig anerkjennelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Utover å samkjøre EU-retten med allerede internasjonale krav som allerede er gjennomført i norsk rett, medfører forslaget ingen materielle endringer. Direktiv 2008/106/EF er gjennomført i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, og det kan være behov for behov for mindre endringer i denne. Det kan også være behov for endringer i forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Hensikten med forslaget er effektivisering og forbedring av allerede gjeldende regler, og forslaget antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har deltatt i Kommisjonens forarbeid, og bl.a. besvart spørreskjema og deltatt på ekspertgruppemøter. Sjøfartsdirektoratet har sendt direkivet på høring til organisasjonene, og har ikke fått innspill til den vedtatte direktivteksten.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet er til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Gjennomføringsfrist i EU
02.08.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2021
Anvendes fra i Norge
01.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1159
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro