Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1717 av 14. november 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 med hensyn til Den europeiske banktilsynsmyndighets sete

Regulation (EU) 2018/1717 of 14 November 2018 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2019)

Sammendrag av innhold
Status
EU har vedtatt at kontoret til EUs banktilsynsmyndighet - EBA - skal flytte fra London til Paris. Forordningen endrer forordningen som opprettet EBA (European Banking Authority Regulation - 32010R1093).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen endrer en bestemmelse i EBA-forordningen, som er tatt inn i EØS-avtalen. Denne forordningen om EBAs beliggenhet er ikke spesielt relevant for Norge, men kan likevel gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, med hjemmel i lov om EØS-finanstilsyn.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.11.2018
Anvendelsesdato i EU
30.03.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2021
Anvendes fra i Norge
02.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1717
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro