Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet

Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Bærekraftig mobilitet for Europa: sikker, forbundet og ren
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean

EØS-notat offentliggjort 8.9.2018
Kommisjonens tredje og siste transportpakke ble lagt fram 17. mai. Pakken som består av åtte lovforslag og to meddelelser, omfatter et bredt spektrum av miljø- og sikkerhetstiltak innen land- og sjøtransport. Forslagene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet. Klikk her for en oversikt over innholdet i pakken.

Nærmere omtale

Red. anm.: Se også eget EØS-notat om strategisk tiltaksplan for batterier (vedlegg II til kommisjonsmeddelelsen)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2018)

Sammendrag av innhold
Den positive utviklingen i drepte og hardt skadde i EU har stagnert, og det er behov for nye virkemidler og tiltak for å nå målet om null drepte i trafikken i EU innen 2050 (nullvisjonen).

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til en Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet. Den gir en oversikt over hovedtiltak som skal iverksettes innen 2019, og skisserer planlagte tiltak for perioden 2021-2031. EU vil våren 2019 presentere «EU Road Safety Policy Framework 2021-2031», som ytterligere spesifiserer forslagene i planen.

Både struktur og innhold minner i stor grad om den norske tilnærmingen til trafikksikkerhet, herunder arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.Planen inneholder 8 punkter som det skal arbeides videre med. For alle punktene er det oppgitt «Key actions».

1. Bedre styring av trafikksikkerhetsarbeidet (sikkerhetsstyring, bruk av KPI’er, trafikksikkerhetsambassadører og jevnlige resultatkonferanser)

2. Økt økonomisk støtte til trafikksikkerhet (bruk av EU-midler)

3. Sikre veger og sideterreng til veg (veginfrastrukturdirektivet mm)

4. Sikre kjøretøy (endring i kjøretøyregelverk, bruk av teknologi)

5. Sikker trafikantatferd (bruk av sikkerhetsutstyr, mer effektiv håndhevelse, opplæring)

6. Rask og effektiv akuttmedisinsk beredskap (eCall)

7. Framtidens kjøretøy og transport (automatiserte kjøretøy i blandet trafikk, cyber-sikkerhet)

8. EUs globale rolle: Eksport av trafikksikkerhet (Vest-Balkan, land i øst)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Selve planen inneholder ingen rettslige konsekvenser som sådan, men selve oppfølgingen av den vil på sikt kunne innebære behov for endringer av regelverk innen veg, kjøretøy og trafikant.

Under punkt 3 og 4 omtales blant annet revisjonen av veginfrastrukturdirektivet og tre kjøretøydirektiv. Vi viser her til egne EØS-notat om disse endringene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Planen er på et overordnet nivå, og det er derfor vanskelig å si noe om framtidige økonomiske og administrative konsekvenser. Det er også uklart hvorvidt den økte økonomiske støtten til trafikksikkerhet gjennom bruk av EU-midler (punkt 2), også betyr bidrag fra Norge.

Vurdering
Vegdirektoratet støtter av trafikksikkerhetshensyn forslaget til strategisk handlingsplan. Planen samsvarer godt med norsk lovgivning og praksis, og mye av det som står omtalt er allerede gjennomført. Norge har god erfaring med denne systematiske måten å arbeide med trafikksikkerhet på, blant annet gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

Vi har også god erfaring med å legge samfunnsøkonomiske vurderinger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Det er imidlertid viktig å være klar over at tiltak vil ha ulik grad av lønnsomhet i forskjellige land.

Det er positivt at planen ønsker å involvere andre aktører enn vegmyndighetene i trafikksikkerhetsarbeidet, som f.eks. utdanningssektoren og ulike organisasjoner. I de alle fleste andre land er dessuten ansvaret for det viktige området kjøretøy og trafikant/førerkort lagt til en annen organisasjon enn vegmyndighetene.

Norge har på mange områder kommet lengre i trafikksikkerhetsarbeidet enn planen skisserer. Det er viktig av man ved videre arbeid med planen ikke fatter beslutninger som kan virker begrensende på trafikksikkerhetsaktiviteten i Norge.

Status
Tiltaksplanen ble presentert av Europakommisjonen 17. mai 2018.