Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1159 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2008/106/EF om minstenormer for sjøfolks opplæring, og om oppheving av direktiv 2005/45/EF om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene

Directive (EU) 2019/1159 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers and repealing Directive 2005/45/EC on the mutual recognition of seafarers' certificates issued by the Member States

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2018)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen for forslaget er Kommisjonens REFIT-gjennomgang av direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå og 2005/45/EF om gjensidig anerkjennelse av maritime sertifikater mellom medlemsstatene i EU. Gjennomgangen viste at begge rettsaktene var nødvendige og for det meste fungerte etter formålet, men at en del elementer bør endres av hensyn til effektivitet, klarhet og forutsigbarhet. Forslaget til endringer kan oppsummeres slik:

1) Det foreslås endringer for å gjøre regelverket på EU-nivå i samsvar med STCW-konvensjonen, bl.a. med hensyn til innføringen av nye kvalifikasjonskrav som en del av IGF-koden (internasjonale regler for skip som bruker gass eller annet drivstoff med lavt flammepunkt) og Polarkoden (internasjonale regler for skip som opererer i polare strøk).

2) Det foreslås nye prosessuelle regler for Kommisjonens godkjenning av utdanningssystemer i tredjeland. Kommisjonen bruker i dag store ressurser på å vurdere om alle kriteriene for godkjenning er oppfylt. Det foreslås at medlemsstater som foreslår godkjenning av et tredeland må begrunne behovet for slik godkjenning, bl.a. med tanke på forventet antall påtegninger av sjøfolk på EU-skip fra det aktuelle tredjelandet. Det foreslås også å utvide intervallet for når Kommisjonen er påkrevd å gjennomføre revisjoner av allerede godkjente medlemsstater, og at intervallene skal bestemmes basert på en risikovurdering.

3) Det foreslås at reglene for gjensidig anerkjennelse av sertifikater gjøres tydeligere. Direktiv 2005/45/EC foreslås opphevet, og de materielle forpliktelsene knyttet til gjensidig anerkjennelse av sertifikater foreslås flyttet til direktivet om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå. Samtidig gjøres det en språkvask, slik at det framstår klart hvilke sertifikater som omfattes av plikten til gjensidig anerkjennelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Utover å samkjøre EU-retten med allerede internasjonale krav som allerede er gjennomført i norsk rett, medfører forslaget ingen materielle endringer. Direktiv 2008/106/EF er gjennomført i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, og det kan være behov for behov for mindre endringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Hensikten med forslaget er efffektivisering og forbedring av allerede gjeldende regler, og forslaget antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har deltatt i Kommisjonens forarbeid, og bl.a. besvart spørreskjema og deltatt på ekspertgruppemøter. Sjøfartsdirektoratet har videre sendt forslaget på høring til organisasjonene. Maskinistforbundet hadde noen innspill til innledningsteksten, men støtter i det vesentlige forslaget. Det har ikke kommet inn andre innspill.

Vurdering
Forslaget er relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er lagt fram av Kommisjonen og sendt til Parlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Gjennomføringsfrist i EU
02.08.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet