EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)

EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske sentralbank, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Handlingsplan for en mer konkurransedyktig og innovativ europeisk finanssektor (FinTech)
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial sector

Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.3.2018)

Fintech: Kommissionen træffer foranstaltninger med henblik på et mere konkurrencedygtigt og innovativt finansielt marked

Europa-Kommissionen præsenterer i dag en handlingsplan for, hvordan man kan udnytte mulighederne ved teknologibaseret innovation inden for finansielle tjenesteydelser (fintech).


Europa skal være et globalt centrum for fintech, hvor EU's virksomheder og investorer kan udnytte fordelene ved det indre marked i denne sektor, som er i hurtig udvikling. Som første vigtige resultat foreslår Kommissionen også nye regler, som vil hjælpe crowdfundingplatforme med at vokse i hele EU's indre marked.

Den handlingsplan, der fremlægges i dag, skal gøre det muligt for den finanselle sektor at udnytte de hurtige fremskridt inden for nye teknologier som f.eks. blockchain, kunstig intelligens og cloudtjenester. Den forsøger samtidig at gøre markederne mere sikre og lettere at få adgang til for nye aktører. Dette vil gavne både forbrugere, investorer, banker og nye markedsaktører. Endvidere har Kommissionen fremsat forslag om et fælleseuropæisk mærke for platforme, således at en platform med licens i én medlemsstat, kan operere i hele EU.

Handlingsplanen er et led i Kommissionens bestræbelser på at opbygge en kapitalmarkedsunion og et reelt indre marked for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. Den er ligeledes et led i indsatsen for at skabe et digitalt indre marked. Kommissionen sigter mod at gøre EU-reglerne mere fremtidsorienterede og bedre tilpasset den hurtige teknologiske udvikling.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "For at kunne konkurrere globalt har Europas innovatorer brug for adgang til kapital, plads til innovation og mulighed for at vokse. Dette er forudsætningen for vores fintechhandlingsplan. En EU-crowdfundinglicens vil hjælpe crowdfundingplatforme med at vokse i Europa. Det vil hjælpe dem til at matche investorer og virksomheder fra hele EU, hvilket vil give firmaer og iværksættere bedre muligheder for at præsentere deres idéer for en bredere kreds af investorer.

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Nye teknologier ændrer den finansielle sektor ved at revolutionere den måde, hvorpå borgerne får adgang til finansielle tjenesteydelser. Alternative finansieringskilder, f.eks. crowdfunding eller peer-to-peer-långivning, kæder opsparinger direkte sammen med investeringer. De gør markedet mere tilgængeligt for innovative iværksættere, nystartede virksomheder og små virksomheder. Dette er et centralt mål for kapitalmarkedsunionen."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Den digitale teknologi har indvirkning på hele vores økonomi — både borgere og virksomheder. Teknologier som f.eks. blockchain kan blive banebrydende for finansielle tjenesteydelser og på andre områder. Vi er nødt til at skabe en gunstig ramme, der får innovation til at blomstre, men som samtidig håndterer risici og beskytter forbrugerne."

Fintechhandlingsplanen:

Finanssektoren er den største bruger af digitale teknologier og en væsentlig drivkraft i den digitale omstilling af økonomien. I den handlingsplan, der fremlægges i dag, beskrives 23 foranstaltninger, der skal gøre det muligt for innovative forretningsmodeller at vokse, støtte udbredelsen af nye teknologier samt øge cybersikkerheden og det finansielle systems integritet, bl.a.:

• Kommissionen vil være vært for et EU-laboratorium for fintech, hvor europæiske og nationale myndigheder vil samarbejde med teknologiudbydere i et neutralt, ikkekommercielt miljø.

• Kommissionen har allerede oprettet EU's observationscenter og forum for blockchainteknologi. Den vil aflægge rapport om udfordringer og muligheder i forbindelse med kryptoaktiver senere i 2018 og arbejder i øjeblikket på en omfattende strategi for distributed ledger-teknologi og blockchain, som omfatter alle økonomiske sektorer. En distributed ledger er en database med oplysninger, som deles i et netværk. Blockchain er den mest kendte distributed ledger.

• Kommissionen vil gennemføre høringer om, hvordan man bedst kan fremme digitaliseringen af oplysninger, der offentliggøres af børsnoterede selskaber i Europa, herunder ved at anvende innovative teknologier til sammenkobling af nationale databaser. Dette vil give investorerne langt lettere adgang til vigtige oplysninger, som kan ligge til grund for deres investeringsbeslutninger.

• Kommissionen vil afholde workshopper for at forbedre informationsdelingen i forbindelse med cybersikkerhed.

[Red. anm.: Ytterligere informasjon - fra pressemeldingens egelske utgave]:

Question and Answer on FinTech

Question and Answer on Crowdfunding

Factsheet

More information

• Kommissionen vil fremlægge en plan med en vejledning i bedste praksis for reguleringsmæssige sandkasser på grundlag af retningslinjer fra de europæiske tilsynsmyndigheder. En reguleringsmæssig sandkasse er en ramme, der er fastlagt af tilsynsmyndighederne, og som gør det muligt for nystartede fintechvirksomheder og andre innovatorer at gennemføre forsøg i et kontrolleret miljø under en tilsynsmyndigheds tilsyn. Reguleringsmæssige sandkasser bliver mere og mere populære, oftest på udviklede finansielle markeder.


Forordning om crowdfunding:

Crowdfunding forbedrer adgangen til finansiering, især for nystartede virksomheder og små virksomheder. En nystartet virksomhed kan præsentere sit projekt på en onlineplatform og anmode om støtte i form af lån ("peer-to-peer-långivning") eller egenkapital. Investorer får et finansielt afkast af deres investeringer. Det er i øjeblikket vanskeligt for mange platforme at ekspandere til andre EU-lande. Dette er grunden til, at crowdfunding i EU ikke så udviklet som i andre af verdens store økonomier, og EU-markedet er fragmenteret. En af de største hindringer er manglen på fælles regler i hele EU. Dette øger efterlevelses- og driftsomkostningerne og forhindrer crowdfundingplatforme i at ekspandere på tværs af grænserne.

Dagens forslag vil gøre det lettere for disse platforme at tilbyde deres tjenesteydelser i hele EU og forbedre adgangen til innovative former for finansiering for virksomheder, der har behov for finansiering. Når den foreslåede forordning er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, vil platforme kunne ansøge om et EU-mærke på grundlag af et fælles sæt af regler. Dette vil give dem mulighed for at tilbyde deres tjenesteydelser i hele EU. Investorer på crowdfundingplatforme vil blive beskyttet af klare regler om videregivelse af oplysninger, regler om forvaltning og risikostyring og en sammenhængende tilgang til tilsyn

Baggrund

Midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra juni 2017 understregede fintechs potentiale til at forandre kapitalmarkederne ved at indføre nye markedsaktører og mere effektive løsninger, øge konkurrencen og sænke omkostningerne for virksomheder og investorer. Det blev bebudet, at Kommissionen vil fastlægge en omfattende strategi for anvendelse af fintech og uddybe og udvide EU's kapitalmarkeder ved at integrere digitaliseringspotentialet.

Som forberedelse til fintechhandlingsplanen gennemførte Kommissionen en offentlig høring i marts 2017 for at indhente interessenters mening om de nye teknologiers indvirkning på finansielle tjenesteydelser. I deres svar på den offentlige høring understregede mange respondenter, at fintech, og teknologisk innovation i almindelighed, var blandt drivkræfterne bag udviklingen af den finansielle sektor, med enorme muligheder med hensyn til adgang til finansiering, operationel effektivitet, omkostningsbesparelser og konkurrence.